Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.07.2022. 11:42

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga izrade aplikacije za vođenje evidencije o finansiranju projekata i programa u skladu sa Zakonom o igrama na sreću

Izvor: Akta.ba, 14.06.2022.

Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite RS

 

Broj: 16-05/1.2-051-9V2-/22

Datum: 14.06.2022. godine

 

Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 115/18, 111/21 i 15/22) ministar rada i boračko - invalidske zaštite, donosi:

 

ODLUKU

O pokretanju postupka javne nabavke

I

Pokreće se postupak javne nabavke „Izrada aplikacije za vođenje evidencije o finansiranju projekata i programa u skladu sa Zakonom o igrama na sreću", procjenjene vrijednosti do 6.000,00 KM

bez PDV-a.

II

Nabavka robe iz tačke I ove Odluke izvršiće se putem direktnog sporazuma, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i podzakonskim aktima donesenim u skladu sa navedenim zakonom.

III

Sredstva za finansiranje javne nabavke obezbjeđena su u Budžetu Ministarstva rada i boračko- invalidske zaštite.

IV

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Odjeljenje za pravne poslove i upravljanje ljudskim resursima.

V

Ova Odluka stupa na stanu danom donošenja.

Obrazloženje

Planom nabavki ovog ministarstva za 2022. godinu planirano je pokretanje postupka javne nabavke „Izrada aplikacije za vođsnje evidencije o finansiranju projekata i programa u skladu sa Zakonom o igrama na sreću" putem direktnog sporazuma. Budžetom Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite za 2022. godinu planirana su sredstva za ovu namjenu.

Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: