Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.02.2023. 12:21

(aukcija) Nabavka usluga održavanja deponije komunalnog otpada

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.02.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

5529-7-2-12-3-4/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP "KOMUNALAC" D.O.O. ORAŠJE
IDB/JIB 4254068000005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nermin Zlatkić
Adresa Ulica III, broj 73
Poštanski broj 76270 Orašje (hp mo)
Općina/Grad Orašje
Telefon (031) 712-019
Faks (031) 712-019
Elektronska pošta info@komunalac-orasje.com
Internet adresa www.komunalac-orasje.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Orašje

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge odlaganja otpada, kanalizacione usluge i druge sanitarne usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Predmet nabave je jediničan te ne postoji mogućnost podjele na lotove.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

44500,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava usluga održavanja deponije komunalnog otpada

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Pružanje usluga održavanja deponije komunalnog otpada

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u području otpadnih voda, otpada, čišćenja i okoliša
Dodatni predmet(i) 90500000-2 Usluge u vezi s otpacima i otpadom

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

dana u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

dano u TD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

član 45. ZJN

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

dana u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

dana u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

01.03.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 03.03.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto 76270 Orašje, Treća ulica broj 73, zgrada JP KOMUNALAC doo
Datum i vrijeme 03.03.2023. 11:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Nermin Zlatkić
Adresa Ulica III, broj 73
Poštanski broj 76270 Orašje (hp mo)
Općina/Grad Orašje
Telefon (031) 712-019
Faks (031) 712-019
Elektronska pošta info@komunalac-orasje.com
Internet adresa www.komunalac-orasje.com

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Nermin Zlatkić
Adresa Ulica III, broj 73
Poštanski broj 76270 Orašje (hp mo)
Općina/Grad Orašje
Telefon (031) 712-019
Faks (031) 712-019
Elektronska pošta info@komunalac-orasje.com
Internet adresa www.komunalac-orasje.com
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: