Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.03.2023. 12:10

(poništenje aukcije) Nabavka usluga vulkanizacije nateznog bubnja Ø1000x2100

Izvor: Akta.ba, 16.03.2023.

Rudnik uglja "Kreka" d.o.o. - Tuzla

 

Broj: 01-2-2965/23

Tuzla,  16.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 69. stav 3. ZJN BiH ( "Službeni, glasnik BiH" br. 39/14), člana 48. Statuta Rudnika uglja „Kreka" d.o.o. - Tuzla broj S-1766/20-79./2 od 03.08.2020. godine, člana 3. Odluke o davanju prokure broj S-4147/21-88./5. od 21.05.2021. godine i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda - sa preporukom Komisije od 15.03.2023. godine, Direktor i Prokurista donose

 

ODLUKU

o otkazivanju postupka za javnu nabavku roba Vulkanizacija nateznog bubnja 01000x2100 (1 kom.)

 

Član 1.

Otkazuje se postupak javne nabavke roba - Vulkanizacija nateznog bubnja 01000x2100 (1 kom.), pokrenut putem otvorenog postupka (obavještenje o nabavci br. 663-1-2-550-3-714/22).

 

Obrazloženje

Na osnovu odobrene interne narudžbe Pogona „Dubrave" Dubrave broj 50-123/2022 i Odluke Direktora i Prokuriste br. 01-2-3936-/22 od 02.11.2022. godine, Komisija za javnu nabavku usluga-Vulkanizacija nateznog bubnja 01000x2100 (1 kom.), pripremila je tendersku dokumentaciju i obavještenje o nabavci i iste je, u skladu sa članom 55. ZJN BiH („Službeni glasnik BiH" br. 39/14) i članom 9. Uputstva o dopunama uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu e-nabavke („Službeni glasnik BiH" br. 53/15), objavila na portalu Javnih nabavki dana 09.11.2022. godine (obavještenje o nabavci br. 663-1-2-550-3-714/22). Sažetak obavještenja o nabavci objavljen u „Službenom glasniku BiH" br. 77 od 28.11.2022. godine.

 

Ponudu za javnu nabavku usluga- Vulkanizacija nateznog bubnja 01000x2100 (1 kom.),

 

blagovremeno je dostavio 1 (jedan) ponuđač i to: ,,ERAX-INVEST" d.o.o. Banovići u vrijednosti od 10.800,00 KM bez PDV-a i konstatovano je da ista odgovara traženim zahtjevima.

 

Odlukom broj 01-2-6033/22 od 26.12.2022. godine, Ugovor za predmetnu nabavku je dodijeljen ponuđaču ,,ERAX-INVEST" d.o.o. Banovići. Dopisom broj 01-2-776/23 od 07.02.2023.godine, ugovor broj 149/23 od 06.02.2023. godine je poslat izabranom ponuđaču na potpis. Urgencija za potpis ugovora broj 01-2-1364/23 od 05.03.2023. godine je poslata izabranom ponuđaču putem faksa i emaila. Putem emaila smo obaviješteni da ponuđač nije u mogućnosti realizovati dostavljeni Ugovor zbog finansijskih teškoća izazvanih neplaćanjem računa s naše strane, te da smo na propratnom aktu uz Ugovor jasno naznačili da ukoliko se ugovor ne vrati u roku od 7 dana smatrati daje ponuđač odustao od istog , te u tom smislu nisu ni slali obavijest (email u prilogu zapisnika).

 

Na osnovu Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom Komisije, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Rudniku uglja „Kreka" d.o.o. - Tuzla, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema iste.

 

Dostaviti:

-,,ERAX-INVEST" d.o.o. Banovići

-01-2

- a/a

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: