Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.11.2022. 09:34

(poništenje aukcije) Nabavka usluga kreditnog zaduženja (overdraft kredit) u iznosu od 10.000.000,00 KM za potrebe MH ERS ad Trebinje, ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Všegrad

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.11.2022.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1171-1-2-385-4-103/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MH ERS TREBINJE HIDROELEKTRANE NA DRINI AD
IDB/JIB 4400497620000
Kontakt osoba Sanja Babić
Adresa kompleks Andrićgrad
Poštanski broj 73240 Višegrad (sp bl)
Opština/Grad Višegrad
Telefon (058) 635-201
Faks (058) 635-202
Elektronska pošta hevgd@teol.net
Internet adresa www.henadrini.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA KREDITNOG ZADUŽENJA (OVERDRAFT KREDIT) U IZNOSU OD 10.000.000,00 KM ZA POTREBE MH „ERS“ MP AD
TREBINJE ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ A.D. VIŠEGRAD

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA KREDITNOG ZADUŽENJA (OVERDRAFT KREDIT) U IZNOSU OD 10.000.000,00 KM ZA POTREBE MH „ERS“ MP AD
TREBINJE ZP „HIDROELEKTRANE NA DRINI“ A.D. VIŠEGRAD

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66110000-4 Bankarske usluge

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 ugovor

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banke kod kojih MH „ERS“ MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad ima otvoren redovni
transakcioni račun. Ukoliko kao najpovoljniji ponuđač bude odabran onaj kod kojeg Ugovorni organ nema otvoren
transakcioni račun, Ugovorni organ će samo za potrebe vršenja transakcija po kreditu otvoriti račun u datoj
banci.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Period raspoloživosti sredstava kredita je 12 mjeseci.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

15.11.2022.

V 5. Dodatne informacije

Postupak se poništava u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH- član 69. stav 2. pod a) Nije dostavljena nijedan ponuda
u određenom krajnjem roku.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: