Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.06.2022. 09:48

(HR) Nabavka intelektualnih usluga vanjskih stručnjaka s posebnim stručnim i tehničkim znanjima

Izvor: Official Journal of the European Union, 24.06.2022.

Hrvatska-Zagreb: Savjetodavne tehničke usluge

2022/S 120-340573

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 11548277852
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 284 objekt C
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Margareta Jarmek Lipošćak, Odjel za nabavu i opće poslove, Služba za nabavu, uredsko poslovanje i opće poslove, Ured za zajedničke poslove
E-pošta: opciposlovi@safu.hr
Telefon: +385 16042400
Telefaks: +385 16042599
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.safu.hr
Adresa profila kupca: www.safu.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0024741

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Gospodarstvo i financije

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Intelektualne usluge vanjskih stručnjaka s posebnim stručnim i tehničkim znanjima

Referentni broj: JN-VV-3-2022

II.1.2)Glavna CPV oznaka

71318000 Savjetodavne tehničke usluge

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Predmet javnog nadmetanja su intelektualne usluge vanjskih stručnjaka koje su Naručitelju potrebne u svrhu potpore prilikom provedbe postupaka dodjele i praćenja provedbe ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, odnosno prilikom provjera izvršenja obveza korisnika bespovratnih sredstava.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 500 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

71318000 Savjetodavne tehničke usluge

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR05 Grad Zagreb

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Odabrani ponuditelj će usluge koje čine predmet nabave izvršavati u svojim poslovnim prostorima, u poslovnim prostorima Naručitelja te na drugim lokacijama ovisno o prirodi usluge i zahtjevima Naruč

II.2.4)Opis nabave:

Predmet javnog nadmetanja su intelektualne usluge vanjskih stručnjaka koje su Naručitelju potrebne u svrhu potpore prilikom provedbe postupaka dodjele i praćenja provedbe ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, odnosno prilikom provjera izvršenja obveza korisnika bespovratnih sredstava. Opis predmeta nabave nalazi se u dokumentu Opis poslova, koji čini Prilog 2 ove Dokumentacije o nabavi

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Profesionalno iskustvo predloženih stručnjaka / Ponder: 60 bodova (60%)

Cijena - Ponder: 40 bodova (40%)

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 500 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 18

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da

Broj ili uputa na projekt: 

Operativni program Konkurentnost i kohezija

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta: 

Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana. Za potrebe utvrđivanja navedene sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac, Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, za sve gospodarske subjekte u ponudi (ponuditelj, članovi zajednice gospodarskih subjekata, podugovaratelji i subjekti na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja). Kao dovoljan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz ove točke dokumentacije o nabavi, Naručitelj će prihvatiti izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države poslovnog nastana gospodarskog subjekta.

Ostali uvjeti sposobnosti iz Dokumentacije o nabavi:

Ekonomska i financijska sposobnost:

Gospodarski subjekt mora dokazati da je njegov godišnji promet u svakoj od posljednje tri dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti gospodarskog subjekta, ako je informacija o tim prometima dostupna, najmanje u iznosu od 700.000,00 HRK bez PDV-a. Za potrebe utvrđivanja navedenog uvjeta ekonomske i financijske sposobnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac, Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak B: Ekonomska i financijska sposobnost, točka 1a (ako je primjenjivo i točka 3). Kao dovoljan dokaz ispunjavanja uvjeta ekonomske i financijske sposobnosti iz ove točke dokumentacije o nabavi, Naručitelj će prihvatiti izjavu gospodarskog subjekta iz koje je vidljivo da njegov promet u svakoj od posljednje tri dostupne financijske godine, ovisno o datumu osnivanja ili početka obavljanja djelatnosti, ako je informacija o tim prometima dostupna, nije manji od iznosa od 700.000,00 HRK bez PDV-a.

Tehnička i stručna sposobnost:

Gospodarski subjekt mora dokazati da će za izvršenje predmeta nabave imati na raspolaganju najmanje po 1 stručnjaka za svaki od sljedećih profila:

1. Stručnjak za područje prirodnih znanosti, biotehničkih znanosti i srodnih područja

2. Stručnjak za područje strojarstva

3. Stručnjak za područje elektrotehnike, računarstva te srodna područja

4. Stručnjak za područje građevinarstva i arhitekture 

Radi procjene koji će profil stručnjaka ponuditi za pojedino područje, ponuditelj može konzultirati Opis poslova, točka 5 (Prilog 2 dokumentacije o nabavi). Isti stručnjak ne može biti predložen za više od jednog profila. Za potrebe utvrđivanja navedenog uvjeta tehničke i stručne sposobnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni ESPD obrazac, Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost, točka 6, ako je primjenjivo točka 10. Kao dovoljan dokaz ispunjavanja uvjeta tehničke i stručne sposobnosti iz ove točke dokumentacije o nabavi, Naručitelj će prihvatiti popis predloženih stručnjaka, koji sadržava ime i prezime stručnjaka te navod za koji se profil stručnjak predlaže.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Uvjeti izvršenja ugovora definirani su u sljedećim točkama Dokumentacije o nabavi: 2.5., 8.2.b), 8.5., 8.7. i 8.8.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 22/07/2022

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do: 20/10/2022

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 22/07/2022

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto: 

Prostorije Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, 2. kat, Velika dvorana.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Prihvaćaju se elektronički računi

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite: 

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili projektnog natječaja i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnog kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo. Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave i to u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i Oglasnika. Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti Naručitelju u roku za žalbu. Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno Naručitelju. Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija, s

time da će se žalba koja nije dostavljena Naručitelju u roku za žalbu smatrati nepravodobnom. U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku od deset dana, i to od dana: 1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi, 2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka, 3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije, 4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda, 5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja. Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave

sukladno prednje navedenom, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Žalba obvezno sadržava

podatke i dokaze iz članka 420. ZJN 2016. U slučaju izjavljivanja žalbe na dokumentaciju o nabavi, ili na njezinu izmjenu, Naručitelj će sukladno članku 419. ZJN 2016 objaviti informaciju da je na dokumentaciju izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv: Odjel za nabavu i opće poslove, Služba za nabavu, uredsko poslovanje i opće poslove, Ured za zajedničke poslove
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 284, objekt C
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: opciposlovi@safu.hr
Telefon: +385 16042400
Telefaks: +385 16042599
Internetska adresa: www.safu.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

21/06/2022

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: