Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.06.2022. 14:53

Nabavka usluga informisanosti građana Semberije o aktivnostima GIK-a (uvid u spiskove)

Izvor: Akta.ba, 28.06.2022.

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD BIJELjINA

GRADONAČELNIK

GRADSKA UPRAVA GRADA BIJELjINA

 SKUPŠTINA GRADA 

I

ODSJEK ZA JAVNE NABAVKE, INVESTICIJE I NADZOR

 

Bijeljina, Trg kralja Petra Prvog Karađorđevića 1

telefon +387 55 233 119  *faks +387 55 210 162*

*www.sobijeljina.org*  *javnab.sobn@gmail.com*

 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

U POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGA:

INFORMISANOST GRAĐANA SEMBERIJE O AKTIVNOSTIMA GIK-A

(UVID U SPISKOVE)

ŠIFRA:SG-05/22    

 

POSTUPAK DODJELE UGOVORA O USLUGAMA IZ ANEKSA II DIO B ZJN

 M.P.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE GRADA 

Aleksandar Đurđević

U Bijeljini,jun  2022. godine

 

Šifra: SG-05/22, BROJ PROTOKOLA:  02-404-111/22

 

NAZIV UGOVORNOG ORGANA

1.   Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ: Grad Bijeljina

Adresa: Trg Kralja Petra Prvog Karađorđevića br.1, 76 300 Bijeljina

IDB/JIB: 4400358930002

Telefon:055/233-119

Faks: 055/210-162

Veb adresa: www.sobijeljina.org   

 

2. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt

Kontakt osoba:JASMINKA VASILjEVIĆ

Telefon: 055/211-109

Faks: 055/210-162

e-mail: javnab.sobn@gmail.com

 

OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

3.Opis predmeta nabavke :

Predmet ovog postupka je  – INFORMISANOST  GRAĐANA  SEMBERIJE O AKTIVNOSTIMA  GIK-A(UVID U SPISKOVE), ŠIFRA:SG-05/22    

     

3.1. Oznaka i naziv iz JRJN: 64216000-3

3.2. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi (bez PDV-a):14.529,91 KM

 

3.3. Redni broj nabavke u Planu javnih nabavki: 54

 

3.4. Krajnji rok za realizaciju predmetnih usluga je  do 31.12.2022. godine.

 

3.5. Ugovorni organ će u skladu sa članom 4. stav (3) Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Ankesa II dio B Zakona o javnim nabavkama izabrati najpovoljnijeg ponuđača.

 

PERIOD NA KOJI SE ZAKLjUČUJE UGOVOR 

 

4. Ugovor se zaključuje na period od dana potpisivanja ugovora do 31.12.2022. godine, tj.  usluge će se pružati sukcesivno, prema potrebi nabavnog organa, do 31.12.2022. godine.

Jedinične cijene date u Prilogu II će poslužiti kao osnov za izradu računa/faktura. 

Račun ili faktura za pruženu uslugu smatraće se zaključenim ugovorom, od jednog ili više ponuđača. Plaćanje se vrši 30 dana od dana dostavljanja računa . 

Ponuđena cijena  usluga treba uključivati sve obaveze vezane za navedene usluge, tj : cijena ponude sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču na koju se zatim obračunava i PDV. 

Nema avansnog plaćanja usluga

Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u obrazcu za ponudu, odnosno u obrascu za cijenu ponude- Prilog I i Prilog II tenderske dokumentacije.

USLOVI ZA KVALIFIKACIJU/ZAHTJEVI KOJE PONUĐAČ TREBA ISPUNITI

5.1.  Lična sposobnost

5.1.1.  Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da :

a) u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; 

 b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

 

c) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima  zemlje u kojoj je registrovan;

 

d) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

 

5.1.2. U svrhu dokazivanja uslova iz tački a) do d) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) Izjavu koja je sastavni dio tenderske dokumentacije, da se na njih ne odnose slučajevi definisani ovom tačkom. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj u tenderskoj dokumentaciji i potpisuje je ovlašteni zastupnik ponuđača ili lice koje on ovlasti (u tom slučaju se punomoć mora priložiti uz ponudu). 

 

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

 

Ukoliko ponuđač ne dostavi dokaze u skladu sa Članom 45. ZJN ponuda će biti odbijena.

 

5.1.3. Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti sljedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

 

a) Potvrdu Suda BiH i potvrdu suda prema sjedištu pravnog lica odnosno kandidata/ponuđača iz kojih je vidljivo da mu u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za sva krivična djela iz člana 45. Stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama (krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini  ili zemlji u kojoj je registrovan ili).  Potvrda Suda BiH i potvrda suda prema sjedištu pravnog lica odnosno kandidata/ponuđača se dostavljaju kumulativno.

Neće biti prihvatljivo uvjerenje izdato od bilo kojeg suda u BiH u kojem nisu naznačena sva navedena krivična djela, već samo neka od njih ili uvjerenje od suda koji uopšte nije nadležan prema sjedištu kandidata/ponuđača. 

Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti potvrde koje glasi na ime vlasnika – preduzetnika.

b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da  nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

 

Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti samo uvjerenje od nadležnog organa uprave da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti.

c) potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje. 

Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti Potvrdu nadležne Poreske uprave  da izmiruje doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za sebe i zaposlene (ukoliko ima zaposlenih  u radnom odnosu).

 

d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

 

Ako ponudu dostavlja fizičko lice kao preduzetnik, dužan je dostaviti Potvrdu nadležne Poreske uprave  da izmiruje sve poreske obaveze kao fizičko lice registrovano za samostalnu djelatnost.

 

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i  taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke. 

 

 

5.1.4. Dokaze o ispunjavanju uslova je dužan dostaviti u roku ne dužem od 5 dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Dokazi moraju biti fizički dostavljeni na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu Odluke o izboru, u radnom vremenu Ugovornog organa (do 15 časova), te za Ugovorni organ nije relevantno na koji su način poslati. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne smiju biti stariji od 3 ( tri ) mjeseca, računajući od momenta predaje ponude. 

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.

Napomena:

Ponuđač može uz Izjavu, tj. uz svoju ponudu, odmah dostaviti i originale ili ovjerene kopije traženih dokaza koji su navedeni u izjavi. Ovim se ponuđač oslobađa obaveze naknadnog dostavljanja originala ili ovjerenih kopija dokaza ako bude izabran.

5.2. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: 

Ponuđači treba da ispunjavaju sljedeći minimalni USLOV:

Ponuđač mora biti registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku

 

Za navedeni uslov ponuđači, uz ponudu,  treba da dostave sljedeći DOKAZ:

 

Ponuđač treba da dostavi uz ponudu dokaz o registraciji  za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa važećim propisima prema zemlji porijekla (npr. Rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima ili izvod iz registra preduzetnika, na osnovu koga se nedvosmisleno može zaključiti da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet konkretne javne nabavke). Dokazi se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Ukoliko ponuđač ne dostavi uz ponudu dokaz o registraciji ponuda će biti eliminisana iz daljeg postupka.

5.3. Ekonomska i finansijska sposobnost- Ne traži se

5.4. Tehička i profesionalna sposobnost ponuđača- Ne traži se

 

PERIOD VAŽENjA PONUDE

6. Period važenja ponude je 60 (šezdeset) dana od isteka roka za podnošenje ponuda. Period važenja ponude ne može bit kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ali ugovorni organ ne može utvrditi rok kraći od 30 dana. Ukoliko ponuđač u ponudi ne navede rok važenja ponude, onda se smatra da je rok važenja ponude onaj koji je naveden u tenderskoj dokumentaciji. U slučaju da je period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona. Ugovorni organ zadržava pravo da pismenim putem traži saglasnost za produženje roka važenja ponude. Ukoliko ponuđač ne dostavi pismenu saglasnost, smatra se da je odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljem toku postupka javne nabavke. 

 

NAČIN DOSTAVLjANjA PONUDA

 

7. Ponuda se dostavlja u originalu na kojima će čitko pisati „ORIGINAL  PONUDE“.

Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u ugovornom organu, na adresi navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, do datuma i vremena navedenog u  tenderskoj dokumentaciji. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču. 

Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj omotnici na kojoj, na prednjoj strani omotnice, mora biti navedeno:

 

NAZIV UGOVORNOG ORGANA: Grad Bijeljina

ADRESA UGOVORNOG ORGANA: Trg Kralja Petra I Karađorđevića br.1,  76 300 Bijeljina

PONUDA ZA NABAVKU: INFORMISANOST  GRAĐANA  SEMBERIJE  O AKTIVNOSTIMA  GIK-A

(UVID U SPISKOVE) 

ŠIFRA:SG-05/22                      

Broj: 02-404-111/22

„NE OTVARAJ“

Na zadnjoj strani omotnice ponuđač je dužan da navede sljedeće:

Naziv i adresa ponuđača / grupe ponuđača

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilićnom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. 

Izuzetno dio propratne dokumentacije (katalozi, brošure, i sl.) može biti i na drugom jeziku, ali  u tom slučaju obavezno prilaže i prevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prevod izvršen.

Pri pripremi ponude ponuđač se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije. 

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (osim garantnih dokumenata) i svi listovi ponude, složeni u jednu fasciklu,  se uvezuju jemstvenikom koji se ovjerava pečatom ili se radi knjižni uvez.

Pod čvrstim uvezom se podrazumijeva knjižni uvez ili drugi uvez koji je osiguran jemstvenikom i ovjerava se pečatom. Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Sve strane ili listovi ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista. Kada je ponuda izrađena od više dijelova, stranice ili listovi se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj straniceili lista kojim završava prethodni dio. 

Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne moraju dodatno numerisati.

Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. U tom slučaju svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, a ponuđač mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji. Kada ponuda sadrži više dijelova, stranice ili listovi se označavaju na način da svaki sledeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice ili lista kojim završava prethodni dio.

Ponuda neće biti odbačena ukoliko su  stranice ili listovi ponude numerisani na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno  udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

 

Ispravke u ponudi (koje se odnose na jediničnu i ukupnu cijenu) moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke.

 

KRAJNjI ROK ZA DOSTAVLjANjE PONUDA 

 8. Ugovorni organ: Grad Bijeljina

Ulica i broj: Trg Kralja Petra I Karađorđevića br.1

Soba broj: Gradska uprava Grada Bijeljina 

Datum: 05.07.2022. godine

Krajnji rok za dostavljanje ponuda do 10:30  časova

Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom.

 

DATUM I VRIJEME ZA OTVARANjE PONUDA

9. Ugovorni organ:Grad Bijeljina

Ulica i broj: Trg Kralja Petra I Karađorđevića br.1

Soba broj:Gradska uprava Grada Bijeljina

Datum: 05.07.2022. godine

Vrijeme otvaranja ponuda u 11:00  časova

                                                                                    

                                                

ZAKLjUČIVANjE UGOVORA ZA JEDNOKRATNO IZVRŠENjE USLUGE ILI NA PERIOD KOJI NE MOŽE BITI DUŽI OD TRI GODINE

 

10. Krajnji rok za realizaciju predmetnih usluga je od dana potpisivanja ugovora do 31.12.2022. godine, tj. usluge će se pružati sukcesivno, prema potrebi nabavnog organa, do 31.12.2022. godine.

 

Sastavni dio ovog Poziva je Nacrt ugovora, u koji su unijeti svi elementi iz tenderske dokumentacije. Ponuđač samo treba ovjeriti i potpisati Nacrt ugovora bez popunjavanja ostalih dijelova Ugovora

 

11. SUKOB INTERESA

 

11.1. U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko ponuđač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposlenom kod ugovornog organa, poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavjestiti ponuđača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke.

Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu, ovjerenu kod nadležnog organa, da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakavim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. 

Izjava je sastavni dio tenderske dokumentacije  i mora biti ovjerena kod organa nadležnog za ovjeru dokumenata (Organ uprave ili notar), a potpisuje je ovlašteni zastupnik ponuđača ili lice koga on ovlasti ( u tom slučaju se punomoć mora priložiti uz ponudu). 

 

11.2. U slučaju da ponuda prouzrokuje ili može da prouzrokuje sukob interesa u skladu sa važećim propisima u BiH (član 52. Zakona), ugovorni organ će postupiti u skladu sa tim propisima, što uključuje i obrazloženo odbijanje takve ponude. S tim u vezi, ponuda će biti odbijena ako:

-           rukovodilac ugovornog organa ili član upravnog ili nadzornog odbora ugovornog organa istovremeno obavlja upravljačke poslove u privrednom subjektu koji dostavlja ponudu, ili

-           ako je rukovodilac ugovornog organa ili član upravnog ili nadzornog odbora ugovornog organa istovremeno i vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju, odnosno u kapitalu tog privrednog subjekta sa više od 20%, ili

-           ako je ponuđač direktno ili indirektno učestvovao u tehničkim konsultacijama u pripremi postupka javne nabavke, a ne može objektivno da dokaže da njegovo učešće u tehničkim konsultacijama ne ograničava konkurenciju, te da svi ponuđači imaju jednak tretman u postupku, sve u skladu sa odredbama člana 52. stav 5), 6) i 7) Zakona.

 

11.3. U slučaju da ponuda koju ugovorni organ primi u toku postupka javne nabavke prouzrokuje ili može da prouzrokuje sukob interesa u skladu sa važećim propisima o sukobu interesa u Bosni i Hercegovini, ugovorni organ je dužan postupiti u skladu sa propisima u Bosni i Hercegovini.

 

WEB ADRESA STRANICE ILI DRUGA INTERNETSKA STRANICA NA KOJOJ SE MOŽE PREUZETI DODATNA DOKUMENTACIJA (ako je dodatna dokumentacija predviđena)

 

12. Web stranica na kojoj se može preuzeti tenderska dokumentacija je www.gradbijeljina.org, i nije predviđena dodatna dokumentacija.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: