Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.01.2021. 11:41

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga opšte dezinfekcije zatvorenih objekata Gradskih javnih ustanova i drugih objekata, otvorenih javnih površina (dječija igrališta, trgovi, parkovi), prostorija zajednica etažnih vlasnika i nabavka dezinfekcionih sredstava

Izvor: Akta.ba, 05.01.2021.

Republika Srpska

Grad Banja Luka

Gradonačelnik
 

Broj:
Dana,

 

Na osnovu člana 17. stav 1., člana 18. stav 1. i člana 21. stav 1. tačka d) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), i člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 97/16 i 36/19), gradonačelnik Banjaluke d o n o s i

ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabavke

I
Ovom posebnom odlukom pokreće se postupak javne nabavke "Opšta dezinfekcija zatvorenih objekata Gradskih javnih ustanova i drugih objekata, otvorenih javnih površina (dječija igrališta, trgovi, parkovi), prostorija zajednica etažnih vlasnika, i nabavka dezinfekcionih sredstava", putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja.

II
Javna nabavka iz tačke I ove Odluke nije predviđena Planom javnih nabavki Gradske uprave Grada Banjaluka za 2020.godinu.

III
Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 106.000,00 KM. Sredstva za ovu namjenu su obezbijeđena u budžetu Grada, stavka: 412200-rashodi no osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga i stavka 412400-rashodi za materijal za posebne namjene.

IV
Predmetni postupak javne nabavke, provest će Komisija za javne nabavke koja će biti imenovana donošenjem rješenja.

Poziv za podnošenje ponude biće upućen privrednom subjektu:
1. "EKO-BEL" d.o.o. Laktaši

VI
Ova odluka stuia na snagu danom donošenja, i ista je sastavni dio Jedinstvenog plana javnih nabavki Gradske uprave Grada Banjaluka za 2020.godinu.

Obrazloženje
Odsjek za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasne jedinice se obratio Odsjeku za javne nabavke zahtjevom za provođenje postupka javne nabavke "Opšta dezinfekcija zatvorenih objekata Eradskih javnih ustanova i drugih objekata, otvorenih javnih površina (dječija igrališta, trgovi, parkovi), prostorija zajednica etažnih vlasnika, i nabavka dezinfekcionih sredstava", putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja. Ova javna nabavka nije predviđena u Jedinstvenom planu javnih nabavki za 2020. godinu, broj 12-G-4/20 od 03.01.2020. godine. Članom 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14) propisano je sljedeće : "Ugovorni organ može započeti postupak javne nabavke ako je nabavka predviđena u planu nabavki ili kada donese posebnu odluku o pokretanju postupka javne nabavke. S obzirom da predmetna javna nabavka nije predviđena u Jedinstvenom planu javnih nabavki za 2020. godinu, ovom odlukom se pokreće postupak predmetne javne nabavke.

Zahtjev za provođenje postupka javne nabavke je podnesen u skladu s Naredbom Gradskog štaba za vanredne situacije broj 12-E-3600/20 od 21L0.2020.godine te je odlučeno kao u dispozitivu ove odluke.

 

Gradonačelnik
mr. Igor Radojičić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: