Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.06.2022. 09:30

(HR) Nabavka usluga preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na branjenom području br. 7. područje Maloga sliva Česma-Glogovnica za razdoblje od 4 (četiri) godine

Izvor: Official Journal of the European Union, 24.06.2022.

Hrvatska-Zagreb: Usluge zaštite od prirodnih nepogoda ili opasnosti

2022/S 120-340585

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama
Nacionalni registracijski broj: 28921383001
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 220
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Krešimir Ložnjak
E-pošta: kresimir.loznjak@voda.hr
Telefon: +385 16307333
Telefaks: +385 16307688
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.voda.hr
Adresa profila kupca: www.voda.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0024638

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Druga djelatnost: Vodno gospodarstvo

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

USLUGA PREVENTIVNE, REDOVNE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA I LEDA NA BRANJENOM PODRUČJU BR. 7. PODRUČJE MALOGA SLIVA ČESMA-GLOGOVNICA ZA RAZDOBLJE OD 4 (ČETIRI) GODINE

Referentni broj: OP 2022/316

II.1.2)Glavna CPV oznaka

90721800 Usluge zaštite od prirodnih nepogoda ili opasnosti

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

PREVENTIVNA, REDOVNA I IZVANREDNA OBRANA OD POPLAVA I LEDA

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 82 500 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

90721800 Usluge zaštite od prirodnih nepogoda ili opasnosti

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR021 Bjelovarsko-bilogorska županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

BRANJENO PODRUČJE BR. 7: PODRUČJE MALOGA SLIVA ČESMA-GLOGOVNICA

II.2.4)Opis nabave:

USLUGA PREVENTIVNE, REDOVNE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA I LEDA NA BRANJENOM PODRUČJU BR. 7: PODRUČJE MALOGA SLIVA ČESMA-GLOGOVNICA ZA RAZDOBLJE OD 4 (ČETIRI) GODINE

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Društveni aspekti / Ponder: 10

Kriterij troška - Naziv: Cijena ponude s PDV-om / Ponder: 90

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 82 500 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 48

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta: 

Sukladno dokumentaciji o nabavi

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 23/08/2022

Lokalno vrijeme: 11:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 23/08/2022

Lokalno vrijeme: 11:00

Mjesto: 

Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Prihvaćaju se elektronički računi

VI.3)Dodatni podaci:

Sukladno dokumentaciji o nabavi

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

21/06/2022

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: