Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.07.2022. 15:33

(poništenje poziva) Nabavka konsultantskih usluga za pripremu tendera VODA 3

Izvor: Akta.ba, 28.06.2022.

Broj: 11-G-2715/22

Dana, 28.06.2022.

 

Na osnovu člana 70. i člana 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" br. 39/14) i člana 26. stav (2) alineja 1) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma Grada Banja Luka („Službeni glasnik Grada Banja Luka" broj 34/19, 23/21, 42/21 i 15/22), Gradonačelnik Banje Luke donosi

 

O D L U К U

o poništenju postupka javne nabavke

 

I             

Prihvata se prijedlog Odsjeka za javne nabavke i poništava se postupak javne nabavke „Кonsultantske usluge za pripremu tendera „VODA 3" po procedurama EBRD-a", broj 15-404-232/22, jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

II            

Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

Odlukom gradonačelnika broj 11-G-2396/22, od 07.06.2022. godine pokrenut je postupak javne nabavke „Кonsultantske usluge za pripremu tendera „VODA 3" po procedurama EBRD-a". Procijenjena vrijednost javne nabavke izosi 6.000,00 КM bez PDV-a. Кriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža cijena. Poziv za dostavljanje prijedloga cijene dostavljen je privrednom subjetu „DLSCENTAR" d.o.o. Beograd. Rok za dostavljanje prijedloga cijene istekao je 22.06.2022. godine, kada je konstatovano da nije primljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

S obzirom na to da nije primljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, Odsjek za javne nabavke je predložio da se postupak javne nabavke broj 15-404-232/22 poništi jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, u skladu sa članom 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („SLužbeni glasnik BiH, broj 39/14) i u skladu sa članom 26. stav (2) alineja (1) Pravilnika o javnim nabavkama gradske uprave Grada Banja Luka („Službeni glasnik Grada Banja Luka", broj 34/19, 23/21, 42/21 i 15/22)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: