Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.07.2022. 15:57

(poništenje aukcije) Nabavka usluga održavanja sistema i opreme za video-nadzor i kontrolu pristupa u Centru i RC Sarajevo

Izvor: Akta.ba, 30.06.2022.

Broj: 15-03-16-5-12-20/22

Datum: 30.6.2022. godine                  

 

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02, 102/09 i 72/17), člana 19. Zakona o Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 56/08), člana 69. stav (2) tačka d) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), direktor Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine donosi  

 

 O D L U K U

o poništenju postupka nabavke

 

Član 1. 

Poništava se postupak javne nabavke usluga održavanja sistema i opreme za videonadzor i kontrolu pristupa u Centru i RC Sarajevu, objavljen na web portalu Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, Obavještenje o nabavci broj 1110-1-2-28-3-46/22 od 13.5.2022. godine, a koji je proveden otvorenim postupkom. 

Član 2. 

Ova odluka se dostavlja ponuđaču u roku od tri (3) dana, a najkasnije u roku od sedam (7) dana od dana donošenja. 

Član 3. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  

O b r a z l o ž e nj e  

Nakon preduzetih radnji, Komisija za provođenje postupka javne nabavke usluga održavanja sistema i opreme za video-nadzor i kontrolu pristupa u Centru za personalizaciju i RC Sarajevu je konstatovala da je rok za prijem ponuda u postupku bio 15.6.2022. godine do 10:00 sati, te da je do navedenog roka na protokol Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) pristigla jedna (1) ponuda i to ponuđača DBS d.o.o. Banjaluka. Neblagovremenih ponuda nije bilo. 

Komisija je prema specifikaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, a nakon provedenog postupka analize i ocjene ponude, izradila Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, broj 15-0316-5-12/22 od 20.6.2022. godine, u kojem su detaljno obrazloženi razlozi za poništenje postupka javne nabavke.  

U skladu sa navedenim zapisnički je utvrđeno da ponuda ponuđača DBS d.o.o. Banjaluka nije kvalifikovana i prihvatljiva jer ovaj ponuđač nije dostavio dokaz o uredno izvršenim ugovorima, odnosno minimalno jednu potvrdu koju daje druga ugovorna strana o urednoj realizaciji ugovora čiji su predmet usluge održavanja sistema i opreme za video-nadzor i  kontrolu pristupa i čija vrijednost minimalno iznosi 15.000,00 KM sa PDV-om. Naime, ponuđač je dostavio tri potvrde, ali njihove vrijednosti pojedinačno ne iznose minimalno 15.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, a kako je traženo tenderskom dokumentacijom. 

Na osnovu provedenih aktivnosti pregleda i ocjene jedine pristigle ponude, Komisija za provođenje postupka javne nabavke je utvrdila da ista ne ispunjava uslov za kvalifikaciju postavljen tenderskom dokumentacijom, zbog čega je predložila donošenje odluke o poništenju ovog postupka javne nabavke, u skladu sa članom 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama.  Na osnovu prijedloga Komisije, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke. 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke pravo žalbe ima svaki privredni subjekat koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je u konkretnom postupku javne nabavke bila ili je mogla biti prouzrokovana šteta zbog postupanja ugovornog organa, a koje se u žalbi navodi kao povreda zakona i podzakonskih akata od strane Agencije u postupku javne nabavke. Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalilac izjavljuje žalbu Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem ugovornog organa, u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri (3).  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: