Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.12.2022. 08:47

(aukcija) Nabavka usluga ispitivanja električnih zaštita 220 i 6 kV postrojenja bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.12.2022.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1424-1-2-375-3-552/22


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB 4200225150064
Kontakt osoba/Služba za kontakt Alisa Imamović
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-153
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta n.sikira@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Zbog same specifičnosti ove nabavke, ovaj postupak nije moguće u ovom trenutku podijeliti na lotove,uzimajući u obzir
prirodu posla kojim se ugovorni organ bavi.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ispitivanje električnih zaštita 220 i 6 kV postrojenja bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Ispitivanje električnih zaštita 220 i 6 kV postrojenja bloka 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, a sve u
skladu sa tehničkom specifikacijom koja je sastavni dio tenderske dokumentacije.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71632000-7 Usluge tehničkih ispitivanja

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22700,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Podružnica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za izvršenje usluga je 25 (dvadesetpet) dana od dana uvođenja u posao. Zapisnik o pregledu i ispitivanju električnih
zaštita potrebno je dostaviti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana uvođenja u posao.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u,
plaćanje u ukupnom iznosu, a najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana prijema fakture.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da je ponuđač registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa važećim
propisima zemlje u kojoj je registrovan

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

-da posjeduje uspješno iskustvo u realizaciji minimalno 1 (jednog) ugovora istog ili sličnog karaktera i obima kao i predmetna
nabavka u poslednje 3 (tri) godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač/kandidat
registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od 3 (tri) godine, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda. Pod
istim ili sličnim karakterom i obimom podrazumijeva se Ugovor za ispitivanje numeričkih zaštitnih i kontrolno zaštitnih
jedinica, istog tipa ili ekvivalentnih jedinica novije generacije proizvođača Siemens, sabirničku zaštitu proizvođača Siemens i
regulator napona transformatora,
-da je tehnički opremljen neophodnom ispitnom opremom i odgovarajućim software-om za izvršenje konkretnih usluga
(trofazna ispitna kutija, software za upravljanje njenim radom, laptop, software za parametriranje zaštitnih uređaja i
regulatora napona, garnitura električarskog alata),
-da ima ili da će angažovati odgovarajući stručni kadar, najmanje 2 (dva) specijalista ispitivača, koji su do sada (svaki od
njih) ispitivali iste ili ekvivalentne kontrolno zaštitne jedinice novije generacije proizvođača Siemens, sabirničku zaštitu
proizvođača Siemens i regulator napona transformatora

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

20.01.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.01.2023. 11:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Sala Sektora za ekonomske poslove Podružnice Termoelektrana "Kakanj", soba
br. 26
Datum i vrijeme 23.01.2023. 12:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima sa portala javnih nabavki na kojem je objavljena. Zainteresirani ponuđači mogu tražiti
pojašnjenje tenderske dokumentacije u skladu sa Uputstvom i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u
postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu E-nabavke.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Edina Sikirić (Kancelarija br. 8-Protokol)
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-155
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta protokol@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Alisa Imamović
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-153
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta alisa.imamovic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: