Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.01.2021. 11:29

Nabavka usluga internog bifea u poslovnim prostorijama

Izvor: Akta.ba, 11.01.2021.

Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga internog bifea

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCECOVINE

AGENCIJA ZA BANKARSTVO

FEDERACIJE BOSNE I HERCECOVINE

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA INTERNOG BIFEA U POSLOVNIM PROSTORIJAMA AGENCIJE

 

- Nabavka usluga iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama -

Evidencijski broj nabavke: 05-21/21

 

I OPĆI PODACI

1)            Naziv i adresa ugovornog organa: Agencija za bankarstvo Federacije BiH.

2)            Identifikacioni broj ugovornog organa: 4200558120006.

3)            Telefon, fax, internet adresa: telefon: + 387 33 72 14 00, fax.: +387 33 66 88 11, web stranica: www.fba.ba

4)            Ime osobe u ugovornom organu zadužene za kontakt: Džan Šebić, tel. +387 33 72 14 00, e- mail: javne.nabavke@fba.ba

5)            Kod ugovornog organa ne postoje privredni subjekti, koji se u planiranom postupku javne nabavke mogu pojaviti kao učesnici, a koji su u situacijama iz člana 52. stav (4) i stav (5) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14, u nastavku: Zakon).

6)            Za provođenje predmetne nabavke ugovorni organ je odabrao postupak dodjele ugovora u skladu s članom 8. Zakona te odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona (u nastavku: Pravilnik).

7)            Nakon provedenog postupka javne nabavke zaključit će se ugovor o javnoj nabavci usluga.

8)            Procijenjena vrijednost nabavke: 81.000,00 KM (vrijednost bez PDV-a).

9)            Količina predmeta nabavke specificirana je u obrascu za cijenu ponude koji je dat u obliku priloga 2 ovog Poziva.

10)         Ugovor za nabavku predmetnih usluga zaključit će se na period od 1 (jedne) godine.

11)         Usluge će se pružati sukcesivno u skladu s potrebama ugovornog organa.

 

II.            PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

Opis predmeta javne nabavke, uz navođenje oznake i naziva iz Jedinstvenog rječnika javne nabavke/JRJN

Predmet ovog postupka je nabavka usluga internog bifea u poslovnim prostorijama Agencije za bankarstvo Federacije BiH u Sarajevu, Zmaja od Bosne 47b, za potrebe ugovornog organa, u skladu sa tehničkom specifikacijom i ostalim traženim uslovima i zadanim zahtjevima naznačenim u ovom Pozivu za dostavu ponuda (u nastavku: Poziv). • JRJN oznaka predmeta nabavke: 55400000-4: usluge posluživanja pića

 

III.          USLOVI ZA KVALIFIKACIJU I POTREBNI DOKAZI

1. Lična sposobnost (član 45. ZJN)

1.1. Uslovi koje ponuđač mora ispuniti u pogledu lične sposobnosti

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da :

c)            je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;

I.

d)           je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan. 

1.2. Dokazi koje ponuđač mora dostaviti u pogledu lične sposobnosti

U svrhu dokazivanja uslova iz tački a) do b) ovog Poziva ponuđač je dužan dostaviti izjavu popunjenu i ovjerenu kod nadležnog organa koja je sastavni dio ovog Poziva (Prilog 4). Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe dužan je posebno dostaviti ovjerenu izjavu.

Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti sljedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

c)            uvjerenja nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;

d)           uvjerenja nadležnih institucija da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

Dokaze o ispunjavanju uslova odabrani ponuđač je dužan dostaviti u roku od 5 dana od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač moraju biti dostavljeni u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležne institucije, koji ni smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana dostave ponude.

Dokazi moraju sadržavati potvrdu da je ponuđač u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže Pozivu. U protivnom, smatrat će se da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke. Ukoliko ponuđač u ponudi ne dostavi izjavu i dokaze u pogledu lične sposobnosti ili ih ne dostavi na način tražen u Pozivu, bit će isključen iz daljnjeg učešća zbog neispunjavanja uslova za kvalifikaciju.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokaze je potrebno dostaviti za svakog člana grupe posebno.

Ugovorni organ će odbiti ponudu ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu s postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).

2. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti (član 46. ZJN)

Ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnim profesionalnim ili drugim registrima u zemlji u kojoj su registrovani, ili dostaviti posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost koja je u vezi s predmetom nabavke.

Za ugovorni organ kao dokaz o registraciji za obavljanje predmetne djelatnosti prihvatljivi su slijedeći dokazi:

-              aktuelni izvod iz sudskog registra ili;

-              izjava nadležnog organa ili potvrda izdata od strane nadležnog organa kojim ponuđač nedvosmisleno dokazuje da je registriran za obavljanje predmetne djelatnosti.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke.

Ponuđač je dužan dostaviti navedene dokaze uz ponudu kao obične kopije originala. Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke dužan je dostaviti navedene dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne institucije, s tim da datum izdavanja originala nije stariji od 6 (šest) šest mjeseci računajući od dana dostavljanja ponude, u roku od 5 dana od dana obavještenja o dodjeli ugovora.

3.            Ekonomska i finansijska sposobnost

3.1.        Definisani uslovi vezani za ekonomsku i finansijsku sposobnost

U skladu s članom 47. Zakona, ponuda će biti odbačena ako ponuđač ne ispuni sljedeće uslove:

a) da bankarski računi ponuđača nisu blokirani u zadnjih 12 (dvanaest) mjeseci ili od početka poslovanja ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od 12 (dvanaest) mjeseci, računajući od dana objave Poziva za dostavu ponuda;

3.2.        Traženi dokazi vezani za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača

Izvještaj o svima otvorenim računima pravnog lica koji izdaje Centralna Banka BiH. Navedeni izvještaj ne smije biti stariji od datuma objave Poziva za dostavu ponuda na web stranici Agencije (11.01.2021. godine) za predmetnu nabavku.

Za svaki od računa koji bude naveden u Izvještaju ponuđač je dužan dostaviti kopiju potvrde od poslovne banke gdje je račun otvoren, kojim će dokazati da račun nije blokiran u zadnjih 12 (dvanaest) mjeseci, računajući od dana objave Poziva za dostavu ponuda na web stranici Agencije (11.01.2021. godine).

4.            Tehnička i profesionalna sposobnost

4.1. Definisani uslovi vezani za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača

Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, u skladu s članovima 48. i 50. Zakona, ponuđač treba ispuniti slijedeće minimalne uslove:

-              da ponuđač ima uredno izvršen najmanje jedan ugovor u posljednjoj poslovnoj godini (2020.

godina) ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo s radom prije manje od 1 (jedne) godine, čiji je predmet isti ili sličan kao što je predmet javne nabavke, a čija je vrijednost, najmanje, jednaka procijenjenoj vrijednosti nabavke;

-              da ima na raspolaganju odgovarajuće osoblje za pružanje predmetnih usluga tokom trajanja ugovornog odnosa, koje će biti angažovane na poslovima koji su predmet ovog ugovora. Za potrebe pružanja usluga ove vrste ponuđač mora angažirati najmanje 3 (tri) radnika, uz osiguranje odgovarajuće zamjene radnika u vrijeme njihove odsutnosti s posla, odnosno privremene spriječenosti za rad;

-              da posjeduje odgovarajuću profesionalnu i visokokvalitenu opremu za rad, namijenjenu za ugostiteljstvo, i to: jedan aparat za kafu (espresso), dva hladnjaka, jednu mašinu za pranje čaša i jedan sokovnik za hladno cijeđenje sokova, uz održavanje istih (o svom trošku) u ispravnom stanju;

-              da osigura kompletan i kvalitetan inventar za rad potreban za pružanje usluga koje su predmet ugovora (šoljice za kafu i čaj, kašikice za kafu i čaj, čaše, tacne i dr.).

4.2. Traženi dokazi vezani za tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača

-              podaci o izvršenom ugovoru koji sačinjava sam ponuđač, na svom poslovnom papiru/memorandumu;

-              potvrda koju daje druga ugovorna strana o realizaciji ugovora. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, vrijedi izjava privrednog subjekta o uredno izvršenim ugovorima, uz predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da se takva potvrda osigura;

-              potvrda o izvršenom ugovoru mora sadržavati sljedeće podatke:

a)            naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata;

b)           predmet ugovora;

c)            vrijednost ugovora;

d)           vrijeme i mj esto izvršenja ugovora;

e)           navode o uredno izvršenim ugovorima.

U svrhu dokazivanja uslova tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđač je uz ponudu dužan dostaviti izjavu o angažovanju radnika i posjedovanju opreme, potpisanu i ovjerenu s njegove strane i ovjerenu kod nadležnog organa da će tokom trajanja ugovornog odnosa:

-              imati na raspolaganju odgovarajuće osoblje za pružanje predmetnih usluga tokom trajanja ugovornog odnosa, koje će biti angažovane na poslovima koji su predmet ovog ugovora. Za potrebe pružanja usluga ove vrste ponuđač mora angažirati najmanje 3 (tri) radnika, uz osiguranje odgovarajuće zamjene za radnike koji rade na poslovima posluživanja u vrijeme njihove odsutnosti s posla, odnosno privremene spriječenosti za rad;

-              osigurati odgovarajuću profesionalnu i visokokvalitenu opremu za rad, namijenjenu za ugostiteljstvo, i to: jedan aparat za kafu (espresso), dva hladnjaka, jednu mašinu za pranje čaša i jedan sokovnik za hladno cijeđenje sokova, uz održavanje istih (o svom trošku) u ispravnom stanju;

-              osigurati kompletan i kvalitetan inventar za rad potreban za pružanje usluga koje su predmet ugovora (šoljice za kafu i čaj, kašikice za kafu i čaj, čaše, tacne i dr.).

U slučaju da se u ponudi ne dostave navedeni dokazi sposobnosti obavljanja tehničke i profesionalne djelatnosti iz ove tačke Poziva ili se ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenih uslova za kvalifikaciju.

Tekst izjave dat je u prilogu 7. ovog Poziva.

5. Diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa ili korupcije

U skladu s članom 52. Zakona, ugovorni organ je dužan odbiti ponudu ako je ponuđač sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa dao ili je spreman dati mito u obliku novčanih sredstava ili u bilo kojem nenovčanom obliku, s ciljem ostvarivanja utjecaja na radnju, odluku ili tok postupka javne nabavke.

U vezi s navedenim svaki ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pisanu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci.

Ponuđač je dužan navedenu izjavu pripremiti i dostaviti prema obrascu iz priloga ovog Poziva, ovjerenu i potpisanu od strane ponuđača i ovjerenu od strane nadležnog organa.

U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača navedenu izjavu daje nosilac grupe ponuđača - ovlašteni predstavnik grupe ponuđača za sve članove grupe ponuđača ili svaki od članova grupe može dostaviti izjavu posebno.

5.            Odredbe koje se odnose na grupu ponuđača

U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača u obrascu za ponudu moraju se navesti podaci o svakom članu grupe ponuđača kao i jasno određenje člana grupe koji je ovlašteni predstavnik grupe ponuđača za učešće u postupku javne nabavke, za komunikaciju i za zaključivanje ugovora. Uz ponudu se mora dostaviti i ugovor o zajedničkom nastupu kao i punomoć kojom se navedena lica ovlašćuju da predstavljaju grupu ponuđača u toku postupka javne nabavke (punomoć može također sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora). Isti moraju biti potpisani i ovjereni od strane svih privrednih subjekata koji čine grupu ponuđača.

Svaki član grupe mora dokazati da samostalno ispunjava uslove iz člana 45. Zakona (lična sposobnost), na način da mora posebno dostaviti ovjerenu izjavu koja je data u prilogu 4. ovog Poziva.

Svi članovi grupe dostavljaju zajedno dokaze u smislu ispunjavanja uslova vezano za tehničku i profesionalnu sposobnost. Znači, članovi grupe moraju zajednički (kao grupa ponuđača) dokazati ispunjavanje definisanih uslova za tehničku i profesionalnu sposobnost.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može biti član grupe ponuđača u istom postupku javne nabavke. Član grupe ponuđača ne može biti član druge grupe ponuđača u istom postupku javne nabavke.

6.            Fizička osoba kao ponuđač (uslovi i dokazi)

U slučaju da ponudu dostavlja fizičko lice u smislu odredbe člana 2. stav (1) tačka c) Zakona, u svrhu dokaza u smislu ispunjavanja uslova lične sposobnosti, dužan je dostaviti sljedeće dokaze:

d)           potvrdu nadležnog organa da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke,

e)           potvrdu nadležne poreske uprave da izmiruje doprinose za penziono-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlene (ukoliko ima zaposlenih u radnom odnosu),

f)            potvrdu nadležne poreske uprave da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice registrovano za samostalnu djelatnost.

Ponuđač je dužan dokaze o ličnoj sposobnosti, kao i ostale dokaze vezane ta za tehničku i profesionalnu sposobnost dostaviti uz ponudu, u originalu ili ovjerenim kopijama od strane nadležnog organa.

Dokaze vezane za ličnu, kao i tehničku i profesionalnu sposobnost sposobnosti, ponuđač je dužan dostaviti u skladu sa zahtjevima iz Poziva.

 

IV.          PODACI O PONUDI

1. Sadržaj ponude i način pripreme ponude

Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovom Pozivu. Ponude koje nisu u skladu sa istim bit će odbačene kao neprihvatljive. Ponuđači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Agencija ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku nadmetanja.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. U tom smislu ugovorni organ će samo i isključivo prihvatiti ponude koje budu uvezane jemstvenikom (notarski konopac, koji na prednjoj ili zadnjoj strani ponude mora biti ojačan voštanim žigom ili naljepnicom preko koje stoji pečat ponuđača) ili čvrstim knjiškim uvezom sa koricama.

Stranice ponude se označavaju brojem, na način da je vidljiv redni broj stranice. Izuzetno, ponuda neće biti odbačena ukoliko su svi listovi ponude numerisani na način da je obezbijeđen kontinuitet

numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u ovom pozivu. Ponuda se piše neizbrisivom tintom.

Svi listovi ponude trebaju biti parafirani ili potpisani od strane lica koja su ovlaštena da zastupaju ponuđača (parafiranje, odnosno potpisivanje podrazumijeva da svaki list ponude mora biti potpisan odnosno parafiran, bez obzira da li se radi o javnim ispravama, izjavama koje sačinjavaju sami ponuđači ili prilozima koji su sastavni dio ovog poziva, a koje ponuđači popunjavaju, a sastavni su dio ponude).

Ponuđač podnosi ponudu na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Ponuda treba da sadrži:

a)            ime i sjedište ponuđača;

b)           popunjeni obrazac za ponudu/obrazac za dostavljanje ponude;

c)            popunjeni obrazac za cijenu ponude;

d)           izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona, ovjerenu kod nadležnog organa;

e)           dokumente u vezi s ispunjenjem uslova iz člana 46. Zakona (obična kopija originala);

f)            izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. Zakona, ovjerenu kod nadležnog organa;

g)            izjavu o sukobu interesa iz člana 52. Zakona, ovjerena kod nadležnog organa;

h)           izjava o angažovanju radnika i posjedovanju opreme, ovjerena od strane ponuđača;

i)             obrazac za dostavu povjerljivih informacij a.

2.            Način dostavljanja ponuda

Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u ugovornom organu, na adresi navedenoj u pozivu, do datuma i vremena navedenog u istom. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču.

Ponude se predaju izravno na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa u Sarajevu, Zmaja od Bosne 47b, u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani, mora biti navedeno:

„Ponuda za nabavku usluga internog bifea - ne otvaraj" Evidencijski broj nabavke: 05-21/21

U lijevom gornjem uglu koverte ponuđač je dužan navesti naziv i adresu ponuđača/grupe ponuđača.

3.            Alternativne ponude

U ovom postupku javne nabavke nije dopuštena dostava alternativne ponude.

4.            Obrazac za cijenu ponude (Prilog 2)

Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu s postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.

Ukoliko obrazac za cijenu ponude sadrži više stavki, ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke, vodeći pri tome računa da ukupan zbir cijena svih stavki u obrascu ne može biti 0 (nula). Ponuđač je dužan upisati jediničnu cijenu za svaku stavku navedenu u obrascu za dostavu ponuda, vodeći računa da iznos cijene ne može preći maksimalne iznose utvrđene od strane ugovornog organa, navedene u prilogu 3 ovog Poziva. Ukoliko ponuđač ponudi više cijene od maksimalno utvrđenih, njegova ponuda bit će odbačena kao neprihvatljiva.

Pored navedenog, ponuđač je dužan islazati i ukupnu cijenu usluga posluživanja pića po osnovu

angažovanog osoblja (tri radnika), na mjesečnom i godišnjem nivou.

Usluge posluživanja pića fakturirat će se mjesečno, zajedno s isporučenom količinom pića.

5.            Način određivanja cijene ponude

Cijena ponude obuhvata sve stavke iz obrasca za cijenu ponude. Cijena ponude piše se brojevima i slovima. Cijena ponude je nepromjenjiva.

U cijeni ponude se obavezno navodi cijena ponude (bez PDV-a), ponuđeni popust i na kraju cijena ponude s uključenim popustom (bez PDV-a). U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi, a naročito:

a)            osiguranje;

b)           cijenu popratnih (dodatnih) usluga,

c)            drugi troškovi neophodni za pružanje usluga.

Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u obrascu za cijenu ponude. Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik, ne prikazuje PDV i u obrascu za ponudu, na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a, upisuje 0,00 ili uopšte ne upisuje iznos. Posebno se prikazuje PDV na cijenu ponude s uračunatim popustom. Na kraju se daje vrijednost ugovora (cijena ponude s uključenim popustom) + PDV.

Ponuđači sa sjedištem izvan BiH su dužni u svojoj ponudi navesti podatke (naziv i sjedište) za poreskog punomoćnika sa sjedištem u BiH kojeg će angažovati ukoliko njihova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, a kojeg angažuju na teret svojih troškova. Navedeni punomoćnik je u obavezi izvršiti uplatu PDV-a Upravi za indirektno/neizravno oporezivanje BiH. Članom 60. Zakona o porezu na dodatnu vrijednost („Službeni glasnik BiH", br. 09/05, 35/05 i 100/08, u nastavku: Zakon o PDV-u) predviđeno je da obveznik koji nema sjedište u BiH, a koji vrši promet dobara i usluga u BiH, registruje se kod poreskog punomoćnika koji ima sjedište u BiH. Obveznik i punomoćnik su solidarno i pojedinačno odgovorni za porez koji se obračunava u skladu s ovim Zakonom o PDV-u. Prava i obveze koje imaju obveznici u BiH, u skladu s ovim Zakonom o PDV-u, odnose se i na punomoćnika.

Ukoliko ponuđač ne iskaže popust na način da je posebno iskazan u obrascu za cijenu ponude ili obrascu za ponudu smatrati će se da nije ponuđen.

6.            Izmjena, dopuna i povlačenje ponude

Ponuđač može svoju ponudu izmijeniti ili dopuniti sve do isteka roka za prijem ponuda, te istu dostaviti na adresu navedenu u tački 12. ovog poglavlja.

7.            Valuta ponude

Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (BAM).

8.            Kriterij za dodjelu ugovora

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude. Odbit će se ponude koje nisu u skladu s opisom predmeta javne nabavke.

9.            Preferencijalni tretman domaćeg

Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) iz člana 67. Zakona o javnim nabavkama.

Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda prilikom ocjene ponuda, u skladu sa članom 67. Zakona o javnim nabavkama.

Prilikom obračuna cijena, u svrhu poređenja ponuda, cijene domaćih ponuda će biti umanjene za preferencijalni faktor od 30% (trideset posto), u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, broj: 89/20 od 29.05.2020. godine

U smislu ove odredbe, domaće ponude su ponude koje dostave fizička ili pravna lica sa sjedištem u BiH registrirana u skladu sa zakonom BiH, i kod kojih najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz BiH.

Domaćom ponudom smatra se i ponuda koju podnosi rupa ponuđača koju čine pravne i fizičke osobe sa sjedištem u državama potpisinicama CEFTE i koja su registrovana u skladu sa zakonima u državama CEFTE i najmanje jedna pravna ili fizička osoba sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i kod kojih, u slučaju ugovora o nabavkama usluga, najmanje 50% ukupne radne snage za izvršenje usluga su rezidenti iz Bosne i Hercegovine.   

Preferencijalni tretman za ponuđače iz država potpisica Sporazuma o izmjeni i pristupanju Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA 2016.), primjenjivat će se u skladu s odredbama tog sporazuma.

Primjena preferencijalnog faktora je isključena u odnosu na ponude koje podnose pravne ili fizičke osobe sa sjedištem u državama potpisinicama CEFTE i koje su registrovane u skladu sa zakonima u državama potpisnicama CEFTE i kod kojih, u slučaju ugovora o nabavkama usluga, najmanje 50% radne snage za izvršenje usluga su rezidenti iz država potpisnica CEFTE.

Preferencijalni tretman domaćeg se dokazuje izjavom ponuđača, popunjenom u skladu sa zahtjevom datom u obrascu za cijenu ponuda (Prilog 1 ovog Poziva).

9.            Jezik i pismo ponude

Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

10.          Rok važenja ponude

Ponude moraju važiti 30 (trideset) dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda. Ako ponuđač u ponudi ne navede period njenog važenja smatra se da ponuda važi za period naveden u Pozivu, odnosno 30 dana od isteka roka za dostavu ponude. U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u Pozivu, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu s članom 60. stav (1) Zakona.

Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu.

Ako ponuđač ne odgovori na pisani zahtjev ugovornog organa u pogledu produženja perioda važenja ponude ili ne pristane produžiti rok važenja ponude, smatra se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljnjem toku postupka. Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžava period važenja ponude. Ponuda se ne smije mijenjati u periodu produženja važenja ponude.

11.          Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

Ponude je potrebno dostaviti na način definisan u ovom Pozivu na slijedeću adresu: Agencija za bankarstvo Federacije BiH, Sarajevo, Zmaja od Bosne 47b, Krajnji rok za dostavu ponuda: 25.01.2021. godine, do 10:00 sati.

Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog u ovom Pozivu.

 

V. OSTALI PODACI:

1. Odredbe koje se odnose na podugovoranje, uslovi koji se zahtijevaju za podugovoranje

Podugovarač je privredni subjekt koji za odabranog ponuđača s kojim je ugovorni organ zaključio ugovor o javnoj nabavci i isporučuje usluge koje su u vezi s predmetom nabavke. Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi izjašnjenje/izjavu da li namjerava dio ugovora podugovaranjem prenijeti na treće strane.

Ako ponuđač namjerava dio ugovora o javnoj nabavci dati u podugovor jednom ili više podugovarača, tada u ponudi mora navesti slijedeće podatke:

a)            usluge koje će isporučiti podugovarač;

b)           predmet, količinu, vrijednost, mjesto i rok isporuke usluge,

c)            podatke o podugovaraču, i to: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcij skog računa i naziv banke kod koje se vodi.

Ako se ponuđač izjasni da namjerava dio ugovora podugovaranjem prenijeti na treće strane, ugovorni organ će u ugovor o javnoj nabavci unijeti tu odredbu kao osnov za zaključivanje podugovora između izabranog ponuđača i podugovarača.

Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor neće sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora bez prethodnog pisanog odobrenja ugovornog organa.

Elementi ugovora koji se podugovaraju i identitet podugovarača obavezno se saopćavaju ugovornom organu blagovremeno, prije sklapanja podugovora.

Ugovorni organ će izvršiti provjeru kvalifikacija podugovarača u skladu s članom 44. Zakona i obavijestiti ponuđača o svojoj odluci najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o podugovaraču. U slučaju odbijanja podugovarača, ugovorni organ dužan je navesti objektivne razloge odbijanja.

Nakon što ugovorni organ odobri podugovaranje, ponuđač kojem je dodijeljen ugovor dužan je prije početka realizacije podugovora dostaviti ugovornom organu podugovor zaključen s podugovaračem, kao osnov za neposredno plaćanje podugovaraču, i koji kao obavezne elemente mora sadržavati sljedeće:

a)            uslugu koju će isporučiti podugovarač,

b)           predmet, količinu, vrijednost, mjesto i rok isporuke usluge,

c)            podatke o podugovaraču, i to: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcijskog računa i naziv banke kod koje se vodi.

U slučaju podugovaranja, odgovornost za uredno izvršenje ugovora snosi izabrani ponuđač.

2.            Rok za donošenje odluke o izboru

Ugovorni organ donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluku o poništenju postupka nabavke u skladu s odredbama Zakona i Pravilnika, u roku koji je određen u Pozivu kao rok važenja ponude, a najkasnije u roku od sedam dana od dana isteka važenja ponude, odnosno u produženom periodu roka važenja ponuda, u skladu s članom 60. stav (2) Zakona.

3.            Rok, način i uslovi plaćanja izabranom ponuđaču

Ugovorni organ obvezuje se da će usluge plaćati ponuđaču mjesečno, u roku od 60 (šezdeset) dana od dana primitka računa za uredno izvršenu uslugu.

4.            Provjera računske ispravnosti ponude i objašnjenje neprirodno niske cijene

Ugovorni organ je obavezan provjeriti računsku ispravnost ponude.

Kada izračuni vezani za pojedinačne stavke iz obrasca za cijenu ponude ili cijena ponude bez poreza na dodatnu vrijednost navedeni u ispunjenom obrascu za cijenu ponude u ponudi ne odgovaraju metodologiji definisanoj u vezi sa načinom određivanja cijene iz ove tenderske dokumentacije, ugovorni organ ih ispravlja u skladu sa tako propisanom metodologijom. Ugovorni organ ispravlja i druge računske greške u obrascu za cijenu ponude i obrascu za dostavljanje ponude.

Kada cijena ponude bez poreza na dodatnu vrijednost izražena u obrascu za cijenu ponude ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodatnu vrijednost izraženoj u obrascu za dostavljanje ponude, važi cij ena ponude bez poreza na dodatnu vrijednost izražena u obrascu za cij enu ponude. U zahtjevu za prihvatanje ispravke računske greške ugovorni organ obvezno označava dio ponude koji je ispravljen kao i nova cijena ponude proizašla nakon ispravke. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

Ugovorni organ obavezno od ponuđača traži objašnjenje cijene ponude koju smatra neprirodno niskom ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

a)            cijena ponude je za više od 50% niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda,

ukoliko su primljene najmanje tri prihvatljive ponude, ili

b)           cijena ponude je za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude.

Ugovorni organ može od ponuđača zatražiti objašnjenje cijene ponude, ako smatra da je ona neprirodno niska i iz drugih razloga navedenih u članu 66. Zakona.

Odgovor ponuđača na zahtjev za prihvatanje ispravke računske greške i objašnjenje neprirodno niske vijene ponude, ukoliko ih bude, sastavni je dio zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda.

5.            Povjerljivost ponude

Povjerljivim podacima ne mogu se smatrati:

a)            ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;

b)           predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad, od koje zavisi poređenje s tehničkom specifikacijom i ocjena da li je određeni ponuđač ponudio robu, usluge ili rad u skladu s tehničkom specifikacijom;

c)            potvrde, uvjerenja od kojih zavisi kvalifikacija vezana za ličnu situaciju kandidata/ ponuđača.

Ako ponuđač kao povjerljive označi podatke koji, prema odredbama prethodnog stava, ne mogu biti proglašeni povjerljivim podacima, oni se neće smatrati povjerljivim.

Ponuđači moraju napraviti spisak informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Ukoliko ponuđači određene informacije/podatke iz ponude označavaju povjerljivim, odnosno poslovnom tajnom, dužni su da u ponudi navedu i pravni osnov na temelju kojeg su ti podaci tajni i povjerljivi. U slučaju paušalnog navođenja u ponudi da se neki podatak/informacija smatra povjerljivim/tajnim, bez na značavanja pravnog osnova na temelju kojeg su ti podaci povjerljivi i tajni, neće obavezivati ugovorni organ da iste smatra takvima.

6.            Komuniciranje sa ponuđačima

Komunikacija i razmjena informacija između ugovornog organa i ponuđača vodit će se u pisanoj formi, elektronski ili putem pošte ili neposredno.

7.            Pouka o pravnom lijeku:

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi/Kancelariji za razmatranje žalbi - Filijala/Podružnica Mostar, putem ugovornog organa, u pisanoj formi, direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi na način i u rokovima propisanim članovima 99. i 101 Zakona, u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

VI. PRILOZI

Sljedeći prilozi su sastavni dio ovog Poziva:

•             Obrazac za dostavljanje ponude (Prilog 1)

•             Obrazac za cijenu ponude - usluge (Prilog 2)

•             Tehnička specifikacij a usluga (Prilog 3)

•             Obrazac izjave o ispunjenosti uslova iz člana 45 ZJN (Prilog 4)

•             Obrazac izjave o ispunjenosti uslova iz člana 47. ZJN (Prilog 5)

•             Obrazac izjave iz člana 52. ZJN (Prilog 6)

•             Izjava o angažovanju radnika i posjedovanju opreme (Prilog 7)

•             Obrazac za dostavu povjerljivih informacija (Prilog 8)

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: