Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.07.2015. 09:48

Nabavka usluga analize podataka sa sistema za praćenje vibracija

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.07.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

215-7-2-41-3-27/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZP "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" A.D. MRKONJI GRAD
IDB/JIB 4401195230004
Kontakt osoba Sanja Tica
Adresa Ul. Svetog Save br. 13
Poštanski broj 70260 Mrkonjić Grad (sp)
Opština/Grad Mrkonjić Grad
Telefon (050) 225-317
Faks (050) 211-352
Elektronska pošta s.tica@henavrbasu.com
Internet adresa www.henavrbasu.com

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Analiza podataka sa sistema za praćenje vibracija


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Analiza podataka sa sistema za praćenje vibracija

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72316000-3 Usluge analize podataka


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumetaciji


II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

HE "Bočac" Surjan bb, Mrkonjić Grad

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema ponudi dobavljača

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

DA

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

DA

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora


Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

15.7.2015.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.7.2015. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 17.7.2015. 12:00:00
Adresa i mjesto Ul. Svetog Save br.13. Mrkonjić Grad

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Ponuđači koji žele preuzeti tendersku dokumentaciju trebaju uputiti zahtjev sa punim nazivom i adresom
ponuđača, ime i prezime osobe za kontakt i broj telefona.
Tenderska dokumentacija se može preuzeti u prostorijama ZP \\Hidroelektrane na Vrbasu\\ a.d. Mrkonjić Grad, ul.
Svetog Save 13, svakim radnim danom od 7 do 15 časova do 15.07.2015. godine.
Zainteresovani ponuđači koji nisu u mogućnosti preuzeti tendersku dokumentaciju na navedenoj adresi trebaju
poslati pismeni zahtjev sa punim nazivom i adresom ponuđača, brojem telefona i telefaksa, imenom i
prezimenom osobe na koju će se nasloviti, na adresu ugovornog organa nakon čega će im dokumentacija biti
poslana poštom.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: