Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.07.2015. 09:47

(HR) Nabavka usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

Izvor: Official Journal of the European Union, 03.07.2015.

Hrvatska-Zagreb: Usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

2015/S 126-230743

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o.
62942134377
Koturaška cesta 43
Služba(e) za kontakt: Samostalni odjel za nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Ivana Cvitaš
10000 Zagreb
HRVATSKA
Telefon: +385 14697318
E-pošta: ivana.cvitas@hac-onc.hr
Telefaks: +385 14697307

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2015%2fS+002-0024388

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.3)Glavna djelatnost
Drugo: Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja
Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: ne

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave koji je dodijelio javni naručitelj:
Usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Usluge
Kategorija usluge br. 25: Zdravstvene i socijalne usluge
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Područje Republike Hrvatske.

NUTS kod HR

II.1.3)Podaci o ugovoru o javnoj nabavi, okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
Ova obavijest (poziv) uključuje sklapanje ugovora o javnoj nabavi
II.1.4)Podaci o okvirnom sporazumu
II.1.5)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

66512210

II.1.7)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.1.8)Grupe
Ovaj predmet nabave podijeljen je na grupe: ne
II.1.9)Podaci o alternativnim ponudama (varijantama)
Alternativne ponude (varijante) su dopuštene: ne
II.2)Količina ili opseg predmeta nabave
II.2.1)Ukupna količina ili opseg:
Sukladno Troškovniku.
Procijenjeni troškovi bez PDV-a: 2 950 000 HRK
II.2.2)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.3)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
II.3)Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Trajanje u mjesecima: 12 (od sklapanja ugovora)

Odjeljak III.: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti koji se odnose na ugovor
III.1.1)Tražena jamstva :
III.1.2)Glavni uvjeti financiranja i načini plaćanja i/ili uputa na odgovarajuće odredbe koje to reguliraju:
Izvršitelj će uslugu obračunati prema stvarno izvršenim uslugama i jediničnim cijenama iz Troškovnika.
Troškovnik je potrebno popuniti na način da se unesu cijene mjesečne i godišnje premije po zaposleniku bez PDV-a, kao i cijena godišnje premije za sve zaposlenike, bez PDV-a i to posebno za usluge dodatnog zdravstvenog osiguranja, a posebno za usluge dopunskog zdravstvenog osiguranja. Zatim se navodi ukupna godišnja premija ponude za sve zaposlenike za dobrovoljno zdravstveno osiguranje bez PDV-a.
Porez na dodanu vrijednost iskazuje se zasebno iza ukupne godišnje premije ponude, kao i sveukupna cijena ponude s PDV-om.
U cijenu ponude potrebno je uračunati sve troškove i popuste – oni se ne iskazuju posebno nego ih treba ukalkulirati u mjesečnu i godišnju cijenu ponude.
Usluge dobrovoljnog (dodatnog i dopunskog) osiguranja Osiguravatelj će zaračunati putem premije osiguranja. Premija se plaća u 12 mjesečnih obroka.
Naručitelj će plaćati premiju osiguranja mjesečno u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja valjanog računa, a Osiguravatelj će račun ispostavljati do 20. u mjesecu za prethodni mjesec. Osiguravatelj će na računu iskazati premiju osiguranja posebno za dio premije koji se odnosi na sistematske preglede (preventivu) i posebno za kurativu.
Premija se obračunava prema stvarnom broju radnika, a Naručitelj će podatak o stvarnom broju radnika dostavljati Osiguravatelju do 5. u mjesecu za prethodni mjesec.
Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost na temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
III.1.3)Pravni oblik koji će se poslije odabira zahtijevati od zajednice gospodarskih subjekata:
Uvjeti sposobnosti u slučaju zajednice natjecatelja ili ponuditelja
Zajednica ponuditelja ili natjecatelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo zajedničku ponudu ili zahtjev za sudjelovanje.
Svi članovi zajednice ponuditelja su obvezni pojedinačno dokazati zahtjeve iz točke 3.1.1., 3.1.2. i 4.1.1.
U zajedničkoj ponudi mora biti navedeno koji će dio ugovora o javnoj nabavi (predmet, količina, vrijednost i postotni dio) izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja. Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije. Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.
U svrhu dokazivanja sposobnosti iz točke 4.2. zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata. U slučaju kad se zajednica ponuditelja oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju nužne resurse, sukladno članku 71. stavak 2. i članka 72. stavak 6. Zakona.
Ukoliko ponuda zajednice ponuditelja bude odabrana kao najpovoljnija ponuda, zajednica ponuditelja je dužna, u roku od 8 dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru, Naručitelju dostaviti pravni akt – sporazum o osnivanju poslovne udruge za izvršenje ugovora iz koje je vidljivo:
— naziv gospodarskog subjekta, sjedište i ime ovlaštene osobe svakog gospodarskog subjekta u poslovnoj udruzi,
— dio posla, koji će izvoditi svaki od gospodarskih subjekata iz ponude zajednice ponuditelja,
— značenje solidarne odgovornosti odnosno preuzimanje obveza i odgovornosti ukoliko jedan ili više članova poslovne udruge ne mogu izvršiti ugovorne obveze.
Predmetni pravni akt – sporazum mora biti potpisan od svih članova zajednice ponuditelja.
Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice ponuditelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je on izvršio, ako zajednica ponuditelja ne odredi drugačije.
III.1.4)Ostali posebni uvjeti
Izvršenje ugovora podliježe posebnim uvjetima: ne
III.2)Uvjeti sudjelovanja
III.2.1)Osobna situacija gospodarskih subjekata, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a)prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona;
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).
Za potrebe utvrđivanja tražene okolnosti gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja izjavu.
Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
U Prilogu Dokumentacije nalazi se Obrazac Izjave o nekažnjavanju, koji gospodarski subjekti mogu koristiti prilikom podnošenja ponude.
U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice će pojedinačno dostaviti ovaj dokaz.
— ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja:
1. potvrdu porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave ili
2. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ili
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ovoga stavka ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. ovoga stavka.
U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice moraju pojedinačno dostaviti ovaj dokaz.
— ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata sukladno odjeljku 4. Zakona.
Izvod o upisu u sudski registar, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Ukoliko se Izvod ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Ovaj Izvod odnosno Izjava ne smiju biti stariji 3 mjeseca od dana početka postupka javne nabave.
Suglasnost Ministarstva zdravlja za obavljanje poslova dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.
Suglasnost mora biti važeća u trenutku predaje ponude, bez obzira na datum izdavanja suglasnosti.
U slučaju iz prethodnog stavka Natjecatelj ili ponuditelj mora dokazati posjedovanje važećeg ovlaštenja za sebe i/ili podizvoditelja.
III.2.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva: Jamstvo za ozbiljnost ponude
Ponuditelj mora, kao sastavni dio ponude, dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 147 500 HRK.
Jamstvo za ozbiljnost ponude može se dostaviti u obliku garancije banke ili ponuditelj može umjesto bankarske garancije uplatiti novčani polog u traženom iznosu sukladno dokumentaciji.
Ukoliko ponuditelj dostavlja Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku garancije banke ista mora imati rok valjanosti sukladan roku valjanosti ponude do 24:00 sata uključujući i dan otvaranja ponuda.
Naručitelju kao korisniku garancije mora se omogućiti da poziv na naplatu garancije može dostaviti na bilo koji dokaziv način (putem faksa ili e-pošte) unutar gore navedenog roka.
Garancija banke mora biti sadržajno u obliku Priloga 3. dokumentacije za nadmetanje.
Jamstvo se dostavlja u zatvorenoj plastičnoj foliji i čini sastavni dio ponude uvezane u cjelinu. Jamstvo ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl.). Plastična folija može biti zalijepljena samoljepljivom naljepnicom na način da se onemogući vađenje jamstva iz folije bez kidanja ili rezanja naljepnice. Plastična folija mora biti s vanjske strane označena rednim brojem stranice na način kao i sve stranice ponude.
Ukoliko ponuditelj dostavlja elektroničku ponudu, traženo bankovno jamstvo koje u ovom trenutku nije moguće slati i primati kao elektronički dokument, zainteresirani gospodarski subjekt u roku za dostavu ponuda dostavlja Naručitelju u zatvorenoj poštanskoj omotnici na adresu za dostavu ponuda.
Javni naručitelj obvezan je vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohraniti sukladno člankom 104. ovoga Zakona.
Jamstvo za ozbiljnost ponude Naručitelj će zadržati i naplatiti u slučaju:
1. odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti;
2. dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi;
3. nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi;
4. odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, javni naručitelj mora tražiti njihovo produženje. U tu svrhu ponuditelju se daje primjereni rok.
Polog
Umjesto tražene bankarske garancije za ozbiljnost ponude, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu i isti uplatiti na račun kod Privredne Banke Zagreb broj:
IBAN: HR44 2340 0091 5105 9605 4, SWIFT CODE: PBZGHR2X, Poziv na broj: OIB ponuditelja, Opis plaćanja: F 5/15.
U tom slučaju ponuditelj ili natjecatelj dokaz o uplati prilaže u svojoj ponudi.
III.2.3)Tehnička sposobnost
Informacije i formalnosti potrebne za ocjenjivanje ispunjenja zahtjeva:
Popis ugovora o uslugama izvršenim u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis ugovora sadrži iznos, datum izvršene usluge i naziv druge ugovorne strane.
Ako je druga ugovorna strana naručitelj u smislu ovoga Zakona, popis kao dokaz o urednoj isporuci sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja. Ako je druga ugovorna strana privatni subjekt, popis kao dokaz o urednoj izvršenoj usluzi sadrži ili mu se prilaže potvrda tog subjekta, a u nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Ako je potrebno, javni naručitelj može izravno od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti potvrde.
Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke:
— naziv i sjedište ugovornih strana,
— predmet ugovora, (mora biti vidljivo o kojem se obimu usluge radi),
— vrijednost ugovora,
— vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora,
— navod o uredno ispunjenim ugovorima.
Numerirani popis i adrese ugovornih zdravstvenih ustanova i njihovih podružnica i/ili poslovnih jedinica u kojima se mogu obaviti usluge dodatnog zdravstvenog osiguranja.
Numerirani popis i adrese ugovornih zdravstvenih ustanova i njihovih podružnica i/ili poslovnih jedinica u kojima se mogu obaviti usluge dopunskog zdravstvenog osiguranja. U ovom popisu mora biti jasno naznačeno u kojim ustanovama iskaznica dopunskog osiguranja služi kao sredstvo plaćanja.
Minimalna(e) razina(e) sposobnosti koja se zahtijeva:
Ponuditelj mora u svrhu dokazivanja sposobnosti priložiti najmanje jednu ili više potvrda o urednom izvršenju ugovora koji se po vrsti i složenosti odnosi na iste ili slične usluge kao što je predmet ove nabave, a čiji je zbrojeni iznos isti ili veći od iznosa procijenjene vrijednosti nabave.
Ponuditelj mora u svrhu dokazivanja sposobnosti priložiti popis koji sadrži barem po jednu ugovornu ustanovu u svakoj županiji u Republici Hrvatskoj koja pruža 1 ili više usluga navedenih u točki 1. Specifikacije usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u Prilogu 5. – Tehnički uvjeti.
Ponuditelj mora u svrhu dokazivanja sposobnosti priložiti popis koji sadrži barem po jednu ugovornu ustanovu u svakoj županiji u Republici Hrvatskoj koja pruža 1 ili više usluga navedenih u točki 2. Specifikacije usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u Prilogu 5. – Tehnički uvjeti.
III.2.4)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.3)Posebni uvjeti za ugovore o javnim uslugama
III.3.1)Podaci o određenoj profesiji
Izvršenje usluge ograničeno je za određenu profesiju: ne
III.3.2)Osobe odgovorne za izvršenje usluge
Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga: ne

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.2)Ograničenje broja gospodarskih subjekata kojima će se dostaviti poziv na dostavu ponude, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu
IV.1.3)Smanjivanje broja gospodarskih subjekata tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude

Ekonomski najpovoljnija ponuda u odnosu na kriterije niže navedene

1. Najniža cijena: Osnova navedenog kriterija je prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom. Prihvatljiva ponuda s najnižom cijenom dobiva 85 bodova. Ostale ponude se vrednuju prema prihvatljivoj ponudi s najnižom cijenom. Prihvatljiva ponuda koja se uspoređuje s ponudom sa najnižom cijenom prema formuli: – broj bodova ocjenjivane ponude; – ukupna cijena ocjenjivane ponude; – ukupna cijena prihvatljive ponude s najnižom cijenom 85 – najveći broj bodova.. Značaj 85

2. Dostupnost ugovornih ustanova za korištenje usluga dodatnog zdravstvenog osiguranja: Ponuditelj dostavlja numerirani popis i adrese ugovornih zdravstvenih ustanova i njihovih podružnica i/ili poslovnih jedinica u kojima se mogu obaviti usluge dodatnog zdravstvenog osiguranja navedene u Specifikaciji usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja pod točkom 1. Priloga 5 – Tehnički uvjeti, koje zaposlenici Naručitelja biraju sami na području svih županija Republike Hrvatske. Prihvatljiva ponuda Ponuditelja koji dokaže najveću dostupnost usluge dodatnog zdravstvenog osiguranja (ukupno najveći broj ugovornih zdravstvenih ustanova i njihovih podružnica i/ili poslovnih jedinica na području svih županija Republike Hrvatske, u kojima se mogu obaviti usluge dodatnog zdravstvenog osiguranja navedene u Specifikaciji usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja pod točkom 1. Priloga 5 – Tehnički uvjeti) dobiti će maksimalni broj bodova, 10 bodova. Bodovna vrijednost prema ovom kriteriju izračunava se prema sljedećoj formuli: = (Dz/Nz)x10: – broj bodova ocjenjivane ponude: 10; – najveći broj bodova; Dz – dostupnost usluge za dodatno zdravstveno osiguranje (ukupan broj ugovornih zdravstvenih ustanova i njihovih podružnica i/ili poslovnih jedinica na području svih županija Republike Hrvatske, u kojima se mogu obaviti usluge dodatnog zdravstvenog osiguranja navedene u Specifikaciji usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja pod točkom 1. Priloga 5 – Tehnički uvjeti) iz ocjenjivane ponude: Nz – dostupnost usluge dodatnog zdravstvenog osiguranja (ukupan broj ugovornih zdravstvenih ustanova i njihovih podružnica i/ili poslovnih jedinica na području svih županija Republike Hrvatske, u kojima se mogu obaviti usluge dodatnog zdravstvenog osiguranja navedene u Specifikaciji usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja pod točkom 1. Priloga 5 – Tehnički uvjeti ) iz ponude s najvećom dostupnošću.. Značaj 10

3. Dostupnost ugovornih ustanova za korištenje usluga dopunskog zdravstvenog osiguranja u kojima iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja služi kao sredstvo plaćanja Ponuditelj dostavlja numerirani popis i adrese ugovornih zdravstvenih ustanova i njihovih podružnica i/ili poslovnih jedinica u kojima se mogu obaviti usluge dopunskog zdravstvenog osiguranja navedene u Specifikaciji usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja pod točkom 2. Priloga 5 – Tehnički uvjeti, s naznakom ustanova u kojima iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja služi kao sredstvo plaćanja. Prihvatljiva ponuda Ponuditelja koji dokaže najveću dostupnost usluge dopunskog zdravstvenog osiguranja (ukupno najveći broj ugovornih zdravstvenih ustanova i njihovih podružnica i/ili poslovnih jedinica na području svih županija Republike Hrvatske u kojima iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja služi kao sredstvo plaćanja za usluge dopunskog zdravstvenog osiguranja navedene u Specifikaciji usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja pod točkom 2. Priloga 5 – Tehnički uvjeti) dobiti će maksimalni broj bodova, 5 bodova. Bodovna vrijednost prema ovom kriteriju izračunava se prema sljedećoj formuli: = ( Wz/Uz)x5: – broj bodova ocjenjivane ponude; 5 – najveći broj bodova; Wz – dostupnost usluge za dopunsko zdravstveno osiguranje iz ocjenjivane ponude (ukupan broj ugovornih zdravstvenih ustanova i njihovih podružnica i/ili poslovnih jedinica na području svih županija Republike Hrvatske u kojima iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja služi kao sredstvo plaćanja za usluge dopunskog zdravstvenog osiguranja navedene u Specifikaciji usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja pod točkom 2. Priloga 5 – Tehnički uvjeti). Uz dostupnost usluge dopunskog zdravstvenog osiguranja iz ponude s najvećom dostupnošću (ukupan broj ugovornih zdravstvenih ustanova i njihovih podružnica i/ili poslovnih jedinica na području svih županija Republike Hrvatske u kojima iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja služi kao sredstvo plaćanja za usluge dopunskog zdravstvenog osiguranja navedene u Specifikaciji usluga dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja pod točkom 2. Priloga 5 – Tehnički uvjeti).. Značaj 5

 

IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodi se elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj:
F 5/15
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor
ne
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Dokumentacija se naplaćuje: ne
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
12.8.2015 - 10:00
IV.3.5)Datum slanja poziva na dostavu ponuda, na pregovaranje ili na sudjelovanje u dijalogu odabranim natjecateljima
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
hrvatski.
IV.3.7)Rok valjanosti ponude
danima: 90 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.3.8)Uvjeti za javno otvaranje ponuda
Datum: 12.8.2015 - 10:00

Mjesto:

Zagreb, Koturaška cesta 43.

 

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ovaj ugovor će se obnavljati: ne
VI.2)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.3)Dodatni podaci
VI.4)Žalbeni postupak
VI.4.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
HRVATSKA
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Internetska adresa: www.dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

VI.4.2)Podnošenje žalbe
VI.4.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe
VI.5)Datum slanja ove objave:
1.7.2015

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: