Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.06.2022. 13:17

Nabavka usluga sječe i izrade šds, transporta šds od panja do stovarišta na škp, te izgradnje traktorskih puteva i premosnica u odjelu 20 i 24 PJ Ugar, ŠG Čemernica Kneževo

Izvor: Akta.ba, 14.06.2022.

ŠUMSKO GAZDINSTVO ,,ČEMERNICA", KNEŽEVO, JIB: 4400632340004

Adresa: Dujka Komlјenovića bb, Tel/faks: 051/591-195, 051/591-300, E-taJ1: setegpJsa@Biteg5.ogd

 

Broj: 11.08/0916-1460/22

Dana: 14.06.2022. godine

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLjANјE PONUDA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU DODJELE UGOVORA O USLUGAMA IZ ANEKSA II DIO B, ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 

Ovim Pozivom za dostavlјanje ponuda za učešće, pozivate se da dostavite ponude za učešće u postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B, Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. Glasnik BiH" broj 66/16 od 6.9.2016. godine), za pružanje usluga sječe i izrade šds, transport šds. od panja do stovarišta na škp, te izgradnja traktorskih puteva i premosnica u odjelu 20. PJ „Ugar"- LOT 1, pružanje usluga sječe i izrade šds, transport šds. od panja do stovarišta na škp, te izgradnja traktorskih puteva u odjelu 24. PJ „Ugar"- LOT 2, u ime JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, ŠG „Čemernica" Kneževo a prema Proizvodno-finansijskom planu za 2022. godinu.

 

1. OPŠTI PODACI

1.1. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU

Naziv ugovornog organa: JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, ŠG „Čemernica", Kneževo.

Adresa: Dujka Komlјenovića bb, 78230 Kneževo.

Identifikacioni broj (JIB): 4400632340004

Registarski broj obveznika poreza na dodatnu vrijednost: 400632340411

Telefon: 051/591-195 Faks: 051/591-300

E-mail: cemernica@sumers.org

Web stranica: www.sumers.org

Lice koje je ovlašteno da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa kandidatima/ponuđačima: Ćetković Novo, dipl.inž.šum., telefon 051/591-195,

E-mail: cemernica@sumers.org

 

Ponuđači se upozoravaju da sve informacije u vezi sa postupkom javne nabavke (zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, odnosno postupak javne nabavke i druge informacije), mogu da dobiju isklјučivo od nadležne kontakt osobe iz tačke 1. u protivnom drugi način korespodencije ugovorni organ ne smatra validnim.

U slučaju da je za pripremu ponude neophodno obići mjesto ili lokaciju gdje će se pružiti usluge ili izvoditi radovi, zainteresovani ponuđači su dužni pismeno najaviti prisustvo prilikom obilazaka mjesta ili lokacije, a ugovorni organ će omogućiti obilazak mjesta ili lokacije za sve zainteresovane ponuđače istog dana u isto vrijeme.

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) ugovornog organa i ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlјa poštom ili lično na adresu naznačenu u Javnom pozivu. Izuzetno se komunikacija između ugovornog organa i ponuđača može obavlјati i putem faksa i e-maila na broj faksa i e-mail adresu označenu u ovom pozivu.

 

2. SPISAK PRIVREDNIH SUBJEKATA ISKLjUČENIH IZ POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZBOG SUKOBA INTERESA

2.1. U skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama BiH, nema privrednih subjekata koji ne mogu učestvovati u ovom postupku javne nabavke.

 

3. PODACI O POSTUPKU JAVNE NABAVKE

3.1. Nabavka je odobrena Odlukom Uprave preduzeća JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 06.1/0203-2383-1/22 BL od 09.06.2022. godine.

3.2. Vrsta ugovora: usluge u šumarstvu 77200000-2 (JRJN).

3.3. Nabavka je podijelјena na LOT-ove.

3.4. Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV-a) za navedene usluge u šumarstvu ukupno iznosi 61.284,10 KM i to:

LOT 1. 28.989,71 KM

LOT 2. 32.294,39 KM

 

4. PREUZIMANјE TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Ugovorni organ priprema Javni poziv koji mora biti objavlјen na mev stranici ugovornog organa najmanje 14 dana, te isti uputiti najmanje na tri adrese. Preuzimanje Javnog poziva (TD) je moguće sa mev sajta ugovornog organa. Za ovako preuzet Javni poziv (TD) ugovorni organ ne može zahtijevati naknadu.

 

5. PREUZIMANјE IZMJENE I /ILI DOPUNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE/

Ukoliko ugovorni organ objavi izmjenu i/ili dopunu Javnog poziva (tenderske dokumentacije), ponuđači kojima je poslata tenderska dokumentacija će biti obavješteni o objavi izmjene i/ili dopuni tenderske dokumentacije, kao i ponuđači koji su preuzeli istu sa mev sajta ugovornog organa i zatraže pojašnjenje. Izmjena i/ili dopuna tenderske dokumentacije se preuzima na način opisan u dijelu „Preuzimanje tenderske dokumentacije".

Pojašnjenje tenderske dokumentacije, zainteresovani kandidati/ponuđači mogu u pisanoj formi tražiti od ugovornog organa' najkasnije deset (10) dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponuda. Ugovorni organ dužan je odgovoriti u pisanoj formi svim kandidatima/ponuđačima za koje ima saznanja da su preuzeli tendersku dokumentaciju u roku tri (3) dana, a najkasnije pet (5) dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće ili ponuda.

 

6. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

6.1. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE

6.1.1. Predmet nabavki su pružanje usluga sječe i izrade šds, transport šds. od panja do stovarišta na škp, te izgradnja traktorskih puteva i premosnica u odjelu 20. PJ „Ugar"- LOT 1, pružanje usluga sječe i izrade šds, transport šds. od panja do stovarišta na škp, te izgradnja traktorskih puteva u odjelu 24. PJ „Ugar"- LOT 2 u ime JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, ŠG „Čemernica" Kneževo a prema Proizvodno- finansijskom planu za 2022. godinu.

 

LOT 1 - Usluge sječe, izrade i transporta šds. od panja do stovarišta na škp, te izgradnja traktorskih puteva u:

Odjel 20. PJ „Ugar"

Vrste usluga

Količina

Jedinična cijena usluge

Ukupna vrijednost usluge

m3

KM/t3

KM

1.

Sječa i izrada

723,00

 

 

2.

Transport šds od panja do stovarišta na ŠKP

723,00

 

 

3.

Izgradnja traktorskih puteva

51,70 r.č.

 

 

4.

Izgradnja premosnica

2,47 r.č.

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

 

Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV) za LOT 1. iznosi: 28.989,71 KM. Rok završetka radova za LOT 1. je 23 radna dana od dana uvođenja u posao.

LOT 2 - Usluge sječe, izrade i transporta šds. od panja do stovarišta na škp, te popravka traktorskih puteva u:

Odjel 24. PJ „Ugar"

 

Vrste usluga

Količina

Jedinična cijena usluge

Ukupna vrijednost usluge

M3

KM/tz

KM

1.

Sječa i izrada

1036,00

 

 

2.

Transport šds od panja do stovarišta na ŠKP

1036,00

 

 

3.

Izgradnja traktorskih puteva

9,66 r.č.

 

 

 

UKUPNO:

 

 

 

Procijenjena vrijednost nabavke (bez PDV) za LOT 2. iznosi: 32.294,39 KM. Rok završetka radova za LOT 2. je 19 radnih dana od dana uvođenja u posao.

Napomena:

Ponuđena vrijednost ne smije biti veća od procjenjene, u protivnom će se takva ponuda smatrati neprihvatlјivom i neće biti uzeta u razmatranje.

6.1.2.     Rok za izvođenje usluga:

Početak pružanja usluga-3 dana od naloga ŠG nakon potpisivanja Ugovora. Rok završetka usluga za sve usluge je dat po lotovima.

Rok za završetak usluga određuje ugovorni organ, navedeni rok se ne može mijenjati i obaveza svakog ponuđača je da prihvati isti.

6.1.3.     Mjesto izvršenja usluge je područje ŠG „Čemernica" Kneževo.

6.1.4.     Ponuđačima je dozvolјeno da dostave ponudu za jedan LOT, za više LOT-ova ili za sve LOT-ove. Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definisani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu.

U slučaju da ponuđač propusti popuniti obrazac u skladu sa postavlјenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.

6.1.5.     Ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude ponuđača koji preda ili učestvuje u više ponuda, samostalno ili u okviru grupe ponuđača za isti postupak javne nabavke, biće odbačene sve njegove ponude za taj postupak javne nabavke.

6.1.6.     Ponuđačima nije dozvolјeno da dostavlјaju alternativne ponude.

6.1.7.     Plaćanje predmetnih usluga će se vršiti u roku 30 dana od dana ispostavlјanja fakture. A to znači da svaki ponuđač mora prihvatiti navedeni rok da bi njegova ponuda bila tehnički ispravna i uzeta u dalјe razmatranje, tj. da bi se poredila sa ostalima prema kriterijumu najniže cijene.

NAPOMENA:

Ugovorni organ će izvršiti plačanje za izvršene usluge u roku od 30 dana po ispostavlјenoj fakturi i to samo kada šds. budu na kamionskom putu, odnosno kad je završena sječa i privlačenje, a sve u skladu sa Zaklјučkom Uprave JP broj: 01-2639/16 od 27.04.2016. godine.

 

7. MJESTO, DATUM I VRIJEME PODNOŠENјA PONUDA

7.1. Rok za podnošenje ponuda ističe dana 29.06.2022. godine u 8.00 časova, a otvaranje ponuda će biti istog dana u 9.00 časova. Sve ponude koje budu dostavlјene nakon isteka navedenog roka će biti vraćene kandidatu/ponuđaču neotvorene. Ugovorni organ će javno otvaranje ponuda kvalifikovanih kandidata provesti u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B (Sl. gl. BiH, br. 66/16), Zakona o javnim nabavkama.

7.2.        Ponude se podnose na slijedeću adresu: ŠG „Čemernica'', Dujka Komlјenovića bb, 78 230 Kneževo.

Ponuda ponuđača mora biti dostavlјena do datuma i sata naznačenog u pozivu za dostavlјanje ponuda i za ugovorni organ nije relevantno kada je ona poslata niti na koji način. Ponude koje su dostavlјene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavlјaču neotvorene.

7.3.        Na koverti ponude mora biti naznačeno:

-              naziv i adresa ugovornog organa,

-              naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte,

-              evidencijski broj nabavke (broj Javnog poziva),

-              naziv predmeta nabavke, odnosno lota na koji se ponuda odnosi,

-              naznaka „ne otvaraj".

Ako ponudu dostavlјa grupa ponuđača na koverti mora biti naznačeno GRUPA PONUĐAČA.

7.4.        Kada ponuđač neposredno dostavlјa ponudu, izmjenu ponude, dopunu ponude ili zahtjev za odustajanje od ponude, ugovorni organ je obavezan o tome izdati pisanu potvrdu ponuđaču. Postupanje sa zaprimlјenim ponudama se vrši na način propisan članom 15. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda.

7.5.        Ponude moraju važiti 90 dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.

7.6.        Alternativan ponuda nije dozvolјena.

 

8. PROVJERA KVALIFIKACIJE PONUĐAČA

8.1.        Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki, ponuđači moraju da ispunjavaju sledeće uslove:

a)            Lična sposobnost ponuđača iz člana 45. stav (1) ZJN BiH;

b)           Sposobnost obavlјanja profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabavke u skladu sa članom 46. ZJN BiH;

c) Tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača u skladu sa članom 50. ZJN BiH.

Ponuđač je dužan u sastavu punude dostaviti originale IZJAVA, ovjerene od strane nadležne institucije, da ispunjavaju uslove iz Člana 45. i 52. ZJN BiH, a Izjava iz člana 50. ZJN BiH original, potpisana i ovjerena od strane ponuđača.

8.2.        Ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove navedene u tačci 8.1. poziva za dostavlјanje ponuda i to:

a) Lična sposobnost ponuđača iz člana 45. stav (1) ZJN BiH - Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz člana 45. ZJN BIH, potpisana i popečaćena od strane ponuđača, popunjena u skladu sa šemom datom u ANEKSU 4, te ovjerena od strane nadležnog organa sa ovjerom ne starijom od tri mjeseca, a dokazi za vjerodostojnost date izjave su:

1)            Uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlјi registracije;

Ako ponudu dostavlјa fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti uvjerenje koje glasi na ime vlasnika - preduzetnika;

2)            Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavlјanja poslovne djelatnosti;

Ako ponudu dostavlјa fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti samo uvjerenje od nadležnog organa uprave da nije u postupku obustavlјanja poslovne djelatnosti;

3)            Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko- invalidsko i zdravstveno osiguranje;

4) Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem indirektnih poreza.

U slučaju da ponuđači imaju zaklјučen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

b) Sposobnost obavlјanja profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabavke u skladu sa članom 46. ZJN BiH, ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlјi u kojoj su registrovani ili da obezbijede posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa, kojom se dokazuje njihovo pravo da obavlјaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke (dokaz za vjerodostojnost je Rješenje o registraciji ili Aktuelni izvod iz sudskog registra ili Opštinsko rješenje kod UD, SZR, SP, itd. koje mora da sadrži djelatnosti subjekta upisa /sječa drveta - šifra 02.20 i pomoćne uslužne djelatnosti u šumarstvu - šifra 02.40/ za privredne subjekte iz BiH) - original ili ovjerene kopije ne starije od tri mjeseca.

Dostavlјeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. Dokazi koji se dostavlјaju moraju biti originali ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa sa ovjerom ne starijom od tri mjeseca.

c) Tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača u skladu sa članom 50. ZJN BiH, a dokazi za vjerodostojnost su:

1)            Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz člana 50. tačke d), e) i g) ZJN BIH,

potpisana i popečaćena od strane ponuđača, popunjena u skladu sa šemom datom u ANEKSU 5,

2)            Popisna lista osnovnih sredstava u skladu sa materijalnim propisima, odnosno Pravilnikom o uslovima za sticanje licence za izvođenje radova u šumarstvu, objavlјen u „Službeni glasnik Republike Srpske", broj 26/21 od 26.3.2021. godine i to članom 5. stav (3) i stav (4), a ako ponuđač u ponudi to naznači, dokaz može biti i ugovor da ponuđač raspolaže kapacitetima drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu odnosa koji s njima ima.

U tom slučaju, mora dokazati ugovornom organu da će na raspolaganju imati potrebne resurse (dokaz o pristupu osnovnim sredstvima, dokaz o vlasništvu, ugovor o iznajmlјivanju, ugovor o zajedničkom nastupu i tome slično).

3)            Spisak o uredno izvršenim ugovorima (Referens lista) - minimalno jedan izvršen ugovor vrijednosti iste ili manje od procijenjene vrijednosti pojedinog lota ili više izvršenih ugovora, ako njihov zbirni iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabavke, odnosno od procijenjene vrijednosti pojedinog lota. Referens lista, izdata od strane JPŠ „Šume RS" može biti original ili obična kopija, a ako je izdata od nekog drugog ugovornog organa u zemlјi ili okruženju za kojeg je ponuđač izvodio poslove iste ili slične prirode, ne više od tri godine unazad, mora biti original ili ovjerena kopija. Referens lista, ako je izdata na nivou JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, priznaje se Potvrda izdata samo iz Direkcije preduzeća, a ne iz organizacionih dijelova i može biti original ili obična kopija. Privredni subjekti koji samostalno ne ispunjavaju navedeni uslov mogu u postupku nabavke nastupiti kao grupa ponuđača, u skladu sa Članom 62. ZJN-a.

Referens lista mora biti u skladu s članom 48 ZJN BiH.

4)            Spisak radnika ovjeren od nadležne Poreske uprave, (original ili sa ovjerom ne starijom od tri mjeseca) - kao dokaz kvalifikacione strukture.

Dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije od nadležnog organa ne starije od tri mjeseca, računajući od dana dostavlјanja ponude, izuzev Referens liste, izdate od strane JPŠ „Šume RS" koja može biti original ili obična kopija.

8.3.        U skladu sa članom 52. ZJN BiH, ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i Izjavu ponuđača da ispunjava uslove iz člana 52. stav (2) ZJN BIH, potpisanu i popečaćenu od strane ponuđača, popunjenu u skladu sa šemom datom u ANEKSU 6 (sa ovjerom opštinskog organa ili notara,ne starijom od tri mjeseca).

8.4.        Rješenje za izvođenje radova u šumarstvu - LICENCA, Ministarstva šumarstva, polјoprivrede i vodoprivrede (original ili ovjerena kopija, bitan je datum važenja licence i datum ovjere koji ne smije biti stariji od tri mjeseca), a rok za dostavlјanje je do potpisivanja Ugovora.

 

9.            ZAHTJEVI U VEZI SA DOSTAVLjANјEM PONUDE 9.1. PRIPREMA PONUDE

9.1.1.     Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa uslovima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatlјive, sve u skladu sa članom 68. Zakona.

9.1.2.     Ponuđači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavlјanja njihovih ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u postupku javne nabavke.

9.1.3.     Ponuda i svi dokumenti, kao i korespodencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa, moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Štampana literatura, brošure, katalozi ili slično koje dostavlјa ponuđač ne moraju biti prevedeni.

9.1.4.     Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidlјive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, osim garantnih dokumenata. Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilјežava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Sve strane ponude moraju biti numerisane (izuzev dokaza o garanciji za ozbilјnost ponude u formi bezuslovne bankovne garancije, ako se traži) na način da je vidlјiv redni broj stranice ili lista, u skladu sa članom 8. stav (6) i (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude. Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne moraju dodatno numerisati. Vrijednost ponude mora biti izražena u KM.

9.1.5.     Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. U tom slučaju svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, a ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji. Kada ponuda sadrži više dijelova, stranice ili listovi se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlјa redni broj stranice ili lista kojim završava prethodni dio.

9.1.6.     Ako ponudu dostavlјa grupa ponuđača na koverti mora biti naznačeno GRUPA PONUĐAČA.

 

10.          SADRŽAJ PONUDE

10.1. Ponuda treba sadržavati slјedeće dokumente (član 58. Zakona): a)               Obrazac za dostavlјanje ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u ANEKSU 2.;

b)Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u ANEKSU 3.;

c) Rješenje o registraciji ili Aktuelni izvod iz sudskog registra (ne stariji od tri mjeseca) ili Opštinsko rješenje kod UD, SZR, SP, itd. - sa ovjerom ne starijom od tri mjeseca;

d)Popisna lista osnovnih sredstava (Izjava o tehničkoj opremlјenosti);

e)Spisak radnika ovjeren od nadležne Poreske uprave, (original ili ovjerena kopija sa ovjerom ne starijom od tri mjeseca) - kao dokaz kvalifikacione strukture.

f) Spisak o uredno izvršenim ugovorima (Referens lista) - minimalno jedan izvršen ugovor vrijednosti iste ili manje od procijenjene vrijednosti pojedinog lota ili više izvršenih ugovora, ako njihov zbirni iznos nije viši od procijenjene vrijednosti nabavke, odnosno od procijenjene vrijednosti pojedinog lota. Referens lista za period ne duži od tri godine mora sadržavati slјedeće podatke:

- naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata,

- predmet ugovora,

- vrijednost ugovora,

- vrijeme i mjesto izvršenja ugovora,

-navode o uredno izvršenim ugovorima;

g) Garancija za ozbilјnost ponude - 1,5 % od procjenjene vrijednosti usluga

(obavezno se dostavlјa samo ukoliko je ukupna vrijednost LOT-a jednaka ili veća od 100.000 KM) i mora važiti koliko i važnost ponude:

-              ukoliko se dostavlјa kao uplatica gotovinskog iznosa ili ekvivalent (bankovni transfer) mora biti numerisana kao i ostale stranice ponude i uvezana jemstvenikom,

-              ukoliko se dostavlјa bezuslovna bankovna garancija (original) ne treba biti numerisana kao stranica, ali mora biti ukoričena (u zatvorenoj najlonskoj foliji), i uvezana jemstvenikom u sastavu ponude;

h) Sastavni dio ponude je Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz člana 45. stav

(1)          tačka od a) do d) ZJN BIH, potpisana i popečaćena te uredno ovjerena od nadležne institucije (opštinski organ ili notar) popunjena u skladu sa šemom datom u ANEKSU 4; i) Sastavni dio ponude je Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz člana 50. tačke

d),          e) i g) ZJN BIH, potpisana i popečaćena od strane ponuđača, popunjena u skladu sa šemom datom u ANEKSU 5;

j) Sastavni dio ponude je Izjava ponuđača da ispunjava uslove iz člana 52. stav

(2)          ZJN BIH, potpisana i popečaćena od strane ponuđača, popunjena u skladu sa šemom datom u ANEKSU 6 (sa ovjerom opštinskog organa ili notara,ne starijom od tri mjeseca); k) Sastavni dio ponude je Obrazac povjerlјivih informacija ( ANEKS 8)

l) Sadržaj ponude - popis dokumentacije koja je priložena u ponudi (ANEKS 2.); lј) Nacrt ugovora - (ANEKS 9).

NAPOMENA:

Ukoliko se dostavlјa referens lista od strane JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac, priznaće se samo potvrda izdata u generalnoj direkciji ugovornog organa, a ne Potvrda koja je izdata u nekom od organizacionih dijelova.

Ponuđač je dužan uredno popuniti, potpisati i ovjeriti pečatom sve anekse koji su dati u prilogu ovog poziva. Obaveza je ponuđača da koristi isklјučivo forme obrazaca i aneksa koji su dati u ovom Javnom pozivu. Ponuđač može uz Izjavu odmah dostaviti i tražene dokaze koji su navedeni u Izjavi. Ovim se ponuđač oslobađa obaveze naknadnog dostavlјanja dokaza ako bude izabran.

Samo onim kandidatima/ponuđačima čije kvalifikacije zadovolјavaju uslove utvrđene u ovom Javnom pozivu, dopušteno je da nastave postupak javne nabavke.

10.2. PONUĐAČ koji je izabran kao najpovolјniji u roku od 5 radnih dana nakon prijema odluke o izboru najpovolјnijeg ponuđača, dužan je da dostavi:

10.2.1.  Uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca u skladu sa važećim propisima u BiH ili zemlјi registracije;

Ako ponudu dostavlјa fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti uvjerenje koje glasi na ime vlasnika - preduzetnika;

10.2.2.  Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavlјanja poslovne djelatnosti;

Ako ponudu dostavlјa fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti samo uvjerenje od nadležnog organa uprave da nije u postupku obustavlјanja poslovne djelatnosti;

10.2.3.  Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje;

10.2.4.  Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem indirektnih poreza.

U slučaju da ponuđači imaju zaklјučen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoje reprogramirane obaveze.

11.          GARANCIJA ZA OZBILjNOST PONUDE

Garancija za ponudu može biti u jednom od slijedećih oblika:

-              ukoliko se dostavlјa kao uplatica gotovinskog iznosa ili ekvivalent (bankovni transfer) mora biti numerisana kao i ostale stranice ponude i uvezana jemstvenikom,

-              ukoliko se dostavlјa bezuslovna bankovna garancija (original) ne treba biti numerisana kao stranica, ali mora biti ukoričena (u zatvorenoj najlonskoj foliji), i uvezana jemstvenikom u sastavu ponude.

Garancija za ozbilјnost ponude mora važiti koliko i ponuda (90 dana) od dana isteka roka za dostavlјanje ponuda.

U slučaju dostavlјanja ponuda za lotove, iznos garancije za ponudu za svaki lot je 1,5 % od procijenjene vrijednosti usluga koje se daju na izvođenje. Garancija za ozbilјnost ponude se zahtjeva ukoliko je UKUPNA vrijednost LOT-a jednaka ili veća od 100.000 KM.

 

12.          GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENјE UGOVORA

12.1.      Ugovorni organ će tražiti garanciju za izvršenje ugovora. Iznos garancije za izvršenje ugovora je 10 % od vrijednosti ugovora.

12.2.      Garancija za dobro izvršenje ugovora može biti u jednom od slijedećih oblika:

a)            bezuslovna bankovna garancija,

b)           gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

12.3.      Uslovi zadržavanja garancije za dobro izvršenje ugovora: - korisnik usluga će za svaki dan zakašnjenja sa početkom davanja usluga, kao i za svaki dan zakašnjenja sa završetkom ugovorenih usluga, Davaocu usluga naplatiti 0,2% vrijednosti ugovorenih usluga, maksimalno do 6% vrijednosti Ugovora, nakon čega slijedi raskid ugovora, osim ukoliko do toga ne dođe usled više sile ili uz saglasnost naručioca.

12.4. Uslovi povrata garancije za dobro izvršenje ugovora: po izvršenom tehničkom prijemu usluga od strane komisije za tehnički prijem.

 

13.          PERIOD VAŽENјA PONUDE

Ponude moraju važiti 90 dana, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.

Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžit će period važenja ponude i dostaviti produženu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako dobavlјač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude ili ne dostavi produženu garanciju za ponudu, smatraće se da je dobavlјač odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda neće razmatrati u dalјem toku postupka.

Period važenja ne može biti kraći od roka navedenog u ovom pozivu. Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede period njenog važenja, smatra se da ponuda važi za period naznačen u ovom pozivu.

PONUDA MORA BITI ČVRSTO UVEZANA JEMSTVENIKOM, A SVE STRANICE PONUDE NUMERISANE, OSIM BEZUSLOVNE BANKARSKE GARANCIJE UKOLIKO SE ONA DOSTAVLjA KAO GARANCIJA ZA OZBILjNOST PONUDE S TIM DA SE OBEZBJEDI KONTINUITET NUMERISANјA.

 

14.          KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA

14.1. U skladu sa članom 64. ZJN BiH, kriterij za odjelu ugovora je najniža cijena tehnički prihvatlјive ponude. Ugovor se dodjelјuje ponuđaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički prihvatlјive ponude.

NAPOMENA:

Ponude sa većim cijenama od planiranih ekonomskih cijena iz projekta Javnog preduzeća smatraju se neprihvatlјivim u skladu sa članom 25. stav 3. Pravilnika o javnim nabavkama usluga i radova u šumarstvu i nadzoru nad njihovim izvođenjem br. 02-3433/17, od 18.5.2017. godine, izdatog od strane JPŠ „Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac.

 

15.          ZAKLjUČENјE UGOVORA I PODUGOVARANјE

15.1.      Ugovorni organ će dostaviti na potpis izabranom ponuđaču prijedlog ugovora, i to nakon isteka roka od 15. dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovolјnije ponude.

15.2.      Ugovor će se zaklјučiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude i Zakonom o obligacionim odnosima.

15.3.      Ugovorni organ će dostaviti prijedlog ugovora ponuđaču čija je ponuda na rang listi odmah iza ponude izabranog ponuđača, ako izabrani ponuđač:

- propusti da dostavi originale ili ovjerene kopije dokumenata iz člana 45. Zakona, ne starije od tri mjeseca od dana dostavlјanja ponude, u roku koji odredi ugovorni organ ili

-              propusti da dostavi dokumentaciju koja je bila uslov za potpisivanje ugovora, a koju je bio dužan da dostavi u skladu sa propisima u BiH, ili

-              u pisanoj formi odbije dodjelu ugovora, ili

-              propusti da dostavi garanciju za izvršenje ugovora u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, ili

-              propusti da potpiše ugovor o nabavci u roku koji odredi ugovorni organ, ili

-              odbije da zaklјuči ugovor u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i ponude koju je dostavio.

15.4. Ponuđačima je dozvolјeno podugovaranje. Ponuđači trebaju u obrascu za dostavlјanje ponude navesti da li namjeravaju sklapati podugovor sa trećom stranom. Ponuđač sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora. Ugovorni organ će biti blagovremeno obaviješten, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje se sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorni organ će obavijestiti dobavlјača o svojoj odluci u roku od petnaest (15) dana od dana prijema obavještenja o podugovaranju i navesti objektivne razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ može provjeriti kvalifikacije podugovarača u skladu sa članom 44. Zakona. Dobavlјač kojem je dodijelјen ugovor dužan je da prije realizacije podugovora dostavi ugovornom organu podugovor koji obavezno sadrži slјedeće elemente propisane članom 73. stav (4) Zakona, i to:

-              dio usluga koje će izvoditi podugovarač,

-              podatke o podugovaraču, i to: naziv podugovarača, sjedište, JIB/IDB, broj transakcionog računa i naziv banke kod koje se vodi. Gore navedeni podaci iz podugovora su osnov za direktno plaćanje podugovaraču. Dobavlјač kojem je dodijelјen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

 

16. GRUPA PONUĐAČA

16.1.      U slučaju da ponudu dostavlјa grupa ponuđača, ugovorni organ će ocjenu ispunjenosti kvalifikacionih uslova od strane grupe ponuđača izvršiti na slјedeći način:

-              grupa ponuđača kao cjelina mora ispuniti uslove koji su navedeni u tački 8.2. podtačka c) tenderske dokumentacije, što znači da grupa ponuđača može kumulativno ispunjavati postavlјene uslove i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavlјenih uslova;

-              uslove koji su navedeni pod tačkom 8.2. podtačka a) i b), tačkom 8.3. moraju ispunjavati svaki član grupe ponuđača pojedinačno, te svaki od članova grupe ponuđača mora dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavlјenih uslova, na način na koji su predviđeni da se dostavlјaju dokazi;

16.2.      Grupa ponuđača koja želi učestvovatu u ovom postupku javne nabavke dužna je dostaviti orginal ili ovjerenu kopiju pravnog akta o udruživanju u grupu ponuđača, radi učešća u postupku javne nabavke, u roku od 5 dana od dana prijema odluke o izboru najpovolјnije ponude. Navedeni pravni akt mora sadržavati: ko su članovi grupe ponuđača sa tačnim identifikacionim elementima, ko ima pravo istupa, predstavlјanja i ovlaštenje za potpisivanje ugovora u ime grupe ponuđača, kao i utvrđenu solidarnu odgovornost između članova grupe ponuđača za obaveze koje preuzima grupa ponuđača. Ukoliko ponuđač ne dostavi definisani pravni akt sa definisanom sadržinom, ugovor će se dodijeliti slјedećem ponuđaču sa rang liste.

16.3.      Ukoliko se ponuđač odlučio da učestvuje na tenderu kao član grupe ponuđača, ne može učestvovati i samostalno sa svojom ponudom u istom tenderu, niti kao član druge grupe ponuđača, odnosno postupanje suprotno zahtjevu ugovornog organa će imati za poslјedicu odbijanje svih ponuda u kojima je taj ponuđač učestvovao.

16.4. Grupa ponuđača ne mora osnovati novo pravno lice da bi učestvovala u ovom postupku javne nabavke.

 

17.          NEPRIRODNO NISKE PONUDE

17.1.      Ako ugovorni organ ocijeni da su dostavlјene ponude neprirodno niske u odnosu na ponuđene cijene usluga, ugovorni organ će pismeno zahtijevati od ponuđača da obrazloži ponuđenu cijenu. Ako ponuđač ne ponudi osnovano obrazloženje, koje može između ostalog sadržavati i poređenje sa cijenama na tržištu, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu.

17.2.      Ugovorni organ će obavezno zatražiti obrazloženje neprirodno niske ponude, u slјedećim slučajevima:

•             ako je cijena ponude za više od 50% niža od prosječne cijene preostalih prihvatlјivih ponuda, ako su primlјene najmanje tri prihvatlјive ponude, ili

•             ako je cijena ponude za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatlјive ponude.

Ovo pravilo ne sprječava ugovorni organ da zatraži obrazloženje neprirodno niske ponude i iz drugih razloga propisanih članom 66. Zakona.

17.3.      U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazloženje iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti pružiti uslugu po toj cijeni, takvu ponudu može odbiti.

17.4.      Po prijemu obrazloženja neprirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti ugovorni organ i o tome obavjestiti ponuđača u pismenoj formi.

17.5.      Ugovorni organ će zatražiti obrazloženje neprirodno niske ponude i iz drugih razloga propisanih članom 66. ZJN BiH.

 

18.          ISPRAVKA RAČUNSKIH GREŠAKA

18.1.      Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ će neodložno dobavlјaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom, sa ispravlјenom greškom, pod uslovom da je dobavlјač pisanim putem prihvatio ispravku u roku koji je odredio ugovorni organ. Ako dobavlјač ne prihvati predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, se vraća ponuđaču.

18.2.      Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u slijedećim slučajevima:

a)            kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječima - u tom slučaju prednost ima iznos izražen riječima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetička greška;

b)           ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos;

c) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlјa ukupan iznos.

Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za ponuđača. Ako ih ponuđač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbija. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravlјati.

18.3.      Ukupna cijena bez PDV-a mora isto biti izražena u obrascu za ponudu sa izjavom ponuđača (Aneks 2.) i obrascu za cijenu ponude bez PDV-a (Aneks 3). U

slučaju da se ne slažu cijene iz ova dva obrasca važi se iijena bez PDV-a iz obrasca za cijenu ponude.

 

19. ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA

Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata, ima pravo da uloži žalbu na postupak ugovornom organu u pisanoj formi najkasnije u roku od 10 dana od dana objavlјivanja dobrovolјnog eh ap1e obavještenja o transparentnosti ili u skladu sa drugim zakonom predviđenim rokovima.

Žalba se izjavlјuje ugovornom organu u pisanoj formi na način koji je određen u članu 101. ZJN BiH, isklјučivo na adresu organizacionog dijela u kom se provodi postupak javne nabavke, navedenoj u Javnom pozivu.

 

 

Позив за услуге у шумарству број: 11.08/0916-1460/22 од 14.06.2022.године ШГ 'Чемерница'

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: