Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.06.2022. 10:13

(HR) Nabavka usluga održavanja serverske infrastrukture proizvođača HP i opreme APC sa sistemskom podrškom

Izvor: Akta.ba, 24.06.2022.

Hrvatska-Zagreb: Održavanje i popravak računalnih perifernih uređaja

2022/S 120-340220

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16506578
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.zagreb.hr

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0024561

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Regionalno ili lokalno tijelo

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

ODRŽAVANJE SERVERSKE INFRASTRUKTURE PROIZVOĐAČA HP I OPREME APC SA SISTEMSKOM PODRŠKOM-grupe

Referentni broj: 2022-20

II.1.2)Glavna CPV oznaka

50323000 Održavanje i popravak računalnih perifernih uređaja

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je: ODRŽAVANJE SERVERSKE INFRASTRUKTURE PROIZVOĐAČA HP I OPREME APC SA SISTEMSKOM PODRŠKOM.

OPIS POSTOJEĆEG SUSTAVA 

- specifikacija sistemskog softvera poslužiteljske platforme

- održavanje MS Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016 operacijskih sustava na poslužiteljskim računalima 182 poslužitelja

- održavanje infrastrukturnih mrežnih servisa (DNS, DHCP, NTP, ADFS)

- održavanje MS Exchange hibridnog sustava (Exchange 2010 i O365) za razmjenu elektroničke pošte Sustav se satoji od 2 hub servera u NLB-u i 2 database servera u DAG-u – hibrid O365...

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 3 000 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 1 – Održavanje serverske infrastrukture proizvođača HP i opreme APC

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

50323000 Održavanje i popravak računalnih perifernih uređaja

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR05 Grad Zagreb

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 1 – Održavanje serverske infrastrukture proizvođača HP i opreme APC

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Dodatno certificirane osobe / Ponder: 10 bodova

Cijena - Ponder: 90 bodova

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 500 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Grupa 2 – Sistemska podrška

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

50323000 Održavanje i popravak računalnih perifernih uređaja

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR05 Grad Zagreb

II.2.4)Opis nabave:

Grupa 2 – Sistemska podrška

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Vrijeme odaziva za kvarove kritičnog prioriteta / Ponder: 10 bodova

Cijena - Ponder: 90 bodova

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 500 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 24

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 21/07/2022

Lokalno vrijeme: 09:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 21/07/2022

Lokalno vrijeme: 09:00

Mjesto: 

Gradski ured za financije i javnu nabavu, Avenija Dubrovnik 15, 10020 Zagreb, dvorana 101

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Prihvaćaju se elektronički računi

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

20/06/2022

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: