Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.06.2022. 09:36

(HR) Nabavka usluga prijevoza učenika III. osnovne škole Varaždin, IV. osnovne škole Varaždin i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin za školsku godinu 2022.-2023.

Izvor: Official Journal of the European Union, 28.06.2022.

Hrvatska-Varaždin: Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene

2022/S 122-347438

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Varaždin
Nacionalni registracijski broj: 13269011531
Poštanska adresa: Trg kralja Tomislava 1
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR062 Varaždinska županija
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
E-pošta: karmen.meic@varazdin.hr
Telefon: +385 42201437
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.varazdin.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2022/S+0F2-0024832
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Prijevoz učenika III. osnovne škole Varaždin, IV. osnovne škole Varaždin i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin za školsku godinu 2022.-2023.

 

Referentni broj: 12-22/VV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
60130000 Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je prijevoz učenika III. osnovne škole Varaždin, IV. osnovne škole Varaždin i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin za školsku godinu 2022.-2023. Temeljem članka 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) osnivač je, uz uvjete propisane navedenim člankom, dužan osigurati prijevoz učenika osnovnih škola.

Detaljan opis predmeta nabave utvrđen je u Troškovniku i Pojašnjenju troškovnika ove Dokumentacije o nabavi.

Troškovnik i Pojašnjenje troškovnika traženih usluga prijevoza učenika III. osnovne škole Varaždin, IV. osnovne škole Varaždin i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin sastavni su dio ove Dokumentacije o nabavi (relevantni podaci o upisnom području, udaljenostima, eventualnim smjenama rada osnovnih škola, planiranom broju učenika).

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 300 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
60130000 Usluge cestovnog putničkog prijevoza za posebne namjene
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR062 Varaždinska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Mjesto izvršenja usluge je upisno područje III. i IV. osnovne škole Varaždin te Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin sukladno Troškovniku i Pojašnjenju troškovnika na sljedećim ad

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Predmet nabave je prijevoz učenika III. osnovne škole Varaždin, IV. osnovne škole Varaždin i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin za školsku godinu 2022.-2023. Temeljem članka 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) osnivač je, uz uvjete propisane navedenim člankom, dužan osigurati prijevoz učenika osnovnih škola. Detaljan opis predmeta nabave utvrđen je u Troškovniku i Pojašnjenju troškovnika ove Dokumentacije o nabavi.Troškovnik i Pojašnjenje troškovnika traženih usluga prijevoza učenika III. osnovne škole Varaždin, IV. osnovne škole Varaždin i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin sastavni su dio ove Dokumentacije o nabavi (relevantni podaci o upisnom području, udaljenostima, eventualnim smjenama rada osnovnih škola, planiranom broju učenika).

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Prosječna starost vozila / Ponder: 90
Cijena - Ponder: 10
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 300 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Početak: 05/09/2022
Završetak: 21/06/2023
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana.

Gospodarski subjekt mora dokazati da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika.

Kako bi mogao izvršiti ugovor za predmet nabave gospodarski subjekt mora dostaviti važeću Licenciju (Odobrenje za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika) za djelatnost javnog cestovnog prijevoza izdane temeljem članka 14., 28. i 118. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18, 98/19, 30/21, 89/21)

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 25/07/2022
Lokalno vrijeme: 09:30
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 2 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 25/07/2022
Lokalno vrijeme: 09:30
Mjesto:

 

Javno otvaranje ponuda održat će se istodobno s istekom roka za dostavu ponuda u prostorijama Naručitelja na adresi: Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, I. kat, Salon Gradske vijećnice.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji u pisanom obliku.

Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

U otvorenom postupku žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalba mora sadržavati najmanje podatke i dokaze navedene u članku 420. ZJN 2016.

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/06/2022

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: