Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.06.2022. 12:43

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga nadzora na izvođenju radova na lokalnim putevima na području općine Vareš

Izvor: Akta.ba, 30.05.2022.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Zeničko-dobojski kanton

OPĆINA VAREŠ

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-1105/22

Vareš, 30.05.2022. godine

 

Na osnovu člana 17. stav 1. i člana 18. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 5. stav 4. Pravilnika o pustupku direktnog sporazuma Općine Vareš, broj: 02-135/15 od 22.01.2015. godine i člana 96. Statuta Općine Vareš (prečišćen tekst), broj: 01-162/12 od 11.09.2012. godine, Općinski načelnik, donosi:

 

ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma

 

Član 1.

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke usluga nadzora na izvođenju radova na lokalnim putevima na području općine Vareš.

Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) iznosi 4.200,00 KM (slovima: četirihiljadadvijestotine KM).

Za provođenje javne nabavke osigurana su sredstva u Budžetu Općine Vareš za 2022. godinu. Javna nabavka će se provesti putem direktnog sporazuma.

Postupak javne nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima. Evidencioni broj javne nabavke: DS-05-5/22.

 

Član 2.

Tederski dokument sačinit će Stručni saradnik za kontrolu i javne nabavke, istraživanja tržišta, pismeni zahtjev - prijedlog cijena sačinio je Pomoćnik načelnika za prostorno uređenje.

 

Član 3.

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena.

 

Član 4.

Otvaranje i ocjenu ponuda sprovest će službenik zadužen za javnu nabavku.

 

Član 5.

Sastavni dio ove odluke je prijedlog za.nabavku od Službe za prostorno uređenje - Pomoćnik načelnika broj: 02/3-1239/22 od 30.05.2022. godine.

 

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

OBRAZLOŽENJE

U postupku po zahtjevu utvrđeno je da je isti osnovan i da sadrži sve potrebne elemente za odlučivanje, u skladu sa članom 22. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova, broj: 02-860/19 od 21.06.2019. godine.

Pri donošenju Odluke, općinski načelnik se posebno rukovodio činjenicom da je predložena nabavka planirana Planom nabavki za 2022. godinu, daje realno procijenjena njena vrijednost na tržištu, da su osigurana sredstva za isplatu, predložena odgovarajuća vrsta postupka. Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: