Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.06.2022. 09:32

(HR) Nabavka usluga osnovnog i proširenog održavanja SNI i SB-NI aplikacija

Izvor: Official Journal of the European Union, 24.06.2022.

Hrvatska-Zagreb: Usluge održavanja i popravaka programske podrške

2022/S 120-340582

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
Nacionalni registracijski broj: 84891127540
Poštanska adresa: GRUŠKA 20
Mjesto: ZAGREB
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ana Cigula
E-pošta: ana.cigula@dgu.hr
Telefon: +385 16165432
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.dgu.gov.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0024606

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

I.5)Glavna djelatnost

Druga djelatnost: geodetski i katastarski poslovi

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Osnovno i prošireno održavanje SNI i SB-NI aplikacija

Referentni broj: 32/22 Ev – V

II.1.2)Glavna CPV oznaka

72267000 Usluge održavanja i popravaka programske podrške

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je pružanje sljedećih usluga:

1. Osnovno održavanje sustava za potporu procesima i radnjama izlaganja na javni uvid podataka novih katastarskih izmjera u Središnjem uredu DGU (stavka 1 u Troškovniku osnovnog održavanja) koji uključuje:

a. Središnju bazu podataka novih katastarskih izmjera (SB-NI) u koju se repliciraju podaci izlaganja novih katastarskih izmjera sa lokacija izlaganja,

b. WEB preglednik podataka iz SB-NI

2. Nadzor i održavanje Sustava novih izmjera (SNI) (stavka 2 u Troškovniku osnovnog održavanja)

3. Proširena tehnička podrška

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 800 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

72267000 Usluge održavanja i popravaka programske podrške

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Središnji ured Državne geodetske uprave, Gruška 20, Zagreb.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je pružanje sljedećih usluga:1. Osnovno održavanje sustava za potporu procesima i radnjama izlaganja na javni uvid podataka novih katastarskih izmjera u Središnjem uredu DGU (stavka 1 u Troškovniku osnovnog održavanja) koji uključuje:a. Središnju bazu podataka novih katastarskih izmjera (SB-NI) u koju se repliciraju podaci izlaganja novih katastarskih izmjera sa lokacija izlaganja,b. WEB preglednik podataka iz SB-NI2. Nadzor i održavanje Sustava novih izmjera (SNI) (stavka 2 u Troškovniku osnovnog održavanja)3. Proširena tehnička podrška

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Specifično iskustvo ključnih stručnjaka / Ponder: 70%

Cijena - Ponder: 30%

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 800 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta: 

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 22/07/2022

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 5 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 22/07/2022

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto: 

Državna geodetska uprava, Gruška 20, Zagreb

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Prihvaćaju se elektronički računi

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite: 

Rok za izjavljivanje žalbe je DESET dana od dana:

-objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili Dokumentacije o nabavi

-objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

-objave izmjene Dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene Dokumentacije

-otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na

pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene Dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda 

-primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i

odabira ponuda, ili razloge poništenja.

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

21/06/2022

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: