Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.06.2022. 12:13

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke nabavke usluga provođenja obuke Rescue III

Izvor: Akta.ba, 17.06.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

OPĆINA VOGOŠĆA

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 11-11-1140/22

Vogošća, 17.06.2022. godine

 

Na osnovu člana 18. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), i člana 71. i 125. Statuta Općine Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 27/14, 14/15 i 9/20) Općinski načelnik dana 17.06.2022. godine donio je

 

ODLUKU

O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

I

 

Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke (u daljem tekstu: Odluka), pokreće se postupak nabavke usluge provođenja obuke „Rescue III".

 

II

 

Vrijednost postupka javne nabavke usluge provođenja obuke „Rescue III" iznosi 5.743,59 KM bez uračunatog PDV-a.

 

III

 

Predmetna javna nabavka biće finansirana iz Budžeta Općine Vogošća za 2022. godinu, ekonomski kod 614241 - pripremanje, obuka i vježbe.

 

IV

 

Javna nabavka provešće se putem direktnog sporazuma sa objavom izvještaja prema Agenciji za javne nabavke BiH.

 

V

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na web stranici Općine Vogošća.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: