Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.01.2021. 11:43

Nabavka usluga dostavljanja pripremljene hrane u 2021. godini

Izvor: Akta.ba, 11.01.2021.

Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga dostavljanja pripremljene hrane u 2021. godini

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ACENCIJA ZA BANKARSTVO

FEDERACIJE BOSNE I HERCECOVINE

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGA DOSTAVLJANJA PRIPREMLJENE

HRANE U 2021. GODINI

 

1)            Naziv ugovornog organa:

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo

2)            Referentni broj Jedinstvenog rječnika javne nabavke (JRJN):

Usluge dostavljanja pripremljene hrane (ketering) - 55520000-1 (usluge iz Aneksa II. dio B ZJN)

3)            Opis predmeta nabavke:

Usluge dostavljanja pripremljene hrane (ketering): posluživanje jela i pića u poslovnim prostorijama ugovornog organa.

Komunikacija između ugovornog organa i pružaoca usluga, koja obuhvata narudžbe, ponude, rezervacije, potvrde rezervisanih usluga i dr., obavljat će se pisanim putem (telefaks, e-mail i dr.). Razmjena podataka informativnog karaktera može se odvijati usmeno ili telefonski. Kao ponuda za predmetne usluge smatrat će se i službeni cjenovnik objavljen na web stranici ponuđača.

4)            Period na koji se zaključuje ugovor: Tokom 2021. godine

5)            Procijenjena vrijednost nabavke za period tokom kojeg će se nabavljati predmetna usluga: 12.000,00 KM, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV)

6)            Kriterij za izbor ponude saglasno članu 64. Zakona o javnim nabavkama: Kriterij će se utvrđivati u skladu s pojedinačnim potrebama ugovornog organa.

Ponudom se smatra svaki dokument koji sadrži cijenu s porezom na dodanu vrijednost (PDV).

7)            Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispuniti:

Da su registrovani za obavljanje usluga koje su predmet nabavke.

8)            Period važenjaponude: Do 31.12.2021. godine

9)            Način dostavljanja ponude: Putem pošte, telefaksa ili elektonski

10)         Adresa na koju seponuda dostavlja:

Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo Zmaja od Bosne 47b 71000 Sarajevo Fax: 033/668-811

Elektronska adresa: javne.nabavke@fba.ba

11)         Datum i vrijeme za provođenje pregovaranja i/ili diskusija sa ponuđačima ako je to neophodno:

Nema pregovora 

12)         Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokratno izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od četiri godine:

Usluge će se pružati sukcesivno, prema potrebi, u toku 2021. godine. Račun za izvršenu uslugu smatrat će se ugovorom.

13)         Krajnji rok za dostavu ponuda (datum, mjesto i vrijeme):

31.12.2021. godine, Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Zmaja od Bosne 47b, 71000 Sarajevo, do 10:00 sati.

14)         Kontakt osoba, broj telefona i adresa elektronskepošte: Džan Šebić

Tel.: 033/721-400 Fax: 033/668-811 javne.nabavke@fba.ba

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: