Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.06.2022. 16:19

Nabavka usluga revizije projektno tehničke dokumentacije za potrebe Općine Ilidža

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

888-1-2-188-3-129/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA ILIDŽA
IDB/JIB 4200319720000
Kontakt osoba/Služba za kontakt ALMEDIN MURATOVIĆ
Adresa Butmirska cesta 12
Poštanski broj 71210 Ilidža (bhp sa)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 775-682
Faks (033) 637-862
Elektronska pošta javne.nabavke@opcinailidza.ba
Internet adresa www.opcinailidza.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Ilidža

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Više ponuđača

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

45000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluge revizije projektno tehničke dokumentacije za potrebe Općine Ilidža

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge revizije projektno tehničke dokumentacije za potrebe Općine Ilidža

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

9.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.07.2022. 11:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Butmirska cesta 12, Općina Ilidža
Datum i vrijeme 14.07.2022. 12:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1 Usluge revizije projekta iz oblasti niskogradnje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge revizije projekta iz oblasti niskogradnje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

16500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Ilidža

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.07.2022. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.07.2022. 12:30
ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 2 Usluge revizije saobraćajnih projekata

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge revizije saobraćajnih projekata

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Ilidža

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.07.2022. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.07.2022. 12:30
ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 3 Usluge revizije projekta iz oblasti visokogradnje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge revizije projekta iz oblasti visokogradnje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Ilidža

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.07.2022. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.07.2022. 12:30
ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 4 Usluge revizije projekta iz oblasti regulacija vodotoka

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge revizije projekta iz oblasti regulacija vodotoka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Ilidža

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.07.2022. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.07.2022. 12:30

ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 5 Usluge revizije projekta iz oblasti vodovoda i kanalizacije

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Usluge revizije projekta iz oblasti vodovoda i kanalizacije

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71000000-8 Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Ilidža

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.07.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.07.2022. 11:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 14.07.2022. 12:30
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: