Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.03.2023. 13:26

(aukcija) Nabavka bankarskih usluga (usluge platnog prometa) za potrebe opštine Srbac za period do 31.12.2023. godine

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

987-7-2-15-3-12/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA SRBAC
IDB/JIB 4401255660003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Zorica Stamenić
Adresa " Trg boraca " br. 1
Poštanski broj 78420 Srbac (sp bl)
Opština/Grad Srbac
Telefon (051) 740-001
Faks (051) 740-152
Elektronska pošta javne.nabavke@srbac-rs.com
Internet adresa www.srbac-rs.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Srbac

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Jedan lot

II 2.c. Obrazloženje dostave ponuda

Disperzija rizika

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Obavljanje bankarskih usluga ( usluga platnog prometa ) za potrebe opštine Srbac za period do 31.12.2023. godine

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Obavljanje bankarskih usluga ( usluga platnog prometa ) za potrebe opštine Srbac za period do 31.12.2023. godine

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske usluge i usluge osiguranja
Dodatni predmet(i) 66110000-4 Bankarske usluge

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

28.03.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2023. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Opština Srbac, " Trg boraca " br. 1, sala br. 5
Datum i vrijeme 29.03.2023. 09:05


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Obavljanje bankarskih usluga ( usluga platnog prometa ) za potrebe opštine Srbac za period do 31.12.2023. godine

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Obavljanje bankarskih usluga ( usluga platnog prometa ) za potrebe opštine Srbac za period do 31.12.2023. godine

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66110000-4 Bankarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023. godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dato u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.03.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.03.2023. 09:05ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Obavljanje bankarskih usluga ( usluga platnog prometa ) za potrebe opštine Srbac za period do 31.12.2023. godine

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Obavljanje bankarskih usluga ( usluga platnog prometa ) za potrebe opštine Srbac za period do 31.12.2023. godine

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66110000-4 Bankarske usluge

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 31.12.2023. godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dato u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.03.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.03.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.03.2023. 09:05
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: