Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.03.2023. 10:20

(aukcija) Nabavka finansijskih i osigurateljskih usluga

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

257-7-2-14-3-54/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O.
SARAJEVO
IDB/JIB 4200055640002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Šećo Karkelja
Adresa Srđana Aleksića br.1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 293-298
Faks (033) 454-691
Elektronska pošta graskomercijala@yahoo.com
Internet adresa www.gras.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili žičare

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

35110,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

FINANSIJSKE I OSIGURATELJSKE USLUGE

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

FINANSIJSKE I OSIGURATELJSKE USLUGE

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

04.04.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.04.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Srđana Aleksića 1
Datum i vrijeme 04.04.2023. 11:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 2026 Usluge osiguranja autobusa namjenjenih za turistički prevoz putnika

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 2026 Usluge osiguranja autobusa namjenjenih za turistički prevoz putnika

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tehničkim podacima i osnovnim elementima ponude

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6550,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Srđana Aleksića 1

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.04.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.04.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 3028 Usluge osiguranja minibusa

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 3028 Usluge osiguranja minibusa

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tehničkim podacima i osnovnim elementima ponude

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20282,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Srđana Aleksića 1

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.04.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.04.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 3029 Usluge osiguranja režijskih vozila

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 3029 Usluge osiguranja režijskih vozila

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tehničkim podacima i osnovnim elementima ponude

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8278,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo ul. Srđana Aleksića 1

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 04.04.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.04.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.04.2023. 11:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: