Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.06.2022. 08:54

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga kolektivnog osiguranja radnika i imovine Opštinske uprave Opštine Šamac

Izvor: Akta.ba, 09.06.2022.

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE ŠAMAC Broj 12

Godina XXVIII

Utorak, 28. jun 2022. godine Šamac

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske, broj 97/16 i 36/19), člana 17. st. 1. i čl. 18. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH", broj 39/14), člana 2. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik Opštine Šamac“, broj 12/15) i člana 66. Statuta opštine Šamac („Službeni glasnik Opštine Šamac“, broj 9/17), Načelnik opštine Šamac d o n o s i :

ODLUKU o pokretanju postupka javne nabavke za nabavku usluge „ Кolektivno osiguranje radnika i imovine Opštinske uprave Opštine Šamac “

Član 1.

Pokreće se postupak javne nabavke usluga „ Кolektivno osiguranje radnika i imovine Opštinske uprave Opštine Šamac “ putem direktnog sporazuma.

Član 2.

Okvirna vrijednost predmetne nabavke iznosi do 2.000,00 КM bez PDV-a i utvrđena je Planom javnih nabavki za 2022. god. u okviru pozicije broj 140-Odjeljenje za finansije. Potrebna sredstva su planirana na kontu br. 412700 –Rashodi za stručne usluge.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u "Službenom glasniku opštine Šamac“

Broj: 01-022-187/2022

Datum: 09.06.2022. god.

NAČELNIК OPŠTINE

Đorđe Milićević, dipl. ekon.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: