Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.06.2022. 12:11

(poništenje poziva) Nabavka usluga u šumarstvu: sječa i izvoz drvnih sortimenata (Olovo, Vareš, Zenica, Tešanj, Kakanj, Maglaj, Olovo...), lot 39

Izvor: Akta.ba, 09.06.2022.

JAVNO PREDUZEĆE 

ŠUMSKO PRIVRED.NO DRUŠTVO ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA 

d.o.o. ZAVIDOVIĆI

JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići

 

 

 

Broj: 44-26/22

Zavidovići, 13.06.2022. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 2. tačka d) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, broj 39/14), a shodno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda Komisije za javne nabavke broj: 22/22 od 05 .04.2022. godine, direktor društva donosi

 

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke

 

1.         Poništava se postupak javne nabavke putem otvorenog postupka broj: 44/22 - Usluge u sumarstvu za potrebe JP "ŠPD ZDK" d .o.o. Zavidovići za LOT 39 iz razloga što je ponuđač „Kepić" doo Maglaj odustao od navedenog LOT-a.

 

2.         Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

U zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj 44-2/22 od 07.06.2022. godine komisija za javnu nabavku imenovana za provođenje postupka javne nabavke Usluge u šumarstvu, konstatovala je da za LOT 39 bila stigla samo ponuda od ponudača „Kepić" doo Maglaj, medutiin dopisom broj 01/22 od 13.06.2022.godine ponudač je odustao od navedenog LOT-a.

 

Kako je za LOT-39 bila samo jedna ponuda Komisija za javnu nabavku predložila poništenje postupka imajući u vidu odredbe člana 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

S obzirom na navedeno odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: