Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.06.2022. 09:55

(HR) Nabavka usluga održavanja infrastrukture ICT sustava DGU

Izvor: Official Journal of the European Union, 24.06.2022.

Hrvatska-Zagreb: Sistemske usluge i usluge potpore

2022/S 120-340570

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
Nacionalni registracijski broj: 84891127540
Poštanska adresa: GRUŠKA 20
Mjesto: ZAGREB
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ana Cigula
E-pošta: nabava@dgu.hr
Telefon: +385 16165432
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.dgu.gov.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0024682

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice

I.5)Glavna djelatnost

Druga djelatnost: geodetski i katastarski poslovi

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Usluge održavanja infrastrukture ICT sustava DGU

Referentni broj: 21/22 Ev-V

II.1.2)Glavna CPV oznaka

72250000 Sistemske usluge i usluge potpore

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Pružanje usluga održavanja infrastrukture ICT sustava Državne geodetske uprave. Opis usluga (tehnička specifikacija) nalazi se u privitku ove dokumentacije o nabavi – Privitak br. 1 i čini njezin sastavni dio.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 4 000 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

72250000 Sistemske usluge i usluge potpore

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR Hrvatska

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Središnji ured Državne geodetske uprave u Zagrebu, 20 Područnih ureda za katastar (Krapina, Sisak, Karlovac, Varaždin, Koprivnica, Bjelovar, Rijeka, Gospić, Virovitica, Požega, Slavonski Brod, Zadar

II.2.4)Opis nabave:

Pružanje usluga održavanja infrastrukture ICT sustava Državne geodetske uprave. Opis usluga (tehnička specifikacija) nalazi se u privitku ove dokumentacije o nabavi – Privitak br. 1 i čini njezin sastavni dio.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Garantirano vrijeme odziva / Ponder: 10%

Kriterij kvalitete - Naziv: Reference stručnjaka / Ponder: 30%

Cijena - Ponder: 60%

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 4 000 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta: 

Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 25/07/2022

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Ponuda mora biti valjana do: 01/12/2022

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 25/07/2022

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto: 

Državna geodetska uprava, Gruška 20, Zagreb

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Prihvaćaju se elektronički računi

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.3)Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite: 

Rok za izjavljivanje žalbe je DESET dana od dana:

-objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili Dokumentacije o nabavi

-objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

-objave izmjene Dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene Dokumentacije

-otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje Naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjena ili izmjene Dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

-primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

21/06/2022

  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: