Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.07.2022. 08:01

(aukcija) Nabavka usluga osiguranja službenih vozila FUZIP-a (AO+AK)

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.06.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1292-7-2-17-3-14/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
IDB/JIB 4201159630005
Kontakt osoba/Služba za kontakt ZAKIR HERGIĆ
Adresa Fehima ef. Čurčića 6
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 563-360
Faks (033) 563-361
Elektronska pošta info@fuzip.gov.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA USLUGA - OSIGURANJE SL.VOZILA FUZIP-a (AO+AK)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABVAKA USLUGA - OSIGURANJE SL.VOZILA FUZIP-a (AO+AK) SUKCESIVNO I PO POTREBI

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66514110-0 Usluge osiguranja motornih vozila

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

70 SLUŽBENIH VOZILA

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

26000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MJESTO SJEDIŠTA UGOVORNOG ORGANA - SARAJEVO

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 GODINA DANA

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

KAO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 4. Ograničenja za učešće

KAO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

KAO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

KAO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

KAO U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

12.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.07.2022. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto SJEDIŠTE UGOVORNOG ORGANA, UL. FEHIMA EF.ČURČIĆA BR.6, SARAJEVO
Datum i vrijeme 12.07.2022. 12:15

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: