Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 19.06.2015. 09:08

Nabavka usluga skladištenja, čuvanja i zanavljanja merkantilne pšenice i merkantilnog kukuruza

Izvor: eKapija.ba, 17.06.2015.


Broj: 14/2- 1779/15

Datum: 17.06.2015. godine

 

PREDMET: Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga iz Aneksa II dio B - skladištenje, čuvanje i zanavljanje žitarica

U ime JP „Robne Rezerve" a.d. Banja Luka, kao Ugovornog organa, pozivamo vas da dostavite ponudu za nabavku usluga skladištenja, čuvanja i zanavljanja merkantilne pšenice i merkantilnog kukuruza.

Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni list BiH" br. 39/14 od 19, maja 2014. godine), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom.

1. Opšti podaci

Ugovorni organ: JP „Robne rezerve Republike Srpske" a.d. Banja Luka, Nikole Pašića 46

JIB: 4403397520007 MB:11085873

Telefon: 051/326-330 centrala;

 Faks: 051/326 -332

Web sajt: www.robnerezervers.com

E-mail: info@robnerezervers.com

 

Osoba koja je ovlašćena da vodi komunikaciju u ime ugovornog organa sa ponuđačima: Zora Vulin, telefon 051/326-330; e-mail: z.vulin@robnerezervers.com

Vrsta ugovora: Ugovor o javnoj nabavci usluga

Postupak za dodjelu ugovora: nabavka će se izvršiti u skladu sa članom 8. Aneks II Dio B ZJN Bosne i Hercegovine.

Predmet nabavke su pružanje usluga skladištenja, čuvanja i zanavljanja merkantilne pšenice i merkantilnog kukuruza.

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.

Osnovni upisani i uplaćeni kapital: 20.000 KM 

2. Podaci o predmetu javne nabavke

2.1.0pis predmeta javne nabavke

CPV kod: 63120000-6 Usluge skladištenja i pohrane.

Predmet nabavke su pružanje usluga skladištenja, čuvanja i zanavljanja merkantilne pšenice i merkantilnog kukuruza.

Prostor mora biti adekvatan za skladištenje, čuvanje i zanavljanje navedene vrste robe. Ugovor se dodjeljuje na period od godinu dana,

Podjela na lotove: da.

Uslugeće se pružati po sljedećim lotovima-lokacija skladišta:

LOT I - Usluge skladištenja, čuvanja i zanavljanja merkantilne pšenice u količini od 172.256 kg na teritoriji grada Bijeljine.

LOT II - Usluge skaldištenja, čuvanja i zanavljanja merkantilne pšenice u količini od 639.677 kg i merkantilnog kukuruza u količini od 726.119 kg na teritoriji opštine Zvornik.

LOT III - Usluge skladištenja, čuvanja i zanavljanja merkantilne pšenice u količini od 50.419 kg i merkantilnog kukuruza u količini od 8.690 kg na teritoriji opštine Donji Žabar.

LOT IV - Usluge skladištenja, čuvanja i zanavljanja /ierkantilne pšenice u količini od 541.032 kg i merkantilnog kukuruza u količini od 135.635 kg na teritoriji opštine Prnjavor.

3. Minimalni uslovi za učešće i potrebni dokazi

3.1. Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki, ponuđači trebaju da ispunjavaju sljedeće uslove i da dostave sljedeću dokumentaciju, a sve u skladu sa članom 45. ZJN BiH

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da :

a) u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

v)  je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;

g) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanje/i direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

3.2. da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima u smislu odredbe člana 46. ZJN BiH

3.3.  da njihova tehnička i profesionalna sposobnost garantuje uspješnu realizaciju ugovora u smislu člana 50. ZJN BiH, odnosno da potecijalni kapacitet za skladištenje žitarica mora da omogućava skladištenje, čuvanje i zanavljanje cjelokupne količine žitarica.

Komisija za javne nabavke može bilo kada tražiti provjeru podataka koje je ponuđač istakao, a koje su povezane sa tehničkom specifikacijom, uključujući slučajeve u kojima je za izvršenje usluga potreban certifikat, dozvola ili licenca.

3.4.Da nema smetnji za njihovo učešće u smislu odredbi člana 52. stav (1). ZJN BiH.

3.5. Kao dokaz gore navedenih uslova potrebno je uz ponudu dostaviti:

3.5.1.     U svrhu dokazivanja uslova iz tačke 3.1, od a) do g) ponuđač je dužan dostaviti izjavu popunjenu i ovjerenu kod nadležnog organa koja je sastavni dio tenderske dokumentacije (Aneks 2). Izjava ne smije biti starija od 10 dana od dana predaje ponude.

3.5.2.     Kao dokaz za tačku 3.2. potrebno je dostaviti:

-              Aktuelni izvod iz sudskog registra (original),

- Poreski i identifikacioni broj (kopija),

-  Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost (kopija).

3.5.3.  Kao dokaz za tačku 3,3. potrebno je dostaviti izjavu da kapacitet za usluge skladištenja, čuvanje i zanavljanje žitarica koje su predmet nabavke mora da omogućava skladištenje cjelokupne količine žitarica (Aneks 3) i da omogućava provođenje tehnološkog procesa za očuvanje kvaliteta žitarica (eleviranje, flumingacija i sl.)

3.5.4. Kao dokaz za tačku 3.4. potrebno je dostaviti izjavu kojom ponuđač potvrđuje da nije nudio mito, niti učestvovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci (Aneks 4).

3.6. Ponuđač koji bude odabran kao najpovoljniji u OBOM postupku javne nabavke je dužan dostaviti sljedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

• Kao dokaz za tačku 3.1. a) potrebno je dostaviti izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

• Kao dokaz za tačku 3.1. b) potrebno je dostaviti izvod ili potvrdu iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

•  Kao dokaz za tačku 3.1. v) potrebno je dostaviti potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

•Kao dokaz za tačku 3.1. g) potrebno je dostaviti potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

3.7.        U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektne poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom . U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uslova je dužan dostaviti u roku od 7 dana, od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.

3.8. Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).

3.9. U skladu sa članom 68. ZJN BiH ugovorni organ će odbaciti ponudu ako ponuđač nije dostavio tražene dokaze ili je dostavio nepotpune dokaze ili je lažno predstavio informacije koje su dokaz ispunjavanja uslova iz člana 45. do 51. Zakona.

3.10.  Ugovorni organ može u pisanoj formi tražiti od dobavljača da pojasni dokumente koje je dostavio, s tim da ne mijenja suštinu svoje ponude, i to u roku koji odredi ugovorni organ.

3.11.  Ugovorni organ će primjenjivati preferencijalni tretman u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana („Službeni glasnik" BiH broj 103/14).

Ako ponuđač podliježe preferencijalnom tretmanu domaćeg obavezan je dostaviti izjavu (Aneks 5).

4.  Zahtjevi po pitanju jezika

Ponuda, svi dokumenti i prepiska u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

5. Sadržaj i dostava ponuda

5.1.  Cijene usluge izraziti po toni na mjesečnom nivou KM bez PDV-a u skladu sa Obrascem za cijenu ponude (Aneks 6).

5.2.  Ponuda mora sadržavati :

a)  Obrazac za dostavljanje ponuda - Aneks 1,

b)  Izjava o ispunjenosti uslovz iz člana 45 ZJN -Aneks 2

v) Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 50 ZJN - AneksZ

g) Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 52 ZJN - Aneks 4

d)  Izjava o preferencijalnom tretmanu domaćeg - Aneks 5 đ) Obrazacza cijenu ponude-Aneksb

e)  Ovjerenu kopiju aktuelnog izvoda iz sudskog registra

ž)  JIB i PIB - kopije

z) Obrazac povjerljive informacije - Aneks 7

i) Potpisan i ovjeren nacrtugovora - Aneks 8

Ponuđač može dostaviti samo ponudu za jedan LOT. Ponuđačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.

Dostavljanje alternativne ponude, ili više alternativnih ponuda, od jednog dobavljača, razlog je za odbijanje te ponude.

5.3.  Ponuđač može dostaviti spisak informacija koje se smatraju povjerljivim,

Ukoliko ponuđač ne dostavi obrazac ili nepopunjen obrazac povjerljivih informacija (Aneks 7), znači da iste nema i njegova ponuda po tom osnovu neće biti proglašena neprihvatljivom. Ako ponuđač označi povjerljivim podatke koji se u skladu sa članom 11. Zakona o javnom nabavkama BiH ne mogu proglasiti povjerljivim, ugovorni organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda neće biti odbijena.

5.4. Ponude se dostavljaju na sljedeću adresu: JP „Robne rezerve" a.d. Banja Luka, Ul. Nikole Pašića 46, Banja Luka.

6. Ponuda

6.1. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu, čvrsto se uvezuje tako da onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Ponuda treba biti štampana ili napisana neizbrisivom tintom.

6.2. Ponuđač dostavlja ponudu u originalu zapečaćenu u neprovidnoj koverti, sa pečatom ili potpisom dobavljača, imenom i adresom dobavljača, na kojojće stajati: „Ponuda za skladištenje čuvanje i zanavljanje žitarica za LOT....-ne otvarati".

6.3.   Ponuđač može izmijeniti ili povući svoju ponudu pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponude.

Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude prije isteka roka za podnošenje ponude. Izmjena ili povlačenje ponude mora biti izvršena u skladu sa tačkom 6,2, Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: "IZMJENE PONUDE" ili "POVLAČENjE PONUDE".

7.  Period važenja ponude

Period važenja ponude je 90 dana, računajući od isteka roka za prijem ponuda.

8.  Kriterij za dodjelu ugovora

Ugovor se dodjeljuje dobavljaču na osnovu kriterijuma najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude za dati lot.

9.  Način plaćanja

Plaćanje ugovorene cijene izvršiće se u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja fakture kod ugovornog organa,

10.  Obezbjeđenje izvršenja ugovora

Prilikom zaključivanja ugovora ponuđač će biti obavezan da dostavi sredstva obezbjeđenja za uskladištene žitarice, a ista će se odrediti udogovoru sa ugovornim organom,

11.  Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda ističe 29.06.2015. godine u14 časova. Ponude koje su dostavljene po isteku ovoga roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene.

12. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda će se održati 29.06.2015. godine godine u 14 i 30 časova u prostorijama ugovornog organa. Dobavljači ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Ugovorni organ će cijeneći predmet nabavke i podnesenu ponudu cijeniti potrebu provođenja pregovora.

Informacije koje se iskažu tokom javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim dobavljačima koji su u roku dostavili ponude.

 

13. Obavještenje o dodjeli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluka o poništenju postupka nabavke dostavlja se ponuđačima u roku od tri dana, a najkasnije u roku od sedam dana od donošenja odluke. U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, ponuđač ima pravo izjaviti žalbu u skladu sa Zakonom.

Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri, kako bi mogla biti uručena izabranom ponuđaču, kao i drugim strankama u postupku.

 

14. Aneksi

Sljedeći aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije:

Aneks 1: Obrazac za dostavljanje ponude

Aneks 2: Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45.

Aneks 3: Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 50.

 Aneks 4: Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 52

Aneks 5: Izjava o preferencijalnom tretmanu domaćeg

Aneks 6: Obrazac za cijenu ponude

Aneks 7: Poverljive informacije Aneks 8: Nacrt ugovora

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: