Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.06.2022. 10:32

(prekid aukcije) Nabavka uluga izrade informaciono-komunikacionog sistema za potrebe kontrole i organizacije terenskog rada u Javnoj Ustanovi Vode Srpske na bazi GNSS sistema

Izvor: Akta.ba, 22.06.2022.

REPUBLIKA SRPSKA

JAVNA USTANOVA „VODE SRPSKE" BIJELjINA

 

Broj: 01/2-4443-4/22

Datum: 22.06.2022. godine

 

Ha osnovu člana 100. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Spužbeni glasnik Bosne i Hercegovine br. 39/14), uložene žalbe na tendersku dokumentaciju od strane zainteresovanog ponuđača d.o.o. „DBS PLUS" Banja Luka (od 21.06.2022. godine, naš broj žalbe: 01/2-4443-3/22 od 21.06.2022. godine), u postupku javne nabavke „Izrada informaciono-komunikacionog sistema za potrebe kontrole i organizacije terenskog rada u Javnoj ustanovi „Vode Srpske" na bazi GNSS sistema" (broj obavještenja o javnoj nabavci 1086-1-2-55-3-56/22 dana 07.06.2022. godine), člana 85. Pravilnika o javnim nabavkama Javne Ustanove „Vode Srpske" Bijeljina (broj: 01/4-40/19 od 25.12.2019. godine) i člana 19. Statuta Javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina, direktor Javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina donosi

 

ODLUKU

 

Član 1.

Prekida se postupak javne nabavke za pružanje usluga „Izrada informaciono- komunikacionog sistema za potrebe kontrole i organizacije terenskog rada u Javnoj ustanovi „Vode Srpske" na bazi GNSS sistema" (broj obavještenja o javnoj nabavci 1086-1-2-55-3-56/22 dana 07.06.2022. godine).

Zainteresovani ponuđač d.o.o. „DBS PLUS" Banja Luka uložio je žalbu na tendersku dokumentaciju (od 21.06.2022. godine, naš broj žalbe: 01/2-4443-3/22 od 21.06.2022. godine), u postupku javne nabavke iz prethodnog stava.

 

Član 2.

Ugovorni organ će u zakonskom roku razmotriti uloženu žalbu i njene navode te će se no istoj izjasniti u pisanoj formi u roku od 5 dana od dana zaprimanja iste, nakon čega će obavjestiti sve zainteresovane ponuđače u predmetnom postupku javne nabavke. Predmetna javna nabavka se prekida dok ugovorni organ ne postupi sa istom u skladu sa odredbom člana 100. Zakona o javnim nabavkama, nakon čega će pismenim putem obavijestiti sve ponuđače. 

 

Član 3.

Ova Odluka će biti objavljena na internet sajtu ove ustanove (www.voders.org/jaBHe nabavke/Odluke) kao i na Portalu „E-nabavke" kako bi bila dostupna svim zainteresovanim ponuđačima.

 

Član 4.

Nalaže se Odjeljenju za javne nabavke da u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama realizuje ovu Odluku.

 

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Dostaviti:

Ponuđačima U predmet a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: