Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.06.2022. 12:27

(aukcija) Nabavka usluga pregleda PP aparata i PP instalacija i hidrantske mreže za potrebe Filijale Centralne banke Bosne i Hercegovine na Palama

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1370-7-2-286-3-168/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200693920055
Kontakt osoba/Služba za kontakt MIRNESA MAŠIĆ
Adresa Maršala Tita 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 278-355
Faks (033) 278-366
Elektronska pošta sanela.mahmutovic@cbbh.ba
Internet adresa www.cbbh.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Pregled PP aparata i PP instalacija i hidrantske mreže za potrebe Filijale Centralne banke Bosne i Hercegovine na Palama

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka nabavke je nabavka usluga - pregled PP aparata i PP instalacija i hidrantske mreže u skladu sa
traženim uslovima/zahtjevima naznačenim u tenderskoj dokumentaciji.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50410000-2 Usluge popravaka i održavanja aparata za mjerenje, ispitivanje i kontrolu

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Navedena u obrascu za cijenu ponude i tehničkoj specifikaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

600,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pale

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da : a) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem
penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili
propisima zemlje u kojoj je registrovan; b) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa
važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti (čl. 46. ZJN) dokazati da je
registrovan za obavljanje djelatnosti u vezi sa predmetom nabavke. U tom smislu kao dokaz će se u obzir uzeti odgovarajuće
Rješenje o upisu u sudski registar, aktuelni izvod iz sudskog registra ili drugi ekvivalentan dokument, kojim se potvrđuje da je
ponuđač registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije
sa datumom ovjere ne starijim od 3 mjeseca računajući od dana predaje ponude.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne zahtijeva se.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

27.6.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.06.2022. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto ul. Maršala Tita 25, Sarajevo
Datum i vrijeme 27.06.2022. 11:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: