Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.06.2022. 15:34

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga održavanja motornih vozila

Izvor: Akta.ba, 04.05.2022.

Broj: 02-054-32/22

Datum: 04.05.2022. godine

 


Na osnovu člana 17. stav (1) i člana 90. Zakona o Javnim nabavkama („Sl. Glasnik BiH", broj 39/14) i člana 67. Statuta Opštine Gacko („Službeni glasnik opštine Gacko" br. 5/17 i 1/19) i člana 12. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova (Službeni glasnik opštine Gacko" br. 3/16), Naloga za pokretanje postupka od 04.05.2022. godine, Načelnik Opštine Gacko d o n o s i
 

POSEBNU ODL U KU

o pokretanju postupka nabavke usluga Održavanje motornih vozila opštine Gacko u 2022. godini
- DIREKTNI SPORAZUM -


Član 1.
Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke radova: Održavanje motornih vozila opštine Gacko u 2022. godini.
Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) iznosi 5.900,00 KM (pethiljadadevetstotina i 00/100 KM).
Za sprovođenje javne nabavke obezbijeđena su sredstva iz Buceta opštine Gacko, bucetska pozicija 4125.
Javna nabavka će se sprovesti putem direktnog sporazuma.
Postupak javne nabavke sprovešće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, i
internim aktima.
Evidencioni broj javne nabavke: 02-054-32/22.

 

Član 2.
Pismeni zahtjev sačiniće Stručna služba, u roku od 3 dana, računajući od donošenja ove odluke.
 

Član 3.
Kriterijum za dodjelu ugovoraje najniža cijena.

 

Član 4.
Otvaranje i ocjenu ponuda sprovešće Stručna služba.

 

Član 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENjE
Pri donošenju Odluke, Načelnik opštine Gacko se posebno rukovodio činjenicom da je vrijednost predložene nabavke realno procijenjena na tržištu, da su obezbijeđena sredstva za isplatu, predložena odgovarajuća vrsta postupka.

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.
 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: