Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.06.2022. 09:22

(MK) Nabavka usluga dostave obroka za potrebe osnovnih škola

Izvor: Official Journal of the European Union, 13.06.2022.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Usluge redovitog dovoženja hrane

2022/S 112-316957

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: OOU Dimitar Pop Georgiev Berovski
Poštanska adresa: Gjuro Salaj 31
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK008 Скопски / Skopski
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Viktor Ranikj
E-pošta: viktorran@yahoo.com
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.dpgb.edu.mk

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: OOU Straso Pindzur
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK008 Скопски / Skopski
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: jasminka srbinovska
E-pošta: jasna_17330@yahoo.com
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.dpgb.edu.mk

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: OOU Mirce Acev
Poštanska adresa: skopje
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK008 Скопски / Skopski
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Aleksandra Jovevska
E-pošta: ouma.skopje@gmail.com
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.dpgb.edu.mk

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: OOU Gjorce Petrov
Poštanska adresa: skopje
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK008 Скопски / Skopski
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Vesna Markovska
E-pošta: ougorcepetrov@yahoo.com
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.dpgb.edu.mk

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: OOU Tihomir Milosevski
Poštanska adresa: skopje
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK008 Скопски / Skopski
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Ruza Karagonova Atanasova
E-pošta: karagonova_ruzica@yahoo.com
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.dpgb.edu.mk

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: OOU Joakim Krcovski
Poštanska adresa: Skopje
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK008 Скопски / Skopski
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Bojan Ilkovski
E-pošta: jkvolkovo@yahoo.com
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.dpgb.edu.mk

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6d47a79f-1ae8-4ab9-b6b3-a29fbc7c9de2/1

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6d47a79f-1ae8-4ab9-b6b3-a29fbc7c9de2/1

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Druga vrsta: primary school

I.5)Glavna djelatnost

Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Групна набавка на топол оброк

 

II.1.2)Glavna CPV oznaka

55521100 Usluge redovitog dovoženja hrane

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

 

supply of meals for the need of primary schools

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 594 175.00 EUR

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

15894210 Školski obroci

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK008 Скопски / Skopski

II.2.4)Opis nabave:

 

supply of meals for the need of primary schools

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

quoted in the tender documentation

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

quoted in the tender documentation

 

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

quoted in the tender documentation

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 04/07/2022

Lokalno vrijeme: 10:55

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Makedonski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 04/07/2022

Lokalno vrijeme: 10:55

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Administrative court
Poštanska adresa: Orce Nikolov bb
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: upravensud@usskopje.mk
Telefon: +389 023203200

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

08/06/2022

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: