Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.04.2022. 08:45

Nabavka obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja za period april - juni 2022. godine​

Izvor: Akta.ba, 04.04.2022.

Broj: 02-16-10-581-2/22 

Datum: 04.04.2022. godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE IZ ANEKSA II DIO B ZJN OBRAZOVNE USLUGE I USLUGE STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA PERIOD APRIL - JUNI 2022. GODINE

 

1.         Naziv ugovornog organa:

Regulatoma agencija za komunikacije Mehmeda Spahe 1 71000 Sarajevo

2.         Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije:

Usluge stručnog usavršavanja iz oblasti finansija, računovodstva, finansijskog upravljanja i kontrole, interne revizije, javnih nabavki, ljudskih resursa, radnog prava, kancelarijskog poslovanja, informacijskih tehnologija i drugih područja rada, u periodu april-juni 2022. godine.

Pozivaju se zainteresirani ponuđači da dostave ponude u kojoj će iskazati spremnost za pružanje usluga stručnog usavršavanje iz navedenih oblasti za uposlenike Regulatorne agencije za komunikacije. Izvršenje usluga vršit će se sukcesivno po potrebi tokom perioda april-juni 2022. godine prema specifičnosti potreba i kvaliteti ponuđenih tema obrazovnih seminara. Plaćanje usluga će se vršiti prema ponudi ponuđača u roku od 30 (trideset) dana od prijema uredno ispostavljene fakture.

3.         Period za koji se zaključuje ugovor:

Ugovori će se zaključivati sukcesivno, po potrebama Agencije za period april-juni 2022. godine.

4.         Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 2.000,00 KM sa PDV-om

5.         Kriterij za izbor ponude u skladu sa članom 64. Zakona:

Ugovoreni organ će izbor između dostavljenih ponuda vršiti na osnovu svojih potreba, u skladu sa prirodom i svrhom konkretne usluge, cijeneći specifičnost i kvalitet ponude.Ugovorni organ prema specifičnostima događaja i potrebama Agencije utvrđuje čije usluge će koristiti za svaku pojedinačnu potrebu. Kada se ukaže potreba za predmetnim uslugama, Agencija će se pismeno obratiti dobavljaču, na način da će istom dostaviti narudžbenicu. U tom slučaju, račun ili faktura smatrati će se zaključenim ugovorom.

6.         Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispuniti:

Privredna društva i udruženja registrovana za usluge pružanja edukacije za navedene oblasti i priznata od strane nadležnih institucija.

 

7.         Period važenja ponude:

Do 30.06.2022. godine

8.         Način dostavljanja ponude i adresa:

Ponude se dostavljaju na neki od sljedećih načina: putem pošte na adresu Regulatorna agencija za komunikacije, Mehmeda Spahe 1, 71000 Sarajevo, putem faxa na broj: 033/713-080 ili elektronski na e-mail: info@rak.ba.

9.         Datum i vrijeme za provođenje pregovaranja i/ili diskusija sa ponuđačima ako je to neophodno: Nema pregovora.

10.       Vrsta i vrijednost garancije za ozbiljnost ponude ili za uredno izvršenje ugovora, ukoliko su one predviđene: Nema zahtjeva za garanciju.

11.       Da li se ugovor za usluge zaključuje za jednokrano izvršenje određene usluge ili na period koji ne može biti duži od tri godine:

Ugovori će se zaključivati jednokratno, po potrebi tokom perioda april-juni 2022. godine. Ispostavljena faktura od jednog ili više dobavljača za izvršenu uslugu u vrijednosti do 1.000,00 KM smatrat će se Ugovorom, dok za račune preko 1.000,00 KM zaključivat će se ugovor.

12.       Krajnji rok za dostavu ponuda Datum: do 30.06.2022. godine

Mjesto: Regulatorna agencija za komunikacije, Mehmeda Spahe 1, 71000 Sarajevo Vrijeme: do 12,00 sati

13.       Web adresa stranice ili druga internetska adresa na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacije (ako je predviđena) - Nema dodatne dokumentacije

14.       Kontakt osoba: Senada Kerla, Tel: 033 250-600, e-mail: skerla@rak.ba

S obzirom da Regulatorna agencija za komunikacije ne raspolaže podacima o tome koji su ponuđači preuzeli poziv sa web stranice www.rak.ba, sve eventualne izmjene, dopune ili pojašnjenja poziva za dostavljanje ponuda će biti objavljene na navedenoj web stranici Agencije, te će se ponuđači smatrati obavještenim o navedenom sa danom objave.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: