Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.03.2023. 08:46

(poništenje aukcije) Nabavka usluga izrade izvještaja o transfernim cijenama za 2022. godinu

Izvor: Akta.ba, 02.03.2023.

Rudnik mrkog uglja "Đurđevik"

Broj: 03-1375/23

Datum: 02.3.2023.

Na osnovu člana 70. stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BilT' broj 39/14: 59/22), Zapisnika o ocjeni ponuda od 28.02.2023. godine na osnovu člana 48. Statuta Rudnika mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik, Direktor i Prokurista društva Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. - Đurđevik. donosi:

 

ODLUKU

o poništenju postupka za javnu nabavku usluge Izrada izvještaja o transfernim cijenama za 2022.godlnu

Nakon provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku usluge – Izrada izvještaja o transfernim cijenama za 2022.godinu, postupak se poništava u skladu sa članom 69. Stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH odnosno jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

 

OBRAZLOŽE NJ E

Po obavještenju o nabavci za javnu nabavku usluge: Izrada izvještaja o transfernim cijenama za 2022.godinu. broj obavještenja: 350-7-2-45-3-59/23 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana. 15.02.2023. godine, evidencijski broj nabavke 03-954/23. Tendersku dokumentaciju preuzela su četiri ponuđača a što se vidi iz izvještaja o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača sa Portala
javnih nabavki www.ejn.gov.ba kreiranog 28.02.2023. godine.

Rok za dostavu ponuda bio je 28.02.2023. godine do 11:00 sati, a javno otvaranje ponuda je zakazano za 28.02.2023. godine u I 1:30 sati u prostorijama Rudnika.

Na osnovu poziva i Obavještenja o nabavci nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, te se postupak za javnu nabavku usluge Izrada izvještaja o transfernim cijenama za 2022.godinu. PONIŠTAVA u skladu sa članom 69. Stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BIH.

Pravo žalbe

Ponuđač koji je učestvovao u postupku javne nabavke po ovom predmetu i koji smatra daje Ugovorni organ u toku konkretnog postupka izbora najpovoljnije ponude, odnosno dodjele Ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH. ima pravo izjaviti žalbu na postupak, na način i u rokovima utvrđenim u članu 99. i 101. stav (5) Zakona o javnim nabavkama BiH.
Žalba se izjavljuje URŽ-u putem Ugovornog organa, u pismenoj formi i u roku 5 dana od dana prijema Odluke o poništenju postupka.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: