Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.06.2022. 12:59

(poništenje aukcije) Nabavka usluga kalibracije brojila pumpe goriva

Izvor: Akta.ba, 21.06.2022.

Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla

 

Broj: 01-04- 6005/22

Tuzla 20.06. 2022. godine

 

Na osnovu člana 70., a u vezi sa članom 69. stav 2. tačka a) ZJN BiH (,,S1. glasnik BiH” br. 39/14), člana 48. Statuta Rudnika uglja „Кгека“ d.o.o. - Tuzla broj S-1766/20-79.2 od 03.08.2020. godine, člana 3. Odluke o davanju prokure broj S-4147/21 -8875. od 21.05.2021. godine i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda - sa preporukom Komisije od 06.06.2022. godine, v.d. Direktora i Prokurista donose

 

ODLUKU

o poništenju postupka za javnu nabavku usluga - Kalibracija brojila pumpe goriva

 

Član 1.

Poništava se postupak pokrenut putem konkurentskog zahtjeva za javnu nabavku usluga - Kalibracija brojila pumpe goriva (Obavještenje o nabavci br. 663-7-2-205-3-262/22).

 

Obrazloženje

Na osnovu odobrene interne narudžbe Rudnika ,,Dubrave“ u Dubravama broj 50-140/2022 i Odluke v.d. Direktora i Prokuriste br. 01-04-4519/22 od 06.05.2022. godine. Komisija za javnu nabavku usluga- Kalibracija brojila pumpe goriva, pripremila je tendersku dokumentaciju i obavještenje o nabavci i iste je, u skladu sa članom 55. ZJN BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14) i članom 9. Uputstva o dopunama uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu e-nabavke („Službeni glasnik BiH“ br. 53/15), objavila na portalu Javnih nabavki dana 25.05.2022. godine (obavještenje o nabavci br. 663-7-2-205-3-262/22).

U skladu sa članom 9. tačka 5. naprijed navedenog Uputstva putem email-a upućen je poziv za preuzimanje tenderske dokumentacije slijedećim ponuđačima: „DELTA PETROL“ d.o.o. Kakanj, „EUROMONT,, d.o.o. Banja Luka i ,,ERING“ d.o.o. Živinice.

Dana 06.06.2022. godine u 12:30 sati Komisija je konstatovala da u određenom krajnjem roku nije dostavljena nijedna ponuda za javnu nabavku usluga- Kalibracija brojila pumpe goriva.

Obzirom na navedeno, Komisija predlaže v.d. Direktora i Prokuristi da u skladu sa članom 69. stav 2. tačka a) ZJN BiH poništi postupak javne nabavke usluga - Kalibracija brojila pumpe goriva.

Nakon provedenog postupka od strane Komisije, te Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom iste, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke. 

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Rudniku uglja „Кгека“ d.o.o. - Tuzla, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema iste.

 

Dostaviti:

-           04/1

-           a/a 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: