Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.03.2023. 14:40

(pregovarački postupak) Nabavka usluga održavanja programa Datanova, Dokunova, Finova i informacionog sistema u općini Sapna

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.03.2023.
INFORMACIJE O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE
OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

606-4-2-16-20-2/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA SAPNA
IDB/JIB 4209487440001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Elvir Garibović
Adresa 206. viteške brigade
Poštanski broj 75411 Sapna (bhp sa)
Općina/Grad Sapna
Telefon (035) 599-530
Faks (035) 599-555
Elektronska pošta o.sapna@bih.net.ba
Internet adresa www.opcinasapna.ba

I 2. Adresa za prijem zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 4. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 4.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 4.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Sapna

I 4.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 5. Zajednička nabavka

Ne

I 6. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

VRŠENJE USLUGA ODRŽAVANJA PROGRAMA DATANOVA, DOKUNOVA, FINOVA I INFORMACIONOG SISTEMA U OPĆINI
SAPNA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

VRŠENJE USLUGA ODRŽAVANJA PROGRAMA DATANOVA, DOKUNOVA, FINOVA I INFORMACIONOG

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72267000-4 Usluge održavanja i popravaka programske podrške

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano u Tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9400,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definisano u Tenderskoj dokumentaciji

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definisano u T.D

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definisano u Tenderskoj dokumentaciji

III 2. Ograničenja za učešće

Definisano u Tenderskoj dokumentaciji

III 3. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano u Tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisano u Tenderskoj dokumentaciji

III 5. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano u Tenderskoj dokumentaciji

III 7. Rezervisan ugovor

Ne

III 8. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 8.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 8.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

IV 2. Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 21. Stav (1) Tačka c)

IV 2.a. Broj postupka koji je prethodio ovom postupkuIV 3. Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

DEFINISANO U TD

IV 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 5. Uslovi preuzimanja/prijem zahtjeva za učešće

IV 5.a. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije za zahtjev za učešće

16.03.2023.

IV 5.b. Rok za prijem zahtjeva za učešće

17.03.2023. 13:00
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: