Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.03.2023. 08:04

(poništenje) Nabavka usluga drugih zdravstvenih ustanova u 2023. godini, lot 3

Izvor: Akta.ba, 08.03.2023.

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA I SPORTSKU MEDICINU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 

Broj: 1709/22 Zenica,

Zenica, 08.03.2022. godine

 

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14, 59/22), odredbi Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH" broj: 02/23), te na osnovu člana 36. Statuta direktor donosi

 

ODLUKU

o dodjeli ugovora

 

I

 

Povodom postupka javne nabavke usluga iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama i to usluga drugih zdravstvenih ustanova u 2023. godini, koji je pokrenut Odlukom Upravnog odbora broj: 702/23 od 03.02.2023. godine, a za koji su Poziv za dostavu ponuda broj: 969/23 i Obavještenje o nabavi broj: 996-9-2-1-22-7/23 objavljeni na portalu javnih nabavki dana 13.02.2023. godine i Poziv dostavljen na sedam adresa, za LOT 3 - određivanje krvne grupe, dodjeljuje se ugovor ponuđaču JU Kantonalna bolnica Zenica, po jediničnoj cijeni od 85,80 KM bez PDV-a, kao jedinom ponuđaču, a koji je dostavio prihvatljivu ponudu.

 

II

 

Sa ponuđačem navedenim u tački I ove Odluke, zaključit će se okvirni sporazum.

 

III

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Ugovorni organ JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko - dobojskog kantona je Odlukom Upravnog odbora broj: 702/23 od 03.02.2023. godine, pokrenuo postupak javne nabavke usluga drugih zdravstvenih ustanova u 2023. godini, ukupne procijenjene vrijednosti 62.000,00 KM bez PDVa, za koji su Poziv za dostavu ponuda broj: 969/23 i Obavještenje o nabavi broj: 996-9-2-1 -22-7/23 objavljeni na portalu javnih nabavki dana 13.02.2023. godine i Poziv dostavljen na sedam adresa.

 

Pismeni zahtjev za dostavu ponude upućen je na 7 (sedam) adresa, a za LOT 3 blagovremeno je pristigla 1 (jedna) ponuda na adresu Zavoda i to:

 

1. JU Kantonalna bolnica Zenica

 

Crkvice 67 72 000 Zenica

 

Jedinična cijena ponude bez PDV-a 85,80 KM

 

Postupajući po podnesenoj ponudi, komisija je utvrdila daje ista blagovremena, uredna i pihvatljiva. S obzirom na navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pravna pouka: Protiv ove Odluke dozvoljena je žalba u roku od 10 dana od dana objavljivanja ex-ante obavještenja o transparentnosti.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: