Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.07.2015. 10:43

Nabavka usluga održavanja javne rasvjete

Izvor: Akta.ba, 08.07.2015.

Republika Srpska

Grad Trebinje

Gradonačelnik

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove

 

Broj nabavke: 11-404-48/15

Ul. vuka Karadžića br.2, 89101 Trebinje;

tel.059/273-365; faks:059/273-365;

www.trebinje.rs.ba;

e-mail: grad@trebinje.rs.ba

 

POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENjA „ODRŽAVANjE JAVNE RASVJETE“

1. OPŠTI PODACI

1.1. Puni naziv i adresa ugovornog organa: Grad Trebinje, Gradonačelnik, Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove

1.2. JIB: 4401369910000

1.3. Broj telefona +387 59273460, +387 59 273-360, faksa +387 59273-365, internet adresa: www.trebinje.rs.ba, adresa elektronske pošte: grad@trebinje.rs.ba

1.4. Kontakt osoba: Mirjana Ratković, br.telefona 059/273-365;

1.5. Popis privrednih subjekata koji su isključeni iz postupka javne nabavke zbog postojanja sukoba interesa u skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama: NEMA!

1.6. Broj nabavke protokola ugovornog organa 11-404-48/15.

1.7. a) Vrsta postupka javne nabavke : pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci

b) Vrsta ugovora o javnoj nabavci: usluge

v ) Procijenjena vrijednost javne nabavke: 5.892,90 KM.

2. PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE

2.1. a) Opis predmeta javne nabavke: održavanje javne rasvjete

b) Oznaka i naziv iz JRJN: 50232100-1

2.2. Podjela na LOT-ove: NE

2.3. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLjUČITI OKVIRNI SPORAZUM: NE

2.4. Mjesto pružanja usluga: teritorija grada Trebinje

2.5 a) rok za pružanje usluga: do kraja 2015. godine

b) rok za početak pružanja usluga: odabrani Dobavljač je obavezan da u roku od najviše 3 dana od dana izdavanja naloga od strane Nadležnog lica Ugovornog organa pruži usluge koje su predmet naloga.

3. KVALIFIKACIONI USLOVI:

3.1. Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja lične sposobnosti dokazati da: (član 45. Zakona)

a) u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini;

b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini;

v) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini;

g) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini.

U svrhu ispunjavanja uslova iz prethodne tačke ponuđač treba dostaviti Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) da se na njega ne odnose slučajevi definisani tačkom 3.1. od a) do g) tenderske dokumentacije. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 1) tenderskog dokumenta-pregovaračkog postupka.

Ukoliko Ponuđaču bude dodijeljen ugovor obavezan je da dostavi sljedeće dokumente kojima će potvrditi vjerodostojnost date izjave iz tačke 3.1.:

a) Uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca;

b) Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

v) Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje;

g) Uvjerenje izdato od strane nadležnih institucija kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

Kao dokaz ispunjavanja uslova u tačkama v) i g), prihvata se i sporazum ponuđača sa nadležnom institucijom o reprogramu, odnosno o odloženom plaćanju obaveza ponuđača po osnovu poreza i doprinosa i indirektnih poreza, uz potvrdu poreskih organa da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje obaveze.

Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uslova je dužan dostaviti u roku od 5 (pet) dana, od dana dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca, računajući od momenta predaje ponude i moraju biti originali ili ovjerene kopije. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.

Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i /ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. Dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).

3.2. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđač mora biti registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.

U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđač treba uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj je registrovan ili da osigura posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njegovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost, koja je u vezi s predmetom nabavke.

Ponuđač u svrhu dokaza o ispunjavanju uslova iz člana 46. Zakona dužan je dostaviti Aktuelni izvod iz sudskog registra.

Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati.

Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije, s tim da datum izdavanja originala ne može biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude.

3.3. Ekonomska i finansijska sposobnost ponuđača Što se tiče ekonomske i finansijske sposobnosti, u skladu sa članom 47. Zakona, ponuda će biti odbačena ako ponuđač ne ispuni slijedeće minimalne uslove, a koji će se potvrditi sa dokazima iz člana 47. Zakona a to su:

a) Ostvaruje pozitivan rezultat u posljednje 2 (dvije) finansijske godine.

Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja ponuđača će se izvršiti na osnovu Izjave ponuđača i dostavljenih običnih kopija sljedećih dokumenata:

a) poslovne bilanse ili izvode iz poslovnih bilansa [pozitivan] za poslednje 2 (dvije) finansijske godine. Negativan bilans uspjeha će se smatrati razlogom za diskvalifikaciju ponuđača.

Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uslova je dužan dostaviti u roku od 5 (pet) dana, od dana dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ovog postupka javne nabavke. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca, računajući od momenta predaje ponude i moraju biti originali ili ovjerene kopije. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 47. Zakona.

3.4. Tehnička i profesionalna sposobnost Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, ponuđač treba ispuniti sljedeće minimalne uslove:

a) Uspješna realizacija najmanje 2 (dva) ugovora čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose na predmetnu nabavku, za period ne duži od tri godine, čija je zbirna vrijednost najmanje 8.000,00 KM (bez PDV-a).

Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđača će se izvršiti na osnovu sljedećih dokaza :

a. Spisak izvršenih ugovora o pruženim uslugama/izvedenim radovima čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji koje se odnose na predmetnu nabavku, koja je predmet nabavke u posljednje 3 (tri) godine. Uz spisak izvršenih ugovora ponuđač je dužan dostaviti potvrde koje su izdali investitori, a koje obavezno sadrže:

- naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata,

- predmet ugovora,

- vrijednost ugovora,

- vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i

- navode o uredno izvršenim ugovorima.

U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, važi izjava ponuđača o uredno izvršenim ugovorima, uz predočenje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbijede.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: