Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.06.2022. 09:31

(MK) Nabavka usluga izrade projekata za potrebe opštine Gostivar

Izvor: Official Journal of the European Union, 14.06.2022.

Sjeverna Makedonija-Gostivar: Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge

2022/S 113-319891

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: muncipality of gostivar
Nacionalni registracijski broj: Gostivar
Poštanska adresa: 1230
Mjesto: Gostivar
NUTS kod: MK006 Полошки / Pološki
Poštanski broj: 1230
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Bashkim Asani
E-pošta: bashkim1979@gmail.com
Telefon: +389 76233101
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.gostivari.gov.mk

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9a404962-b56b-4929-ac60-50bd8ad674f7/1

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9a404962-b56b-4929-ac60-50bd8ad674f7/1

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Regionalno ili lokalno tijelo

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Preparation of projects for the needs of the municipality of Gostivar

 

Referentni broj: 09654/2022

II.1.2)Glavna CPV oznaka

71000000 Arhitektonske, građevne, tehničke i inspekcije usluge

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

 

Preparation of projects for the needs of the municipality of Gostivar

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 12 000 000.00 MKD

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK006 Полошки / Pološki

II.2.4)Opis nabave:

 

Preparation of projects for the needs of the municipality of Gostivar

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: number of the contracts for the same or similar work / Ponder: 20

Cijena - Ponder: 80

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 12 000 000.00 MKD

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 27/06/2022

Lokalno vrijeme: 11:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Makedonski

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 27/06/2022

Lokalno vrijeme: 11:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Muncipality of Gostivar
Poštanska adresa: 1230
Mjesto: Gostivar
Poštanski broj: 1230
Država: Sjeverna Makedonija
Telefon: +389 42214600

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

09/06/2022

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: