Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.01.2021. 14:20

(aukcija) Nabavka usluga održavanja kopir aparata sa isteklim garantnim rokom i kopir aparata u garantnom roku

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.01.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

320-7-2-5-3-23/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD BANJA LUKA
IDB/JIB 4401012920007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Biljana Đurić
Adresa Trg Srpskih vladara 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 244-476
Faks (051) 244-576
Elektronska pošta javne.nabavke@banjaluka.rs.ba
Internet adresa www.banjaluka.rs.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Banja Luka

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

LOT 1-održavanje kopir aparata sa isteklim garantnim rokom i LOT 2-održavanje kopir aparata u garantnom roku

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1-održavanje kopir aparata sa isteklim garantnim rokom i LOT 2-održavanje kopir aparata u garantnom roku

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definisani opštim i posebnim uslovima ugovora

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Bez uslova

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

1.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.2.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Trg srpskih vladara 1, kancelarija 117
Datum i vrijeme 1.2.2021. 11:40


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1-održavanje kopir aparata sa isteklim garantnim rokom

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1-održavanje kopir aparata sa isteklim garantnim rokom

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim ugovora
12.500,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Regulisan opštim i posebnim uslovima ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Banjaluka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 1.2.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.2.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 1.2.2021. 11:40ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2-održavanje kopir aparata u garantnom roku

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2-održavanje kopir aparata u garantnom roku

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


III Ukupna količina ili obim ugovora
12.500,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Regulisan opštim i posebnim uslovima ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Grad Banjaluka

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 1.2.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.2.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 1.2.2021. 11:40

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: