Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.01.2021. 09:36

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga oglašavanja putem printanog sedmičnog medija

Izvor: Akta.ba, 12.01.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

UNSKO-SANSKI KANTON 

URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA

 

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, br.35/05), a u vezi sa članom 18. stav (1), članom 87. stav (3) i članom 90. Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BiII“, broj 39/14), Sekretar Ureda za zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona, donosi:

 

ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Pokreće se postupak javne nabavke putem direktnog sporazuma za nabavku usluga oglašavanja putem printanog sedmičnog medija, JRJN: 79340000-9 - usluge oglašavanja i marketinga.Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) iznosi 6.000,00 KM (slovima: šesthiljada 00/100 KM).

 

Član 2.

Zadužuje se Ured za zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona da utvrdi tendersku dokumentaciju u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine"4, broj: 39/14) u roku od 5 dana, računajući od dana donošenja ove Odluke.

 

Član 3.

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.Navedena nabavka će se vršiti iz sredstava planiranih u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu. Ured za zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona, razdjel 32, ekonomski kod 613900 — ugovorene i druge usluge.

 

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: 22-45-15607-1/20

Bihać. 17.12.2020. godine

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: