Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.04.2022. 11:10

Nabavka usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi i izvozu šds, šumskouzgojni radovi: Šumarija Novi Travnik, G.J. Sebešić odjel 48, odjel 94, Šumarija Gornji Vakuf/Uskoplje, G.J. Bistrica odjel 82, odjel 81, 83, Šumarija Donji Vakuf, G.J. Oboračka Rijeka odjel 4...

Izvor: Akta.ba, 13.04.2022.

Šumskoprivredno društvo ˝Srednjobosanske šume˝ /

d.o.o. Donji Vakuf

 

Broj:  01-2909/22

Datum: 13.04.2022. godine

 

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl.Glasnik BiH br. 39/14), Uputstva za pripremu tenderske dokumentacije (Sl.Glasnik BiH br. 90/14), i Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama (Sl.Glasnik BiH br. 104/14), Ugovorni organ  u p u ć u j e:

 

P O Z I V

ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

ZA NABAVKU USLUGA IZ ANEXA II DIO B ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

 

Za _______________________________

 

I – PREDMET NABAVKE

1.1 Predmet postupka dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama je:    

sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi i izvozu šds, šumskouzgojni radovi

Oznaka i naziv iz JRJN:

77211100-3,   Usluge eksploatacije drva

77231600-4; 77231700-5; 77312100-1,   Šumsko-uzgojne usluge

Referentni broj iz Plana nabavki: 1,2 , 4 (usluge)  

 

1.2 Usluge će se pružati po slijedećim lotovima:

 

Broj

lota

 

Opis

Količina

  Procijenjena

    vrijednost

         KM

1

Šumarija Novi Travnik, G.J.“Sebešić“ odjel 48

Sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi  i izvozu šds

2986 m3

9515 m

121.561,15

2

Šumarija Novi Travnik, G.J.“Sebešić“ odjel 94  

Sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi  i izvozu šds

407  m3

2960 m

15.365,73

3

Šumarija Gornji Vakuf/Uskoplje, G.J.“Bistrica“ odjel 82

Sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi  i izvozu šds

ŠUR – njega prirodnog podmlatka

2599 m3

4535 m

8,80 ha

99.582,18

4

Šumarija Gornji Vakuf/Uskoplje, G.J.“Bistrica“ odjel 81, 83

Sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi  i izvozu šds

ŠUR – priprema i pošumljavanje; njega prirodnog podmlatka

3419 m3

7320 m

10,00 ha

3772 m3

2890 m

12,00 ha

12,90 ha

307.002,55

5

Šumarija Donji Vakuf, G.J.“Oboračka Rijeka“ odjel 4

Sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi  i izvozu šds

1453 m3

4740 m

57.699,79

6

Šumarija Donji Vakuf, G.J.“Prusačka Rijeka“ odjel 80

Sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi  i izvozu šds

922 m3

6343 m

34.554,25

7

Šumarija Donji Vakuf, G.J.“Oboračka Rijeka“ odjel 77

Sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi  i izvozu šds

1253 m3

3640 m

63.432,32

8

Šumarija Donji Vakuf, G.J.“Dnoluka“ odjel 185

Sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi  i izvozu šds

1400 m3

3540 m

60.959,80

9

Šumarija Jajce, G.J.“Donji Ugar“ odjeli 10, 47/2

G.J „Dnoluka“ odjeli 2, 9

Sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi  i izvozu šds

ŠUR –  priprema površine za pošumljavanje/pošumljavanje; njega prirodnog podmlatka

872 m3

4340 m

3364 m³

11012 m'

6,00 ha

15,00 ha

31 m3

251 m

728 m3

3600 m

178.010,04

10

Šumarija Jajce, G.J.“Dnoluka“ odjeli 18, 63, 148

G.J „Donji Ugar“ odjel 47/1

Sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi  i izvozu šds

ŠUR –  priprema površine za pošumljavanje/pošumljavanje; njega prirodnog podmlatka

3201 m3

13375 m

4,00 ha

25,00 ha

2782 m³

6780 m

1498 m³

3930 m

6,00 ha

15,00 ha

1928 m³

9370 m

6,00 ha

15,00 ha

373.244,60

11

Šumarija Jajce, G.J.“Dnoluka“ odjeli  105, 108, 111, 113,151

Sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi  i izvozu šds

ŠUR –  njega prirodnog podmlatka; čiščenje kulture; priprema površine za pošumljavanje/pošumljavanje; pošumljavanje; priprema površine i popunjavanje

1194 m3

350 m

2,00 ha

3347 m³

12645 m

5,00 ha

15,00 ha

1276 m³

3385 m

12,00 ha

2922 m³

14210 m

6,00 ha

22,00 ha

75 m³

750 m

4,50 ha

1,50 ha

338.906,10

12

Šumarija Jajce, G.J.“Šedinac“ odjeli 31, 39, 49, 50, 51

Sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi  i izvozu šds

ŠUR –  njega prirodnog podmlatka

2813 m3

9210 m

5,00 ha

212 m3

680 m

174 m3

800 m

145 m3

1250 m

312 m3

1730 m

 

146.539,30

 

Napomena: ponuđači koji dostavljaju ponude po ovom pozivu o pružanju usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata i sanacije traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi šds po ovom pozivu dužni su u svemu pridržavati se Zakona o šumama (Službene novine Srednjobosanskog kantona broj: 5/14,12/15,8/16 ,7/18 i 14/20) kao i svih pravilnika proisteklih iz navedenog zakona , s posebnim naglaskom na član 9. Stav 6. Pravilnika o obimu mjera uspostavljanja i održavanja šumskog reda te o načinu njihova provođenja (Službene novine SBK broj: 11/14) koji glasi:“ Nakon završetka radova na izvozu šumskih drvnih sortimenata iz odjela , izvođač radova je dužan sanirati izvozne vlake.“ 

1.3 Rok za izvršenje usluga je: do isteka projektne dokumentacije.

Napomena: Početak vršenja usluga, kao i dinamiku vršenja usluga u odjelu određuje upravnik šumarije u okviru perioda od dana potpisivanja ugovora do isteka projektne dokumentacije.

 

 

1.4 Mjesto izvršenja usluga je šumarija:  Novi Travnik, Gornji Vakuf/Uskoplje, D.Vakuf i Jajce.

1.5 Rok plaćanja: plaćanje izabranom ponuđaču će se vršiti u roku od 30 dana od dana prijema fakture.

1.6 Da dogovorite obilazak lokacije, molimo Vas da kontaktirate upravnika šumarije.

1.7 Ponuđačima je dozvoljeno podugovaranje. Ponuđač je dužan u svojoj ponudi naznačiti da li će dio ugovora dati podugovaraču, te se mora izjasniti koji je to dio (opisno ili procentualno) koji će dati    podugovaraču.

Ukoliko ponuđač u ponudi ne naznači da li će dio ugovora dati podugovaraču, onda se smatra da tokom važenja ugovora neće moći doći do angažovanja podugovarača. Ponuđač sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj ponudi. Ugovorni organ će biti blagovremeno obaviješten, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorni organ će obavijestiti ponuđača o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) od prijema obavijesti i navesti svoje  razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ neće odobriti zaključenje ugovora s    podugovaračem, ako on ne ispunjava uslove propisane čl. 44.- 52. Zakona. Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.  

1.8 Rok važenja ponude je 90 dana. 

Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude onaj koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji.

U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji,     ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona.

 

II – PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku nabavke usluga iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama imaju ponuđači koji su registrovani i ovlašteni za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka. Ugovorni organ, zadržava pravo da odbije ponudu ponuđača koji ne zadovoljava minimalne uslove iz čl.44.- 52. Zakona o javnim nabavkama, što se preciznije reguliše u dokumentaciji poziva za dostavu ponuda.

 

III – SADRŽAJ PONUDE

Ponuđač je obavezan dostaviti ponudu koja sadrži:

1. Obrazac za ponudu i Obrazac za cijenu ponude – dati u prilogu

2. Aktuelni izvod iz sudskog registra ili drugi relevantni dokaz o registaciji – ne stariji od 6 mjeseci, računajući od momenta predaje ponude  (original ili kopija ovjerena od strane nadležne institucije)

3. Rješenje izdato od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK o ispunjavanju  uslova za izvođenje usluga  u šumarstvu (original ili kopija ovjerena od strane nadležne    institucije)

4. Potpisana i ovjerena Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH br.39/14”), a ovjerena kod nadležnog organa u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabavke BiH   (ponuđač kojem bude dodijeljen ugovor dužan je u roku od 5 dana od dana prijema Odluke o    odabiru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti original ili ovjerene kopije dokumenta ne starije od  3 mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude, kojima dokazuje tačnost navoda iz    Izjave o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona i to:

a) izvod kaznene evidencije nadležnog suda (Uvjerenje izdato od strane Suda BiH i uvjerenje izdato od strane suda nadležnog prema sjedištu pravnog lica) iz kojeg je vidljivo da mu u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini  ili zemlji u kojoj je registrovan;

b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da  nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;

d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.)

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe .

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke ili za dio predmeta nabavke.

 

5. Potpisana i ovjerena Izjava ponuđača o sukobu interesa iz člana 52. Zakona o javnim  nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH br.39/14”), a ovjerena kod nadležnog organa u formi i na način koji je propisala Agencija za javne nabavke BiH.U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača , svaki član grupe uz ponudu obavezan je  dostaviti  popunjenu izjavu po članu 52. Zakona , te ovjerenu od strane nadležnog organa

6.U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača , ugovorni organ će prilikom ocjene stepena u kojem    su ispunjeni kriteriji utvrđeni tenderskom dokumentacijom uzeti u obzir kvalifikacije i tehničku i      profesionalnu sposobnost članova grupe ponuđača.

Dokazi koji su navedeni pod tačkom III sadržaj ponude  i to : tačka 2. Aktuelni izvod iz sudskog registra tačka 3. Rješenje izdato od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK o ispunjavanju     uslova za izvođenje usluga  u šumarstvu tačka 4. Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova iz člana 45. Zakona  i tačka 5 .  izjavu po članu 52. Zakona tenderske dokumentacije moraju se posebno pripremiti za svakog člana grupe ponuđača. Članovi grupe ponuđača mogu dostaviti jedan paket ostalih  dokumenta koji su traženi ovom tenderskom dokumentacijom

U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača uz ponudu  je obavezan dostaviti pravni akt o zajedničkom nastupanju .

U slučaju zajedničkog nastupanja ili konzorcija , broj partnera nije ograničen i ne traži se da oni osnuju novo pravno lice kako bi dostavili  ponudu  , ali se traži da dostave originalan primjerak ili ovjerenu kopiju od strane nadležnog organa pravnog akta  o zajedničkom nastupanju radi izvršenja predmetnog ugovora kojim se utvrđuje:

-imenovanje nosioca zajedničke ponude –vodećeg partnera (ovjeravaju ovlašteni potpisnici svakog od partnera)

- da je ponuda pravno obavezujuća za sve partnere

- da će vodeći partner u slučaju dodjele ugovora u svojstvu glavnog izvršioca biti odgovoran za međusobno poslovanje  , ovlašten za preuzimanje odgovornosti i primanje naloga za i u ime svakog partnera pojedinačno i svih partnera zajedno i da će se ukupno izvršenje ugovora uključujući plaćanje vršiti isključivo sa vodećim partnerom

-da će svi partneri u zajedničkom nastupanju zajedno ili pojedinačno biti odgovorni za dobro izvršenje ugovora kao i

-mjere, sankcije u okviru zajedničkog nastupanja u slučaju greške ili povlačenja nekog partnera i odgovornost za osiguranje traženih naknada za šteu tim prouzrokovanu

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu , ne može biti član grupe ponuđača u istom postupku javne nabavke .Član grupe ponuđača ne može biti član druge grupe ponuđača u istom postupku javne nabavke.

 

7. Ukoliko se kao ponuđač javi fizičko lice (uslovi i dokazi)

U slučaju da ponudu dostavlja fizičko lice u smislu odredbe člana 2. stav (1) tačka c) Zakona, u svrhu dokaza u smislu ispunjavanja uslova lične sposobnosti dužan je dostaviti slijedeće dokaze:

a)            potvrda nadležnog opštinskog organa da je registrovan i da obavlja djelatnost za koju je registrovan,

b)           potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje doprinose za penziono-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlene (ukoliko ima zaposlenih u radnom odnosu),

c)            potvrda nadležne poreske uprave da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice registrovano za samostalnu djelatnost.

 

Pored dokaza o ličnoj sposobnosti, dužan je dostaviti sve dokaze u pogledu ekonomsko-finansijske sposobnosti i tehničke i profesionalne sposobnosti, koji se traže u tački III sadržaj ponude , tenderske dokumentacije

 

IV – PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA

Zapečaćenu ponudu sa naznačenom punom adresom ponuđača dostaviti, isključivo na protokol ugovornog organa – adresa: Ul. 770. Slavne brdske brigade bb, 70220 Donji Vakuf, sa naznakom: ˝Ponuda za nabavku usluga sječe i izvoza  – NE OTVARAJ˝.

U razmatranje će se uzeti samo ponude koje stignu na protokol najkasnije do 28.04.2022. godine do 915 sati.

Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kad su poslane, neće biti uzete u razmatranje.

Zainteresirani ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda koje će se održati  28.04.2022. godine u 930 sati u prostorijama ugovornog organa Ul. 770. Slavne brdske brigade bb. Donji Vakuf.

 

V – KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Ugovorni organ će dodjelu ugovora odnosno vrednovanje ponude zasnivati na primjeni kriterija ˝najniža cijena˝.

Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. O cijeni se neće pregovarati.

Cijena ponude obuhvata sve stavke iz obrasca za cijenu ponude.

 

VI – ANALIZA PONUDA I DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Ponuda treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom pozivu, na način i u formi utvrđenoj u ovom pozivu, u suprotnom ista može biti eliminisana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.

Ponuda treba biti otkucani ili napisani  neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani (ponuda osigurana jemstvenikom), sa označenim stranicama. Svi listovi ponude trebaju biti parafirani ili potpisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju ponuđača. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba.

Ugovorni organ će komisijski otvoriti ponudu, konstatovati da li ponuda tehnički, ekonomski i pravno ispunjava zahtjev ugovornog organa, te pristupiti vrednovanju ponuda u skladu sa utvrđenim kriterijima.

Ugovorni organ će komisijski nakon provedenog postupka  analize i vrednovanja ponuda, donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača te nakon pravovaljanosti odluke pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati predmetna nabavka kao i prava i obveze ugovornih strana.

 

VII – DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti najkasnije do 28.04.2022. godine i to na slijedeći način: u prostorijama ugovornog organa ili putem elektronske pošte ili putem pošte.

Zainteresovani ponuđač može u pismenoj formi od ugovornog organa tražiti pojašnjenje dokumentacije iz predmetnog poziva najkasnije do 28.04.2022. godine ili dostavljanjem pisma na faks broj: 030/260-730 ili putem e-maila  javne.nabavke@sumesbk.ba

Kontakt osoba je Dragan Radić kojeg možete dobiti putem tel. 030/270-735.

Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale po ovom postupku o javnoj nabavi.

Ugovorni organ, zadržava pravo da prekine – otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga – slučajeva navedenih u Zakonu o javnim nabavkama.

 

U ime ugovornog organa

direktor  Mr.Sci. Vildan Hajić

 

 

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga iz anexa II dio B ZJN- sječa i izvoz drvnih sortimenata i sanacija traktorskih puteva nakon izvršenih usluga na sječi i izvozu šds, šumskouzgojni radovi
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: