Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.06.2022. 13:24

(aukcija) Nabaka usluga revizije glavnog projekta AC Orašje – Tuzla, dionica Maoča – Tuzla

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

266-1-2-132-3-164/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
IDB/JIB 4227691540005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Miranda Zukić
Adresa Adema Buća 20
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 512-300
Faks (036) 512-301
Elektronska pošta nabavke@jpautoceste.ba
Internet adresa www.jpautoceste.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Revizija glavnog projekta AC Orašje – Tuzla, dionica Maoča – Tuzla

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Revizija glavnog projekta AC Orašje – Tuzla, dionica Maoča – Tuzla, prema Projektnom zadatku datom u Aneksu 13
tenderske dokumentacije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

700000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP Autoceste FBiH - Ured u Sarajevu

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 (petnaest) mjeseci ili do završetka ugovora o izradi predmetne projektne dokumentacije

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Zahtijeva se u skladu sa članom 46. Zakona o javnim nabavkama

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Zahtijeva se u skladu sa članom 47. Zakona o javnim nabavkama

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Zahtijeva se u skladu sa članom 50. Zakona o javnim nabavkama

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Da

III 10.a-1. Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu

Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju - Službene novine Federacije
BiH, br. 25a/22, 42/22 i Pravilnik o uslovima i kriterijima koje mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumentacije na
osnovu koje se izdaju vodni akti – Službene novine Federacije BiH, br. 17/08 i 38/12

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

7.8.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.08.2022. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Hamdije Kreševljakovica broj 19, Sarajevo
Datum i vrijeme 11.08.2022. 10:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Miranda Zukić
Adresa Hamdije Kreševljakovića 19
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 277-969
Faks (033) 277-942
Elektronska pošta nabavke@jpautoceste.ba
Internet adresa www.jpautoceste.baINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Public Company Motorways of the Federation of BiH Ltd.
UIN 4227691540005
Contact person Miranda Zukić
Address Adema Buća 20
Postal code 88000 Mostar (hp mo)
Municipality/City Mostar
Telephone (036) 512-300
Fax number (036) 512-301
Email address nabavke@jpautoceste.ba
Website address www.jpautoceste.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Other

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Services, Architectural services; engineering services and integrated engineering services; urban planning and landscape
engineering services; related scientific and technical consulting services; technical testing and analysis services

II 1.a. Title of the object of the contract

Revision of the Main design of motorway Orašje - Tuzla, section Maoča - Tuzla

II 1.b. Description of the object of the contract

Revision of the Main design of motorway Orašje - Tuzla, section Maoča - Tuzla, details given in tender documents


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 71242000-6 Project and design preparation, estimation of costs

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
Given in tender documents

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

7.8.2022.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 11.8.2022. 10:00:00
Address and place Hamdije Kreševljakovića 19, Sarajevo

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: