Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.06.2022. 13:09

Odluka o pokretanju postupk javne nabavke usluga održavanja mootornih vozila

Izvor: Akta.ba, 04.05.2022.

Broj: 02-054-32/22

Datum: 04.05.2022. godine

 

Ha osnovu člana 18. stav 1. člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), člana 67. Statuta opštine Gacko („Službeni glasnik opštine Gacko" br. 5/17 i 1/19) i člana 12. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova ("Službeni glasnik opštine Gacko" br. 3/16), Naloga o pokretanju postupka od 04.05.2022. godine, Načelnik Opštine Gacko d o n o s i

 

ODL UKU

 o pokretanju postupka nabavke usluga Nabavka usluga: Održavanje motornih vozila opštine Gacko u 2022. godini

- DIREKTNI SPORAZUM -

 

Član 1.

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke usluga: Održavanje motornih vozila opštine Gacko u 2022. godini.

Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) iznosi 5.900,00 KM (pethiljadadevetstotina i 00/100 KM), i 00/100 KM).

Za sprovođenje javne nabavke obezbijeđena su sredstva u Budžetu opštine Gacko, budžetska pozicija 4125.

Javna nabavka će se sprovesti putem direktnog sporazuma.

Postupak javne nabavke sprovešće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, i

internim aktima.

Evidencioni broj javne nabavke: 02-054-32/22.

 

Član 2.

Pismeni zahtjev sačiniće Stručna služba, u roku od 3 dana, računajući od dana donošenja ove odluke.

 

Član 3.

Kriterijum za dodjelu ugovoraje najniža cijena.

 

Član 4.

Otvaranje i ocjenu ponuda sprovešće Stručna služba Opštine Gacko.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

OBRAZLOŽENjE

Pri donošenju Odluke, Načelnik opštine Gacko se posebno rukovodio činjenicom da je realno procijenjena njena vrijednost na tržištu, da su obezbijeđena sredstva za isplatu i predložena odgovarajuća vrsga postupka.

Ha osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: