Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.06.2022. 15:11

Nabavka usluga stručnog usavršavanja u 2022. godini

Izvor: Akta.ba, 09.06.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO 

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

 

Broj: 03/9-11-8-8815 PDPS/22 E.Š. 

Datum: 09.06.2022

 

U skladu sa članom 7. Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj 66/16), pripremljen je

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA STRUČNOG USAVRŠAVANJA U 2022. godini.

 

Ovim pozivom se pozivate da dostavite svoje ponude za pružanje usluga stručnog usavršavanja (seminari) iz oblasti Javnih nabavki, finansija, oblasti IT, farmacije, medicine, prave oblasti, revizije (interne), na sljedeću adresu:

 

1.         Ugovorni organ: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Adresa: Ložionička br. 2

 

1DB/JIB 4200178560003

 

Kontakt telefono: 033/725 254; 725 221; 725 312

 

Fax: 033/ 725 298

 

Web adresa: www:javne.nabavke@kzzosa.ba

 

2.         Opis predmeta nabavke (tehnička specifikacija):

 

-           Usluge stručnog usavršavanja

 

-           JRJN 80522000-9 (obrazovni seminari)

 

-           Opis - tehnička specifikacija usluge: Pružanje usluga stručnog usavršavanja (seminari) iz oblasti Javnih nabavki, finansija, oblasti IT, farmacije, medicine, prave oblasti, revizije (interne) (sa uključenim PDV-om i svim ostalim pripadajućim poreskim obavezama i troškovima).

 

-           Mjesto pružanja usluge stručnog usavršavanja (seminara) - Bosna i Hercegovina i šire.

 

3.         Procijenjena vrijednost nabavke ( za sve oblasti) za period do 31.12.2022. godine iznosi 6.800 KM (bez PDV-a).

 

4.         Način na koji se mogu dostavljati ponude :

 

-           Putem pošte,

 

-           Putem faksa,

 

-           Putem e-mail-a

 

5.         Adresa za dostavljanje ponuda:

 

6.         Način pružanja usluga (zaključenje ugovora):

 

Usluge koje će biti predmet ugovaranja će se pružati sukcesivno prema potrebama Ugovornog organa do 31.12.2022. godine.

 

Račun (faktura) za izvršenu uslugu, koji je ispostavljen na osnovu narudžbenice izdate od strane Ugovornog organa u vrijednosti do 1.000,00 KM smatrat će se ugovorom.

 

7.         Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 31.12.2022. godine do 10:00 sati.

 

8.         Kontakt osobe, kontakt telefoni i adresa elektronske pošte:

 

Edina Šahović, Džemo Kojić, Džemila Helać Nasrallah. Web adresa: w w w: i a v ne. n a ba v ke@ kzzosa. ba

 

Dostavljeno:

-           Kabinet Direktora

-           Službi za nabavki

-           Sektorima/odjel ima/službama

-           a/a

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: