Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.06.2022. 10:15

(HR) Nabavka usluga organizacije, koordinacije, planiranja i upravljanja procesom organizirane obnove u potresu oštećenih predvidivo 2000 obiteljskih kuća – operativni koordinatori

Izvor: Official Journal of the European Union, 24.06.2022.

Hrvatska-Zagreb: Usluge nadzora

2022/S 120-340217

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE
Nacionalni registracijski broj: 43664740219
Poštanska adresa: SAVSKA CESTA 28
Mjesto: ZAGREB
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ivana Bušić
E-pošta: javna.nabava@sduosz.hr
Telefon: +385 16172512
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: https://sduosz.gov.hr/
Adresa profila kupca: https://sduosz.gov.hr/

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0024472

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Državna ili federalna agencija/ured

I.5)Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Usluge organizacije, koordinacije, planiranja i upravljanja procesom organizirane obnove u potresu oštećenih predvidivo 2000 obiteljskih kuća – operativni koordinatori

Referentni broj: O-C-K-160/22

II.1.2)Glavna CPV oznaka

79714000 Usluge nadzora

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Usluge organizacije, koordinacije, planiranja i upravljanja procesom organizirane obnove u potresu oštećenih predvidivo 2000 obiteljskih kuća – operativni koordinatori

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 1 740 000.00 HRK

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da

Ponude se mogu podnijeti za sve grupe

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Usluge organizacije, koordinacije, planiranja i upravljanja procesom organizirane obnove u potresu oštećenih predvidivo 550 obiteljskih kuća – operativni koordinatori

Grupa br.: 1

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

79714000 Usluge nadzora

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR028 Sisačko-moslavačka županija

NUTS kod: HR065 Zagrebačka županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Sisačko-moslavačka županija i Zagrebačka županija 1. dio

II.2.4)Opis nabave:

Usluge organizacije, koordinacije, planiranja i upravljanja procesom organizirane obnove u potresu oštećenih predvidivo 550 obiteljskih kuća – operativni koordinatori

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo stručnjaka 1. koji će sudjelovati u izvršenju ugovora - ovl. ing. arhitekture / Ponder: 20

Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo stručnjaka 2. koji će sudjelovati u izvršenju ugovora - ovl. ing. građevinarstva / Ponder: 20

Cijena - Ponder: 60

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 495 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 10

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Usluge organizacije, koordinacije, planiranja i upravljanja procesom organizirane obnove u potresu oštećenih predvidivo 450 obiteljskih kuća – operativni koordinatori

Grupa br.: 2

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

79714000 Usluge nadzora

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR028 Sisačko-moslavačka županija

NUTS kod: HR065 Zagrebačka županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Sisačko-moslavačka županija i Zagrebačka županija 2. dio

II.2.4)Opis nabave:

Usluge organizacije, koordinacije, planiranja i upravljanja procesom organizirane obnove u potresu oštećenih predvidivo 450 obiteljskih kuća – operativni koordinatori

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo stručnjaka 1. koji će sudjelovati u izvršenju ugovora - ovl. ing. arhitekture / Ponder: 20

Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo stručnjaka 2. koji će sudjelovati u izvršenju ugovora - ovl. ing. građevinarstva / Ponder: 20

Cijena - Ponder: 60

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 375 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 10

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Usluge organizacije, koordinacije, planiranja i upravljanja procesom organizirane obnove u potresu oštećenih predvidivo 550 obiteljskih kuća – operativni koordinatori

Grupa br.: 3

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

79714000 Usluge nadzora

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR028 Sisačko-moslavačka županija

NUTS kod: HR065 Zagrebačka županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Sisačko-moslavačka županija i Zagrebačka županija 3. dio

II.2.4)Opis nabave:

Usluge organizacije, koordinacije, planiranja i upravljanja procesom organizirane obnove u potresu oštećenih predvidivo 550 obiteljskih kuća – operativni koordinatori

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo stručnjaka 1. koji će sudjelovati u izvršenju ugovora - ovl. ing. arhitekture / Ponder: 20

Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo stručnjaka 2. koji će sudjelovati u izvršenju ugovora - ovl. ing. građevinarstva / Ponder: 20

Cijena - Ponder: 60

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 495 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 10

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

II.2)Opis

II.2.1)Naziv:

Usluge organizacije, koordinacije, planiranja i upravljanja procesom organizirane obnove u potresu oštećenih predvidivo 450 obiteljskih kuća – operativni koordinatori

Grupa br.: 4

II.2.2)Dodatne šifre CPV-a

79714000 Usluge nadzora

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: HR028 Sisačko-moslavačka županija

NUTS kod: HR065 Zagrebačka županija

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: 

Sisačko-moslavačka županija i Zagrebačka županija 4. dio

II.2.4)Opis nabave:

Usluge organizacije, koordinacije, planiranja i upravljanja procesom organizirane obnove u potresu oštećenih predvidivo 450 obiteljskih kuća – operativni koordinatori

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo stručnjaka 1. koji će sudjelovati u izvršenju ugovora - ovl. ing. arhitekture / Ponder: 20

Kriterij kvalitete - Naziv: Stručno iskustvo stručnjaka 2. koji će sudjelovati u izvršenju ugovora - ovl. ing. građevinarstva / Ponder: 20

Cijena - Ponder: 60

II.2.6)Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a: 375 000.00 HRK

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 10

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta: 

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Kako je navedeno u ugovoru.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 21/07/2022

Lokalno vrijeme: 11:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Hrvatski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 21/07/2022

Lokalno vrijeme: 11:00

Mjesto: 

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Prihvaćaju se elektronički računi

VI.3)Dodatni podaci:

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

20/06/2022

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: