Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.07.2022. 09:30

(aukcija) Nabavka usluga redovnog servisiranja i vanredne popravke vozila preduzeća

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.07.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

215-1-2-94-3-81/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZP "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" A.D. MRKONJI GRAD
IDB/JIB 4401195230004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Svjetlana Galić
Adresa Ul. Svetog Save br. 13
Poštanski broj 70260 Mrkonjić Grad (sp)
Opština/Grad Mrkonjić Grad
Telefon (050) 225-317
Faks (050) 211-352
Elektronska pošta s.tica@henavrbasu.com
Internet adresa www.henavrbasu.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

10

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

50000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Redovno servisiranje i vanredne popravke vozila preduzeća

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Redovno servisiranje i vanredne popravke vozila preduzeća

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

DA - Pravo ponuđača na obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabavke u skladu sa
članom 46. Zakona.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Za Lot 1 do Lot 10:
e) Za zamjenske dijelove ponuđač treba da dostavi Izjavu da će tokom realizacije ugovora vršiti ugradnju
kvalitetnih novih rezervnih dijelova koji po tehničkim karakteristikama odgovaraju originalnim rezervnim
dijelovima vozila čije servisiranje je predmet nabavke.
g) Izjava kandidata/ponuđača da prihvata preduzimanje mjera upravljanja zaštitom okoline i mjere energetske
učinkovitosti koje će privredni subjekt primjenjivati prilokom pružanja usluga.
Dokazi koji se dostavljaju za Lot 1 do Lot 10:
e) Izjava ponuđača da posjeduje u svom servisu dijagnostički uređaj za dijagnosticiranje kvara na vozilu.
e1) Izjava ponuđača da će tokom realizacije ugovora vršiti ugradnju kvalitetnih rezervnih dijelova koji po
tehničkim karakteristikama odgovaraju vozilima čije servisiranje je predmet nabavke i koji su nabavljeni od
proizvođača ili ovlaštenog trgovca za područje BiH.
g) Popunjena izjava (Aneks 14 tenderske dokumentacije)

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga


Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

25.7.2022.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.7.2022. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ul. Svetog Save, 13 70 260 Mrkonjić Grad
Datum i vrijeme 27.7.2022. 12:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1 - Redovno servisiranje i vanredne popravke vozila preduzeća AUDI A6 3.0 TDI Quattro reg. broj E19-A-190

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1 - Redovno servisiranje i vanredne popravke vozila preduzeća AUDI A6 3.0 TDI Quattro reg. broj E19-A-190

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kod dobavljača

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.7.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.7.2022. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.7.2022. 12:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 2 - Redovno servisiranje i vanredne popravke vozila preduzeća Peugeot 508, 2.0 HDI, reg. broj: J50-T-828

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 2 - Redovno servisiranje i vanredne popravke vozila preduzeća Peugeot 508, 2.0 HDI, reg. broj: J50-T-828

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kod dobavljača

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.7.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.7.2022. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.7.2022. 12:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 3 - Redovno servisiranje i vanredne popravke vozila preduzeća Teretno vozilo, Peugeot Partner, reg. broj: A06
-O-908

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 3 - Redovno servisiranje i vanredne popravke vozila preduzeća Teretno vozilo, Peugeot Partner, reg. broj: A06
-O-908

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kod dobavljača

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.7.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.7.2022. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.7.2022. 12:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 4 - Redovno servisiranje i vanredne popravke vozila preduzeća Putničko vozilo, Golf VW A71.2, reg. broj: T16
-E-579

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 4 - Redovno servisiranje i vanredne popravke vozila preduzeća Putničko vozilo, Golf VW A71.2, reg. broj: T16
-E-579

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kod dobavljača

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.7.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.7.2022. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.7.2022. 12:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 5 -Redovno servisiranje i vanredne popravke vozila preduzeća Golf V VW, reg. broj: K70-M-191

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 5 -Redovno servisiranje i vanredne popravke vozila preduzeća Golf V VW, reg. broj: K70-M-191

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kod dobavljača

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.7.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.7.2022. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.7.2022. 12:00ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 6 - Redovno servisiranje i vanredne popravke vozila preduzeća GOLF 7, reg. broj: K10-O-308

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 6 - Redovno servisiranje i vanredne popravke vozila preduzeća GOLF 7, reg. broj: K10-O-308

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kod dobavljača

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.7.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.7.2022. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.7.2022. 12:00ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 7 - Redovno servisiranje i vanredne popravke vozila preduzeća Kombi VW 8+1, reg. broj: T37-E-955

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 7 - Redovno servisiranje i vanredne popravke vozila preduzeća Kombi VW 8+1, reg. broj: T37-E-955

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kod dobavljača

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.7.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.7.2022. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.7.2022. 12:00ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 8 - Redovno servisiranje i vanredne popravke vozila preduzeća Putničko vozilo, Passat 2.0 TDI, reg. broj: E06
-O-038

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 8 - Redovno servisiranje i vanredne popravke vozila preduzeća Putničko vozilo, Passat 2.0 TDI, reg. broj: E06
-O-038

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kod dobavljača

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.7.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.7.2022. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.7.2022. 12:00ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 9 - Redovno servisiranje i vanredne popravke vozila preduzeća Putničko vozilo, Passat 2.0 TDI BMT, reg. broj:
E05-T-920

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 9 - Redovno servisiranje i vanredne popravke vozila preduzeća Putničko vozilo, Passat 2.0 TDI BMT, reg. broj:
E05-T-920

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kod dobavljača

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.7.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.7.2022. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.7.2022. 12:00ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 10 - Redovno servisiranje i vanredne popravke vozila preduzeća Putničko vozilo, Passat 2.0 TDI COMFORTLINE,
reg.broj: J91-E-291

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 10 - Redovno servisiranje i vanredne popravke vozila preduzeća Putničko vozilo, Passat 2.0 TDI COMFORTLINE,
reg.broj: J91-E-291

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50112000-3 Usluge popravaka i održavanja vozila

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kod dobavljača

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 25.7.2022.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.7.2022. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 27.7.2022. 12:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: