Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.06.2022. 11:22

(poništenje) Nabavka usluga u šumarstvu: sječa i izvoz drvnih sortimenata (Olovo, Vareš, Zenica, Tešanj, Kakanj, Maglaj, Olovo...), lotovi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 32, 42, 46 i 47

Izvor: Akta.ba, 09.06.2022.

JAVNO PREDUZEĆE

ŠUMSKO PRIVREDNO DRUŠTVO ZEMČKO - DOBOJSKOG KANTONA

d.o.o. ZAVIDOVIĆI

 

Broj: 44-3/22

 

Zavidovići, 09.06.2022. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 2. tačka d) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, broj 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke broj: 22/22 od 05 .04.2022. godine, direktor društva donosi

 

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke

 

1.         Poništava se postupak javne nabavke putem otvorenog postupka broj: 44/22 - Usluge u šumarstvu za potrebe JP "ŠPD ZDK" d.o.o. Zavidovići za LOT -ove 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11, 12, 13, 14,15,16,17, 18, 24,32, 42, 46 i 47 iz razloga što nije pristigla ni jedna ponuda i za LOT -ove 29 i 34 po smjernicama Uprave..

 

2.         Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

U zapisniku o pregiedu i ocjeni ponuda broj 44-2/22 od 07.06.2022. godine komisija za javnu nabavku imenovana za provođenje postupka javne nabavke Usluge u šumarstvu, konstatovala je da na Lotove 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,24,32,42,46 i 47 nijc dostavljena nijedna ponuda u krajnjem ostavljenom roku za dostavu ponuda .

 

Kako na navedene lot-ove nije dostavljena nijedna ponuda Komisija za javnu nabavku je predložila poništenje postupka imajući u vidu odredbe člana 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

S obzirom na navedeno odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

https://spdzdk.ba/sadrzaj/44-Poni%C5%A1tenje.pdf

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: