Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.06.2022. 09:17

(HR) Nabavka usluga zapošljavanja agencijskog osoblja

Izvor: Official Journal of the European Union, 17.06.2022.
  •  

Hrvatska-Zagreb: Usluge zapošljavanja

2022/S 116-328438

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatska elektroprivreda d.d.
Nacionalni registracijski broj: 28921978587
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 37
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Sektor za nabavu
E-pošta: info_nabava@hep.hr
Telefon: +385 16322613
Telefaks: +385 16171296
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.hep.hr
Adresa profila kupca: www.hep.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F5-0023978
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Električna energija

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Usluge zapošljavanja agencijskog osoblja

 

Referentni broj: DD-V-19/22-D2
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79600000 Usluge zapošljavanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Usluge zapošljavanja agencijskog osoblja

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 12 500 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79600000 Usluge zapošljavanja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Mjesto pružanja usluga je Republika Hrvatska

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Usluge zapošljavanja agencijskog osoblja

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok za dostavljanje prijedloga kandidata / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 12 500 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

4.1. SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI

Gospodarski subjekti dokazuju svoju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu sa sljedećim dokazima:

4.1.1 UPIS U REGISTAR

Gospodarski subjekti mora biti upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja sposobnosti iz ove točke DON-a odgovori se upisuju u rubrike ESPD obrasca za koje se informacije traže u dijelu IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti.

Naručitelj će , osim ako već ne posjeduje te dokumente, prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente radi provjere informacija navedenih u ESPD pri čemu se sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz ove točke dokazuje:

– izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

Gospodarski subjekti koji su upisani u sudski/strukovni registar trebaju popuniti podatak „Upis u strukovni registar“ a gospodarski subjekti koji su upisani u obrtni i drugi odgovarajući registar trebaju popuniti podatak „Upis u obrtni registar“.

4.1.2. OVLAŠTENJE ILI ČLANSTVO

Gospodarski subjekt mora dokazati da posjeduje važeće ovlaštenje ili članstvo u određenoj organizaciji potrebno za obavljanje djelatnosti – važeća potvrda o upisu u knjigu evidencije Agencija za privremeno zapošljavanje.

Ako se radi o zajednici gospodarskih subjekata, traženu potvrdu mora posjedovati onaj član zajednice gospodarskih subjekata koji će izvršavati dio predmeta nabave za koji je traženo ovlaštenje ili članstvo potrebno.

Napominjemo da se radi dokazivanja ispunjavanja sposobnosti iz ove točke, ponuditelj ne može osloniti na podugovaratelja ili gospodarskog subjekta.

Za potrebe utvrđivanja sposobnosti iz ove točke DON odgovori se upisuju u rubrike ESPD obrasca za koje se informacije traže u dijelu IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti.

Naručitelj će osim ako već ne posjeduje te dokumente, prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente radi provjere informacija navedenih u ESPD pri čemu se sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz ove točke dokazuje:

- važećom potvrdom o upisu u knjigu evidencije Agencija za privremeno zapošljavanje

te će gospodarski subjekt biti obvezan dostaviti presliku važećeg ovlaštenja Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za pružanje usluga koje su predmet nabave u ovom postupku javne nabave ili važećeg jednakovrijednog dokumenta nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta.

Ovlaštenje nadležnog Ministarstva (potvrda) za pružanje usluga koje su predmet nabave u ovom postupku mora važiti za čitavo vrijeme trajanja Ugovora, odnosno ukoliko istekne za vrijeme trajanja Ugovora, odabrani ponuditelj ga je dužan produžiti te presliku uručiti Naručitelju bez odgađanja.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.4)Objektivna pravila i kriteriji za sudjelovanje
Popis i kratki opis pravila i kriterija:

 

U skladu s DON

 

III.1.6)Tražena jamstva :

 

JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDA

JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

 

III.1.7)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:

 

U skladu s DON

 

III.1.8)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:

 

U skladu s DON

 

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

U skladu s DON

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 20/07/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 20/07/2022
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

 

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA – dioničko društvo, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/06/2022

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: